Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jeremia

Jeremia toko 21
Irak'i Sedesiasa tany amin'i Jeremia - Filazana ny hahafahan'ny Kaldeana an'i Jerosalema no navalin'ny mpaminany.

       1Izao no teny avy amin'ny Tompo natao tamin'i Jeremia, raha nirahin'i Sedesiasa mpanjaka, ho any aminy, Fasora zanak'i Melkiasa sy Sofoniasa mpisorona, zanak'i Maasiasa, hanao aminy hoe: 2Masìna hianao, manontania an'ny Tompo ho anay; fa miady aminay Nabokodonozora mpanjakan'i Babilona; angamba Iaveh hanao indray ho anay ireo asany mahagaga lehibe rehetra, mba hialan'ilay io aminay.
       3Dia hoy ny navalin'i Jeremia azy ireo: Lazao amin'i Sedesiasa, ataovy hoe: 4Izao no lazain'ny Tompo, Andriamanitr'Israely: Indro, ny fiadiana eny an-tànanareo, entinareo miady any ivelan'ny manda, amin'ny mpanjakan'i Babilona sy ny Kaldeana, izay manao fahirano anareo, dia hataoko miverina any aoriana sy hangoniko eo afovoan'ny tanàna; 5ary izaho hiady aminareo amin'ny tànana ahinjitra sy sandry mahery amim-pahatezerana, fisafoahana sy fahavinirana mafy. 6Hasiako avokoa ny mponina amin'ity tany ity, na olona na biby, ka ho fatin'ny pesta mafy. 7Manaraka izany, - teny marin'ny Tompo, - hatolotro Sedesiasa mpanjakan'i Jodà, ny mpanompony, ny vahoaka, mbamin'izay rehetra sisa tsy matin'ny pesta sy ny sabatra ary ny mosary, amin'ity tanàna ity, ho eo an-tànan'i Nabokodonozora, mpanjakan'i Babilona, sy ho eo an-tànan'ny fahavalony amam-pitady ny ainy, ka hasiany amin'ny lelan-tsabatra, tsy hotsitsiny, tsy hananany antra na indrafo akory.
       8Dia lazao amin'io vahoaka io hoe: Izao no lazain'ny Tompo: Indro ataoko eo anoloanareo, ny làlan'ny fiainana sy ny làlan'ny fahafatesana. 9Izay mbola hitoetra amin'ity tanàna ity dia ho fatin'ny sabatra na ny mosary na ny pesta; izay hivoaka hanatona ireo Kaldeana manao fahirano anareo kosa dia ho velona ary hanana ny ainy ho babony. 10Satria hahatonga loza, fa tsy soa amin'ity tanàna ity, no nitodihan'ny tavako azy, - teny marin'ny Tompo, - dia hatolotro eo an-tànan'ny mpanjakan'ny Babilona izy, ka hodorany ho levona amin'ny afo.
       11Ary lazao amin'ny taranaky ny mpanjakan'i Jodà hoe:
Mihainoa ny tenin'ny Tompo hianareo,
       12ry taranak'i Davida:
Izao no lazain'ny Tompo:
Manaova fitsarana marina, hatramin'ny maraina;
afaho amin'ny tànan'ny mpampahory ny ampahorina,
fandrao mipoaka hoatry ny afo ny fahatezerako,
ka hirehitra tsy ho azon'olona vonoina,
noho ny haratsian'ny ataonareo.
       13Ary izao kosa no momba anao, ry mponina ao an-dohasaha,
ry vatolampin'ny tany lemaka, - teny marin'ny Tompo,
hianao izay manao hoe: Zovy moa no hidina aty aminay,
sy hiditra aty amin'ny fierenay?
       14Hanasazy anareo araka ny vokatry ny asanareo aho
- teny marin'ny Tompo;
handrehitra afo amin'ny alany aho,
ka handevona ny manodidina azy rehetra izany. >