Bokin'i Jeremia

Toko faha-16

1 Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo manao hoe:

2 Aoka hianao tsy haka vady, ary tsy hanana zanakalahy na zanakavavy amin'ity tany ity:

3 Fa izao no tenin'ny Tompo: Ny amin'ny zanakalahy aman-janakavavy, teraka amin'ity tany ity; ny amin'ny reny miteraka azy, sy ny amin'ny rainy miteraka azy, amin'ity tany ity.

4 Izy ireo dia ho fatin'ny areti-mahafaty; tsy hitomaniana na halevina, ho tahaka ny zezika eo ambonin'ny tany. Ho fatin'ny sabatra ama-mosary; ary ny fatiny ho fihinan' ny voromanidina amam-bibin'ny tany.

5 Satria izao no lazain'ny Tompo: Aza miditra amin'ny trano misy fisaonana, aza mandroso hitomany sy higogogogo miaraka amin'izy ireo; fa ny fiadanako dia efa nesoriko tamin'ity firenena ity, - teny marin'ny Tompo, nesoriko taminy ny famindram-poko amam-piantrako.

6 Amin'ity tany ity, na ny lehibe na ny kely, ho faty avokoa, nefa tsy hisy levenana na fitomaniana ho azy; tsy hisy hiteti-tena na hibory noho ny aminy ny olona.

7 Ny olona tsy hizara aminy ny fahan-kanina amin'ny fisaonana, ho fampiononana azy raha mana-maty; ary tsy hampisotro azy ny kapoaka fampiononana noho ny amin'ny ray na ny reny.

8 Aza mankeny amin'ny trano fanasana hianao, mba hiara-mipetraka aminy, hihinana sy hisotro.

9 Fa izao no lazain'ny Tompon'ny tafika, Andriamanitr'Israely: Indro hatsahatro amin'ity tany ity, eo imasonareo sy amin'ny andronareo, ny hobim-pifaliana sy ny hobim-piravoravoana, ny hiran'ny mpampakatra, aman-kiran'ny ampakarina.

10 Rahefa lazainao amin'ity vahoaka ity, ireo zavatra rehetra ireo, dia hiteny aminao izy hanao hoe: Ahoana Iaveh no mampandre anay mialoha izany loza lehibe rehetra izany? Inona ny helokay, ary inona no fahotanay, izay nataonay tamin'ny Tompo Andriamanitray?

11 Dia izao no holazainao azy: Noho ny nahafoizan'ny razanareo ahy, - teny marin'ny Tompo; sy andriamani-kafa no narahin'ireny, notompoiny, nivavahany; fa izaho nilaozany, ny lalàko tsy notandremany.

12 Hianareo indray nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo aza; ka indro fa samy manaraka ny haratsian'ny fo ratsinareo hianareo, mba tsy hihaino ahy.

13 Ka hariako any ivelan'ity tany ity hianareo; ho any amin'ny tany tsy fantatrareo, na hianareo na ny razanareo; ary hianareo hanompo ny andriamani-kafa andro aman'alina; fa tsy hamindra fo aminareo aho.

14 Noho izany indro avy ny andro, - teny marin'ny Tompo, izay tsy hanaovana intsony hoe: Velona Iaveh! izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy any amin'ny tany Ejipta;

15 fa hoe kosa: Velona Iaveh, izay nitondra ny zanak'Israely hiakatra avy any amin'ny tany avaratra, sy avy any amin'ny tany rehetra nandroahany azy. Fa hampodiko amin'ny tany efa nomeko ny razany izy.

16 Indro aho miantso mpanarato an-kamaroany, - teny marin'ny Tompo, - ka hanarato azy ireo izy. Manarak'izany, hiantso mpihaza an-kamaroany aho, ka hihaza azy hiala any an-tendrombohitra rehetra ary eny an-tsefatsefaky ny harambato eny.

17 Fa eny amin'ny làlany rehetra ny masoko, ka tsy miafina eo anatrehan'ny tavako izany; ary tsy takona amin'ny fijeriko ny helony.

18 Ary voalohany aloha, dia hovaliako avo sasaka ny heloka amam-pahotany; satria izy ireo nandoto ny taniko, ny fatin-tsampiny sy ny fahavetavetany no namenoany ny lovako.

19 Ry Iaveh, heriko ama-mandako, sy fialofako amin'ny andron'ny fahoriana, ho tonga aminao ny firenena maro, avy amin'ny faran'ny tany, ka hanao hoe: Ny razanay tsy nahazo lova afa-tsy ny lainga, sy zava-poana tsy azo atao na inona na inona!

20 Moa mety hisy va izany hoe: olona mamorona andriamanitra ho an'ny tenany? Tsy Andriamanitra akory anefa izany!

21 Koa indro hampahafantariko azy ireo amin'ity indray maka ity, hampahafantariko azy ireo ny tànako sy ny heriko dia ho fantany fa Iaveh no anarako.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0884