Bokin'i Jeremia

Toko faha-15

1 Fa izao no navalin'ny Tompo ahy: Na Moizy sy Samoela aza no hitsangana eto anatrehako, dia tsy hitodika ity firenena ity ny fanahiko; roahy hiala eo anatrehan'ny tavako izy, ka aoka handeha!

2 Ary raha tahiny izy manao hoe: Ho aiza anefa izahay? dia izao no holazainao aminy: Izao no tenin'ny Tompo: Ny ho amin'ny fahafatesana, ho any amin'ny fahafatesana; ny ho amin'ny sabatra, ho any amin'ny sabatra; ny ho amin'ny mosary, ho any amin'ny mosary; ny ho amin'ny fahababoana, ho any amin'ny fahababoana.

3 Ary loza efatra karazana no haingaiko hamely azy, - teny marin'ny Tompo dia ny sabatra hamono, ny amboa hamiravira, ny voromanidina, amam-bibin'ny tany, hihinana sy handringana.

4 Hataoko ho zavatra maharikoriko hàlan'ny fanjakana rehetra amin'ny tany izy ireo noho ny amin'i Manase, zanak'i Ezekiasa, mpanjakan'i Jodà, dia noho ny nataony tany Jerosalema.

5 Iza ary no hiantra anao, ry Jerosalema? Zovy no higogogogo noho ny manjo anao? Zovy no hivily làlana, hanontany ny amin'ny toetranao?

6 Efa nakifikao aho, - teny marin'ny Tompo, ka lasa nihemotra any hianao; ka indro kosa aho maninjitra ny tanako aminao handringana anao, fa efa sasatry ny mamindra fo aho.

7 Hokororohako amin'ny sahafa fikororohana eo amin'ny vava-tany izy; hofoanako anaka, ary haringako ny vahoakako; fa tsy mety miverina hiala amin'ny làlany izy.

8 Ho maro ny mpitondratenany, mihoatra noho ny fasika eny an-dranomasina. Hitondra mpandringana ho ao aminy aho, ao amin'ny renin'ny mpiady tanora amin'ny mitataovovonana. Hataoko mirotsaka aminy tampoka ny ahiahy mafy sy ny vadi-po.

9 Mahatsiaro reraka ny reny niteraka fito, efa hiala aina izy; milentika mbola antoandro ny masoandrony; mangaihay sy safo-kenatra izy. Izay sisa tavela aminy, hatolotro ho voan'ny sabatra eo anoloan'ny fahavalony, - teny marin'ny Tompo.

10 Loza ho ahy, ry neny, ny niterahanao ahy, mba ho olona filana ady amam-pifandirana amin'ny tany rehetra aho. Tsy mba nisambotra na inona na inona aho, tsy nampisambotra na inona na inona tamiko izy, nefa manozona ahy avokoa izy rehetra!

11 Dia hoy Iaveh: Hanamafy anao aho mba hahasoa anao; hataoko tonga hifona aminao tokoa ny fahavalonao, amin'ny andron'ny loza amam-pahoriana.

12 Moa ny vy va, mahatapaka ny vy tavaratra sy ny varahana?

13 Hatolotro ho babo maimaim-poana ny rakitra amam-panananao, noho ny fahotanao rehetra, sy eo amin'ny faritaninao rehetra;

14 ary hafindrako miaraka amin'ny fahavalonao, ho any amin'ny tany tsy fantatrao; fa nisy afo nirehitra tamin'ny fahatezerako; dia hirehitra eo amboninareo izy.

15 Mahalala izany hianao, ry Iaveh! Tsarovy aho, ahio aho, ary valio izay manenjika ahy. Aza alainao eto an-tany aho, noho ny fandeferanao azy; fantaro fa noho ny aminao ihany no itondrako latsa.

16 Vao tonga teo anatrehako ny teninao, dia nohaniko; zary hafaliako amam-piravoravoan'ny foko, satria nantsoina tamiko ny anaranao, ry Iaveh, Andriamanitry ny tafika ô!

17 Tsy mba nipetraka teo amin'ny fivorian'ny mpihomehy aho, mba hiaranako amin'ny firavoravoana; fa nipetraka nanirery teo ambanin'ny tànanao aho, satria nofenoinao hatezerana.

18 Nahoana no dia tsy misy farany ny fijaliako, ary manaintaina ny feriko, sady tsy mety sitrana? Moa ho tahaka ny rano mamitaka ho ahy va hianao, ho tahaka ny rano tsy azo itokiana?

19 Koa izao no lazain'ny Tompo: Raha miverina amiko hianao, dia hampodiko indray; hitsangananao eo anatrehan'ny tavako; ary raha manavaka izay sarobidy amin'izay tsinontsinona hianao, dia ho tahaka ny vavako; ary izy ireo hiverina hanatona anao; fa tsy hianao no hiverina hanatona azy.

20 Hataoko manda varahana mafy ho an'ity vahoaka ity hianao; hiady aminao izy, nefa tsy hahavoa anao akory; satria homba anao aho, hamonjy, sy hanafaka anao, - teny marin'ny Tompo.

21 Hanafaka anao amin'ny tànan'ny ratsy fanahy aho, ary hanavotra anao amin'ny tànan'ny mpanao an-keriny.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0849