Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Jenezy

Jenezy toko 8
Ny niafaran'ny safo-drano - Ny nivoahana tao an-tsambo fiara.

       1Ary Andriamanitra nahatsiaro an'i Noe sy ny biby ary ny biby fiompy rehetra izay niaraka taminy tao an-tsambo fiara; ary Andriamanitra nandefa rivotra tamin'ny tany ary nihena ny rano; 2nikatona ny loharanon'ny hantsana sy ny vavahadin-dranon'ny lanitra; ary nitsahatra tsy nilatsaka avy any an-danitra ny ranonorana. 3Nisintona tsikelikely teo ambonin'ny tany ny rano nandroso nihemotra, ka nony afaka dimam-polo amby zato andro, dia nietry izy. 4Ary tamin'ny volana fahafito, andro fahafito ambin'ny folon'ny volana, dia niantsona teo ambonin'ny tendrombohitra Ararata ny sambo fiara. 5Nihena niandalandalana ny rano, hatramin'ny volana fahafolo, ary tamin'ny andro voalohan'ny volana fahafolo dia niseho ny tampon-tendrombohitra.
       6Nony afaka efa-polo andro, Noe dia namoha ny varavarankely nataony tamin'ny sambo fiara, 7ka nandefa ny goaika izay lasa nivaoka nefa niverimberina teo, mandra-paharitra ny rano tambonin'ny tany. 8Ny voromailala indray no nalefany hiala teo aminy, hahitany na efa nihena ny rano tambonin'ny tany na tsia. 9Tsy nahita izay hipetrahan'ny faladiany anefa ny voromailala, ka niverina nankeo amin'i Noe teo amin'ny sambo fiara, fa mbola nisy rano hatraiza hatraiza tambonin'ny tany. Dia naninjitra ny tànany izy ka nandray azy sy nampiditra azy ho ao aminy, ao anatin'ny sambo fiara. 10Mbola niandry hafitoana indray izy, vao nandefa fanindroany ny voromailala ho any ivelan'ny sambo fiara. 11Ary niverina nankeo aminy ny voromailala nony harivariva, ary indro ravin'oliva nilenodenoka anankiray teny am-bavany, ka fantatr'i Noe fa efa tsy voasaron'ny rano intsony ny tany. 12Mbola niandry hafitoana indray izy dia nandefa ny voromailala ary tsy niverina nankeo aminy intsony izy. 13Tamin'ny taona faharaika amby enin-jato, tamin'ny volana voalohany, andro voalohan'ny volana, dia ritra ny rano teo ambonin'ny tany. Nesorin'i Noe ny tafon'ny sambo fiara, dia nijery izy, ka hitany fa efa maina ny vohon'ny tany. 14Ary tamin'ny volana faharoa, andro fahafito amby roa-polon'ny volana, dia maina ny tany.
       15Ary tamin'izay dia niteny tamin'i Noe Andriamanitra nanao hoe: 16Mivoaha amin'ny sambo fiara hianao sy ny vadinao, ny zanakao lahy sy ny vinantovavinao miaraka aminao. 17Ento mivoaka miaraka aminao koa ny biby rehetra isan-karazany izay ao aminao, na vorona, na biby fiompy, ary ny biby rehetra mikisaka amin'ny tany: aoka hiely amin'ny tany ireny, ka ho maro anaka sy hihabetsaka eny ambonin'ny tany. 18Dia nivoaka Noe, izy sy ny zanany sy ny vadiny sy ny vinantovaviny. 19Ary nivoaka avy tao an-tsambo fiara ny biby rehetra, ny biby mikisaka rehetra mbamin'ny vorona rehetra, dia izao zava-mihetsiketsika rehetra eto ambonin'ny tany izao, samy araka ny karazany avy.
       20Ary Noe dia nanorina otely ho an'ny Tompo, ka naka tamin'ny biby madio rehetra mbamin'ny vorona madio rehetra, dia nanolotra sorona dorana teo ambony otely. 21Dia nandre hanitra mahafinaritra Iaveh ka Iaveh nanao anakampo hoe: Tsy hanozona intsony ny tany aho noho ny olona; fa ratsy hatramin'ny fahatanorany ny fisainan'ny fon'ny olombelona; ary tsy mba hamono ny zavatra manan'aina rehetra toy izay nataoko izay intsony aho. 22Amin'izao sisa izao, raha mbola maharitra koa ny tany, dia tsy ho tapaka ny famafazana sy ny fijinjana, ny hatsiaka sy ny hafanàna, ny fahavaratra sy ny ririnina, ary ny andro sy ny alina. >