Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jeremia

Jeremia toko 14
Ny amin'ny fahamainan'ny tany fatratra - Mifona intelo ho an'ny iray firenena aminy ny mpaminany - Tsy azo ifonana Andriamanitra fa efa tapaka ny hamaizana ny vahoaka.

       1Tenin'ny Tompo tonga tamin'i Jeremia, ny amin'ny fahamainan'ny tany.
       2Misaona Jodà,
miferin'aina ny vavahadiny,
mandry amin'ny tany izy efa rera-po,
ary miakatra ny fitarainan'i Jerosalema.
       3Irahin'ny lehibe
haka rano ny madinika,
dia mankany amin'ny lavaka famorian-drano ireo,
fa tsy mahita rano;
ka miverina mitondra siny foana;
menatra sy mangaihay,
ary misaron-doha foana.
       4Noho ny tany vaky entana,
azon'ny tsy fisian'ny orana amin'ny tany,
dia mangaihay ny mpiasa,
ka misaron-doha.
       5Ny serfavavy any an-tsaha aza,
aterany ny zanany dia ilaozany,
noho ny tsy fisian'ny ahitra.
       6Ny ampondra dia, mijanona eny amin'ny havoana,
manimbolo rivotra hoatra ny amboadia;
manjambena ny masony,
noho ny tsy fisian'ny zava-maitso.
       7Ry Iaveh ô, na dia miampanga anay aza ny helokay,
aoka hanao ihany hianao ho voninahitry ny anaranao;
fa maro ny hadisoanay;
nanota taminao izahay.
       8Hianao ilay fanantenan'Israely,
sy mpanafaka azy amin'ny andro fahoriana,
nahoana no dia tahaka ny vahiny amin'ny tany,
sy tahaka ny mpandeha manorin-day handry amin'ny alina?
       9Nahoana hianao no ho tahaka ny olona very hevitra,
tahaka ny lehilahy mahery tsy afa-manafaka?
Kanefa eto afovoanay no itoeranao, ry Iaveh;
ny anaranao no antsoina hiaro anay;
aza dia ilaozanao izahay ! -
       10Izao no lazain'ny Tompo ny amin'ity vahoaka ity:
Eny, ny hirenireny atsý arý no tiany,
ka tsy mahatana ny tongony izy.
Tsy nankasitraka azy intsony Iaveh;
dia indro hotsaroany amin'izao ny helony
ary hovaliany ny fahotany.
       11Dia hoy Iaveh tamiko:
Aza mangataka ho an'ity vahoaka ity.
       12Rahefa hifady hanina izy, tsy ho henoiko ny fitarainany,
rahefa hanolotra sorona dorana amam-panatitra ho ahy izy,
tsy ankasitrahako; fa tiako haripaka izy amin'ny sabatra,
ny mosary, sy ny areti-mandringana.
       13Ka hoy aho namaly: Indrisy, ry Iaveh Tompo ô, indreto ny mpaminany milaza amin'izy ireo hoe: Tsy hahita sabatra hianareo, ny mosary tsy hisy, fa homeko fiadanana azo antoka tsara amin'ity fiainana ity!
       14Dia hoy Iaveh tamiko:
Lainga vinanin'ny mpaminany amin'ny anarako izany;
fa izaho tsy naniraka azy, na nanome didy azy;
na niteny taminy...
Fahitana mandainga, vinany foana,
ary fitaky ny fony,
izany no faminaniany aminareo.
       15Koa izao no lazain'ny Tompo:
Ny amin'ireo mpaminany, maminany amin'ny anarako ireo,
izay tsy nirahiko,
ka milaza hoe:
Tsy hisy sabatra na mosary amin'ity tany ity!
dia sabatra ama-mosary indrindra no handringana
ireo mpaminany ireo!
       16Ny olona aminaniany koa:
hatsipy eny an-dalamben'i Jerosalema,
fa matin'ny mosary sy ny sabatra
ka tsy hisy olona handevina azy,
na ny tenany, na ny vadiny, na ny zanany lahy aman-janany vavy,
fa harotsako amin'izy ireo ny haratsiany.
       17Ary lazao azy ireo izao teny izao:
Ny masoko handrotsa-dranomaso
andro aman'alina tsy tapaka,
fa ny virjiny zanakavavin'ny vahoakako,
dia efa hiharan-doza lehibe,
sy fery mampanaintaina fatratra.
       18Raha mankany an-tsaha aho,
dia indreto olona voagorobaky ny sabatra;
raha miditra ao an-tanàna, dia inty ny fahoriana avy amin'ny mosary.
Ny mpaminany amam-pisorona avy no mirenireny
any amin'ny tany tsy fantany.
       19Dia narianao avokoa va Jodà?
Efa naharikoriko ny fanahinao va Siona?
Nahoana no dia kapohanao tsy manam-pahasitranana izahay?
Niandry fiadanana izahay, nefa tsy misy soa kely akory.
Niandry fotoam-pahasitranana, kanjo fampitahorana no mitranga.
       20Ry Iaveh ô, miaiky ny haratsianay izahay,
sy ny heloky ny razanay;
fa nanota taminao izahay.
       21Noho ny anaranao, aza dia atao tsinontsinona,
aza dia hamavoina ny seza fiandrianan'ny voninahitrao.
Tsarovy fa aza tsoahana ny fanekenao taminay.
       22Mba misy mahalatsak'orana va ny sampy foanan'ny firenena?
sa ny lanitra no manome ny ranonorana?
Fa tsy hianao ihany, ry Iaveh Andriamanitray?
Koa hianao no antenainay,
satria hianao no manao izany rehetra izany. >