Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jeremia

Jeremia toko 18
Ny vilany tanimanga - Ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ny olona - Ny fihodinan'ny vahoaka, sy ny fanasaziana azy - Firaisan-tetika hamely an'i Jeremia indray.

       1Ny teny nataon'ny Tompo tamin'i Jeremia, toy izao: 2Mitsangàna hianao, ka midìna ho any an-tranon'ny mpanefy tanimanga, ary any aho hampandre anao ny teniko.
       3Dia nidina ho any an-tranon'ny mpanefy tanimanga aho; ka indro izy nanao ny tao-zavany teo amin'ny ankodina fiasàny. 4Ary tsy vanona kosa ny vilany nataony, araka izay mety hahazo ny tanimanga eny an-tànan'ny mpanefy, ka nanao vilany hafa, araka izay tiany hatao indray, ny mpanefy tanimanga. 5Dia tonga tamiko ny tenin'ny Tompo toy izao:
       6Moa aho tsy mahazo manao aminareo,
toraky ny nataon'io mpanefy tanimanga io, ry taranak'Israely?
- teny marin'ny Tompo.
Eny, toy ny tanimanga eo an-tànan'ny mpanefy,
hianareo eo an-tànako, ry taranak'Israely.
       7Matetika aho miteny ny amin'ny firenena iray, ny amin'ny fanjakana iray
hoe: hongotana, hazera, horavana.
       8Nefa kosa raha ny firenena nolazaiko hasiana,
mba miverina miala amin'ny haratsiany,
dia hanenenako ny loza nokasaiko hamelezana azy.
       9Matetika aho miteny amin'ny firenena iray, na amin'ny fanjakana iray,
hoe: haorina sy hambolena.
       10Kanjo raha manao izay ratsy eo imasoko izany firenena izany,
tsy mihaino ny feoko,
dia hanenenako ny soa nolazaiko hatao azy.
       11Ary amin'izao, mitenena amin'ny olona any Jodà,
sy amin'ny mponina ao Jerosalema, manao hoe:
Izao no lazain'ny Tompo:
Indro aho mamorona loza hanjo anareo,
sy mieritra izay hevitra hamelezana anareo.
Koa samia hianareo miala amin'ny làlany ratsy,
sy manitsy ny làlanareo aman'asanareo avy.
       12Izy ireo anefa manao hoe: Tsinontsinona izany!
Izahay dia hanaraka ny hevitray ihany,
sy hanao araka ny ditran'ny fo ratsinay avy ihany.
       13Noho izany izao no lazain'ny Tompo:
Manontania ny firenena hianareo:
Iza no mbola nahare izay zavatra toy izany?
Fahavetavetana mahatsiravina no nataon'ny virjinin'Israely.
       14Hitsahatra tsy ho eo amin'ny vatolampy
eny an-tany lemaka, va
ny oram-panalan'i Libàna?
Hita ritra va ny rano avy lavitra,
ka mangatsiatsiaka sy mandeha?
       15Fa ny oloko kosa efa nanadino ahy;
ny tsinontsinona no tolorany emboka manitra,
ka avezivezin'ny sampy izy ireo eny amin'ny làlany,
dia amin'ny làlana fahataloha,
handehanany amin'ny sakeli-dàlana, dia amin'ny làlana tsy voasoritra;
       16Mba hahatonga ny taniny ho lao,
sy ho zavatra fandatsa mandrakizay;
dia hitanaka izay rehetra handalo ao,
ary hikifi-doha.
       17Toy ny fanelin'ny rivotra avy atsinanana no anelezako azy,
eo anoloan'ny fahavalony.
Ny lamosiko fa tsy ny tavako no hasehoko azy ireo,
amin'ny andro hiharan'ny loza aminy.
       18Dia hoy izy ireo: Andeha, hiray tetika
hamely an'i Jeremia isika;
fa tsy ho faty ny lalàna ao amin'ny mpisorona,
na ny hevitra ao amin'ny hendry,
na ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny mpaminany!
Andeha hasiantsika amin'ny vavantsika izy,
ary aza manongilan-tsofina amin'ny teniny isika.
       19Atongilano amiko, ny sofinao, ry Iaveh,
ary henoy ny feon'ireo mandrafy ahy!
       20Dia ratsy va no havaly ny soa,
no dia mihady lavaka ho an'ny fanahiko izy ireo?
Tsarovy ny nitsanganako teo anatrehanao,
hiteny aminao mba ho azy ireo,
hampiala ny hatezeranao amin'izy ireo!
       21Koa amin'izany hatolory ho amin'ny mosary ny zanany,
ary afoizo ho amin'ny lelan-tsabatra izy ireo!
Aoka ny vehivavy ao aminy dia ho faty anaka sy ho faty vady;
aoka ny lehilahy ao aminy ho fatin'ny pesta;
ary ny zatovo ao aminy ho fatin-tsabatra amin'ny ady!
       22Aoka ny fidradradradrany ho re avy ao an-tranony,
rahefa tonganao tampoka
ao aminy, ny andian-jirika mitondra fiadiana.
Fa efa nihady lavaka hamandrihana ahy izy ireo;
sady efa nanafi-pandrika eo anoloan'ny tongotro.
       23Ary fantatrao avokoa, ry Iaveh ô,
ny fiokoan'izy ireo hamonoany ahy.
Aza mamela ny helony;
aza vonoina eo imasonao ny fahotany;
fa aoka hitambotsitra eo anatrehanao izy,
ary hasianao amin'ny andro fahatezeranao. >