Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jeremia

Jeremia toko 19
Ny siny tany novakina.

       1Izao no voalazan'ny Tompo: Mandehàna mividy siny tany ho anao; ary ento hiaraka aminao, 2ny loholona amin'ny vahoaka, sy ny loholona amin'ny mpisorona, dia mivoaha ho any amin'ny lohasahan'i Ben-Hinoma izay ao amin'ny fidiran'ny vavahadin'ny Fanefem-bilany, ka torio eo ny teny holazaiko aminao. 3Ataovy hoe:

Mihainoa ny tenin'ny Tompo hianareo,
mpanjakan'i Jodà sy mponina ao Jerosalema.
Izao no tenin'ny Tompon'ny tafika,
Andriamanitr'Israely:
Indro hoentiko ho amin'ity fitoerana ity ny loza
hampangintsingintsina ny sofin'izay mandre azy:
       4satria izy ireo efa nahafoy ahy,
sy nanova fenitra ity fitoerana ity,
fa nanatitra emboka manitra teto, ho an'ny andriamani-kafa,
izay tsy fantany akory, na izy, na ny razany, na ny mpanjakan'i Jodà;
sady efa nameno ran'ny tsy manan-tsiny, an'ity tanàna ity.
       5Nanorina ireo fitoerana avo ho an'i Baala izy,
handoroany ny zanany amin'ny afo
ho sorona dorana ho an'i Baala.
Zavatra tsy nandidiako na nolazaiko akory anefa izany;
na mba niditra tao an-tsaiko velively.
       6Noho izany indro tamy ny andro,
- teny marin'ny Tompo,
tsy hiantsoana ity fitoerana ity intsony hoe:
Tofeta na lohasahan'i Ben-Hinoma
fa hoe lohasaha famonoana kosa.
       7Hofoanako amin'ity toerana ity
ny fisainan'i Jodà sy Jerosalema;
hataoko lavon-tsabatra eo anoloan'ny fahavalony izy,
sy amin'ny tànan'ireo nitady ny ainy;
ary ny fatiny homeko hohanin'
ny voromanidina sy ny bibin'ny tany.
       8Ary ity tanàna ity dia ataoko
zavatra figagana sy fihomehezana;
ka na iza na iza handalo akaiky azy, hitolagaga
sady hihomehy noho ny fahamanganana rehetra mahazo azy.
       9Hataoko mihinana ny nofon'ny zanany lahy sy ny nofon'ny zanany vavy izy;
ary samy hihinana ny nofon'ny namany avy;
fa latsaka an-katerana amam-pahoriana mafy izy
azon'ny afitsoky ny fahavalony
sy izay mitady ny ainy azy.
       10Rahefa izany, montsany eo imason'ireo olona tafaraka aminao ny siny, 11ka lazao aminy hoe:

Izao no tenin'ny Tompon'ny tafika:
Homontsaniko ity firenena sy ity tanàna ity,
toy ny fanamontsanana ny vilanin'ny mpanefy,
izay tsy azo atambatra intsony;
ka any Tofeta no handevenana
noho ny tsy fisian'ny tany handevenana.
       12Izany no hataoko amin'ity firenena ity,
- teny marin'ny Tompo, - sy amin'ny mponina ao aminy,
rahefa hataoko tahaka an'i Tofeta ity tanàna ity.
       13Ny trano ao Jerosalema
sy ny tranon'ny mpanjakan'i Jodà,
ho tonga sahala amin'ity fitoeran'i Tofeta ity, dia maloto;
dia ireo trano rehetra nanaterana emboka manitra teo ambony tafony,
ho an'ny tafiky ny lanitra rehetra
sy nanidinana fanatitra araraka ho an'andriamani-kafa.
       14Tonga avy any Tofeta, izay nanirahan'ny Tompo haminaniany Jeremia, ka dia nitsangana teo an-kianjan'ny tranon'ny Tompo ary nilaza tamin'ny vahoaka rehetra hoe: 15Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika, Andriamanitr'Israely: Indro hataoko mihatra amin'ity taranaka ity, sy amin'ny tanàna rehetra momba azy, ny loza rehetra nolazaiko hamelezana azy, noho izy ireo nanamafy ny hatony tsy hihainoany ny teniko. >