Bokin'i Jeremia

Toko faha-18

1 Ny teny nataon'ny Tompo tamin'i Jeremia, toy izao:

2 Mitsangàna hianao, ka midìna ho any an-tranon'ny mpanefy tanimanga, ary any aho hampandre anao ny teniko. 3 Dia nidina ho any an-tranon'ny mpanefy tanimanga aho; ka indro izy nanao ny tao-zavany teo amin'ny ankodina fiasàny.

4 Ary tsy vanona kosa ny vilany nataony, araka izay mety hahazo ny tanimanga eny an-tànan'ny mpanefy, ka nanao vilany hafa, araka izay tiany hatao indray, ny mpanefy tanimanga. 5 Dia tonga tamiko ny tenin'ny Tompo toy izao: 6 Moa aho tsy mahazo manao aminareo, toraky ny nataon'io mpanefy tanimanga io, ry taranak'Israely? - teny marin'ny Tompo. Eny, toy ny tanimanga eo an-tànan'ny mpanefy, hianareo eo an-tànako, ry taranak'Israely.

7 Matetika aho miteny ny amin'ny firenena iray, ny amin'ny fanjakana iray hoe: hongotana, hazera, horavana.

8 Nefa kosa raha ny firenena nolazaiko hasiana, mba miverina miala amin'ny haratsiany, dia hanenenako ny loza nokasaiko hamelezana azy.

9 Matetika aho miteny amin'ny firenena iray, na amin'ny fanjakana iray, hoe: haorina sy hambolena.

10 Kanjo raha manao izay ratsy eo imasoko izany firenena izany, tsy mihaino ny feoko, dia hanenenako ny soa nolazaiko hatao azy.

11 Ary amin'izao, mitenena amin'ny olona any Jodà, sy amin'ny mponina ao Jerosalema, manao hoe: Izao no lazain'ny Tompo: Indro aho mamorona loza hanjo anareo, sy mieritra izay hevitra hamelezana anareo. Koa samia hianareo miala amin'ny làlany ratsy, sy manitsy ny làlanareo aman'asanareo avy.

12 Izy ireo anefa manao hoe: Tsinontsinona izany! Izahay dia hanaraka ny hevitray ihany, sy hanao araka ny ditran'ny fo ratsinay avy ihany.

13 Noho izany izao no lazain'ny Tompo: Manontania ny firenena hianareo: Iza no mbola nahare izay zavatra toy izany? Fahavetavetana mahatsiravina no nataon'ny virjinin'Israely.

14 Hitsahatra tsy ho eo amin'ny vatolampy eny an-tany lemaka, va ny oram-panalan'i Libàna? Hita ritra va ny rano avy lavitra, ka mangatsiatsiaka sy mandeha?

15 Fa ny oloko kosa efa nanadino ahy; ny tsinontsinona no tolorany emboka manitra, ka avezivezin'ny sampy izy ireo eny amin'ny làlany, dia amin'ny làlana fahataloha, handehanany amin'ny sakeli-dàlana, dia amin'ny làlana tsy voasoritra;

16 Mba hahatonga ny taniny ho lao, sy ho zavatra fandatsa mandrakizay; dia hitanaka izay rehetra handalo ao, ary hikifi-doha.

17 Toy ny fanelin'ny rivotra avy atsinanana no anelezako azy, eo anoloan'ny fahavalony. Ny lamosiko fa tsy ny tavako no hasehoko azy ireo, amin'ny andro hiharan'ny loza aminy.

18 Dia hoy izy ireo: Andeha, hiray tetika hamely an'i Jeremia isika; fa tsy ho faty ny lalàna ao amin'ny mpisorona, na ny hevitra ao amin'ny hendry, na ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny mpaminany! Andeha hasiantsika amin'ny vavantsika izy, ary aza manongilan-tsofina amin'ny teniny isika.

19 Atongilano amiko, ny sofinao, ry Iaveh, ary henoy ny feon'ireo mandrafy ahy!

20 Dia ratsy va no havaly ny soa, no dia mihady lavaka ho an'ny fanahiko izy ireo? Tsarovy ny nitsanganako teo anatrehanao, hiteny aminao mba ho azy ireo, hampiala ny hatezeranao amin'izy ireo!

21 Koa amin'izany hatolory ho amin'ny mosary ny zanany, ary afoizo ho amin'ny lelan-tsabatra izy ireo! Aoka ny vehivavy ao aminy dia ho faty anaka sy ho faty vady; aoka ny lehilahy ao aminy ho fatin'ny pesta; ary ny zatovo ao aminy ho fatin-tsabatra amin'ny ady!

22 Aoka ny fidradradradrany ho re avy ao an-tranony, rahefa tonganao tampoka ao aminy, ny andian-jirika mitondra fiadiana. Fa efa nihady lavaka hamandrihana ahy izy ireo; sady efa nanafi-pandrika eo anoloan'ny tongotro.

23 Ary fantatrao avokoa, ry Iaveh ô, ny fiokoan'izy ireo hamonoany ahy. Aza mamela ny helony; aza vonoina eo imasonao ny fahotany; fa aoka hitambotsitra eo anatrehanao izy, ary hasianao amin'ny andro fahatezeranao.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0944