Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Jenezy

Jenezy toko 39
Josefa tany Ejipta: voampanga tsy marina izy, ka nalatsaka an-tranomaizina.

       1Nentina tany Ejipta Josefa, ary Potifara, Ejipsiana, tandapan'i Faraona, lehiben'ny mpiambina, no nividy azy tamin ny Ismaelita, izay nitondra azy tany. 2Nomban'ny Tompo Josefa, ka nahazoam-panambinana tamin'ny zavatra rehetra izy; nonina tao an-tranon'ny Ejipsiana tompony izy. 3Hitan'ity tompony fa nomban'ny Tompo izy, ary nambinin'ny Tompo teo an-tànany avokoa ny zavatra rehetra nataony. 4Dia nahita fitia teo imasony Josefa, ka nampanaoviny raharaha teo aminy, natsangany ho filohan'ny tranony izy, ary nataony eo am-pelatanany ny fananany rehetra. 5Raha vantany vao notendreny ho filohan'ny tranony amam-pananany rehetra izy, dia notahin'ny Tompo ny tranon'ity Ejipsiana noho ny amin'i Josefa, ary tonga tamin'ny fananany rehetra, na an-tsaha na an-tanàna, ny fitahian'ny Tompo. 6Ary napetrany teo an-tanan'i Josefa avokoa izay nananany; ka tsy niahy na inona na inona intsony izy taminy, afa-tsy ny hanin-kohaniny. Ary Josefa dia sady bikàna no tsara tarehy.
       7Ary taty aorian'izany, dia sendra nanopy ny masony tamin'i Josefa ny vadin'ny tompony, ka nanao hoe: Avia handry amiko. 8Nandà izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe: Indro ny tompoko fa tsy miahy na inona na inona intsony amiko, amin'ny ato an-tranony, ary ny fananany rehetra napetrany eo an-tanako. 9Tsy lehibe noho izaho izy ato an-trano; hianao irery no narovany tamiko, fa vadiny hianao. Koa ataoko ahoana no fanao izany ratsy lehibe izany, sy hanota amin'Andriamanitra? 10Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro isan'andro aza ravehivavy, dia tsy nety nandry taminy izy, na hiara-mitoetra aminy. 11Indray andro izy niditra tao an-trano hanao ny raharahany; ary tsy nisy tao ny olona tamin'io trano io, na dia iray aza. 12Ka nosamborin-dravehivavy tamin'ny lambany izy, nataony hoe: Avia handry amiko. Navelan'i Josefa teo an-tànany anefa ny lambany, ka nandositra tany ala-trano izy. 13Nony hitan-dravehivavy fa ny lambany navelany teo an-tànany, izy nandositra any ala-trano; 14dia niantso ny mpanompo tao an-tranony izy, ary niteny taminy nanao hoe: Jereo fa nampidirany Hebrio hisangy antsika. Nidiran-dralehilahy iny teto aho, handriany amiko, ka niantsoantso mafy erý aho.
       15Nony injay reny nanandra-peo niantso mafy aho, ny lambany navelany eto anilako, ary nandositra any ala-trano izy. 16Dia napetrany teo anilany teo ihany ny lamban'i Josefa, mandra-podian'ny tompony ao an-trano. 17Ary ireo teny ireo ihany no nolazainy taminy koa nataony hoe: Iny andevolahy Hebrio, izay nampidirinao teto amintsika iny, dia nankatý amiko hisangy ahy. 18Fa nanandra-peo niantsoantso aho, ka dia navelany teo anilako ny lambany, ary nandositra any ala-trano izy. 19Nony ren'ny tompon'i Josefa ny tenin'ny vadiny nanao hoe: Izany no nataon'ny andevolahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. 20Nalainy Josefa ka nataony an-tranomaizina, amin'ny fitoerana fitanana ny olona diso tamin'ny mpanjaka. Dia tao an-tranomaizina tao izy.
       21Nomban'ny Tompo anefa Josefa sady nanamparany ny hatsaram-pony, ary nampahazoany fitia tamin'ny mpitandrina ny tranomaizina. 22Natolotry ny mpitandrina ny tranomaizina ho andraikitr'i Josefa ny olona rehetra tao an-tranomaizina; ary nataony tonian'izay rehetra natao tao izy. 23Tsy nokarakarain'ny mpitandrina ny tranomaizina intsony izay rehetra mby an-tànan'i Josefa fa nomban'ny Tompo izy sady nomban'ny Tompo tamin'izay rehetra nataony. >