Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jeremia

Jeremia toko 22
Mamely ny taranak'andrianan'i Jodà - Teny fandrahonana ny mpanjakan'i Jodà, Joakaza, Joakima, Jekoniasa, Sedesiasa.

       1Izao no lazain'ny Tompo: Midìna ho any an-tranon'ny mpanjakan'i Jodà, 2ka lazao eny izao teny izao, ataovy hoe:

Henoy ny tenin'ny Tompo, ry mpanjakan'i Jodà,
izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida,
dia hianao sy ny mpanomponao mbamin'ny vahoakanao,
izay miditra amin'ireto vavahady ireto.
       3Izao no lazain'ny Tompo:
Manaova fitsarana sy fahamarinana hianareo;
afaho amin'ny tànan'ny mpampahory ny ampahorina:
ny vahiny, ny kamboty, amam-pitondratena;
dia aza ratsy fitondra azy na manao an-keriny aminy,
na mandatsa-dra tsy manan-tsiny amin'ity tany ity hianareo.
       4Raha tanterahinareo tsara izao teny izao:
ny mpanjaka mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida,
hiditra amin'ny vavahadin'ity trano ity,
mitaingina kalesa aman-tsoavaly
dia izy, ny mpanompony amam-bahoakany.
       5Fa raha tsy mihaino izany teny izany kosa hianareo,
dia mianiana amin'ny tenako aho, - teny marin'ny Tompo,
fa ho rava no halehan'ity lapa ity.
       6Satria izao no lazain'ny Tompo,
ny amin'ny taranaky ny mpanjakan'i Jodà:
Tahaka an'i Galaada hianao amiko,
tahaka ny tampon'i Libàna,
nefa indro hampanjariko efitra, tanàna tsy honenana, hianao.
       7Efa manomana mpandrava hamely anao aho,
ka samy mitondra ny fiasany avy izy ireo;
hokapainy ny sederanao voafantina,
dia hatsipiny amin'ny afo.
       8Firenena maro no handalo amin'ity tanàna ity,
ka hifampilaza hoe:
Nahoana no dia nataon'ny Tompo tahaka izao ity tanàna lehibe ity?
       9Ary hataon'ny olona hoe:
Satria nahafoy ny faneken'ny Tompo Andriamaniny izy ireo,
ka niankohoka teo anatrehan'ny andriamani-kafa
sy nanompo ireny.
       10Aza itomaniana ilay maty
ary aza igogogogoana izy io;
fa ilay lasana no itomanio dia itomanio,
fa tsy hiverina intsony izy,
tsy hahita intsony ny tany nahaterahany!
       11Fa izao no lazain'ny Tompo:
Ny amin'i Seloma, zanak'i Josiasa, mpanjakan'i Jodà,
izay nanjaka nisolo toerana an'i Josiasa rainy,
sy efa niala tamin'ity fitoerana ity:
Tsy hiverina aty intsony izy,
       12fa ho faty any amin'ny tany nitondrana azy ho babo,
ka tsy hahita ity tany ity intsony.
       13Loza ho an'izay manorina ny tranony tsy amin'ny rariny,
sy ny rihany tsy amin'ny hitsiny;
izay mampiasa maina ny namany,
tsy mandoa ny karamany,
       14sady manao hoe: Hanao trano lehibe ho ahy aho,
sy efi-trano malalaka;
dia asiany varavarankely betsaka,
ataony tafo sedera,
ary hosorany loko mena mivaivay.
       15Noho hianao adalan-tsedra va no maha-mpanjaka anao?
Moa tsy nisotro sy nihinana va ny rainao:
Nanao ny hitsiny sy ny rariny izy,
ary tamin'izany dia tsara ny zavatra rehetra taminy;
       16nitsara ny adin'ny ory sy ny mahantra izy,
ka amin'izany tsara ny zavatra rehetra.
Moa tsy izany va no fahalalana ahy,
- teny marin'ny Tompo?
       17Fa ny masonao amam-ponao
tsy mihevitra afa-tsy ny tenanao,
mbamin'ny ra tsy manan-tsiny, handatsahana azy
sy ny fampahoriana ary fanaovana an-keriny, hanatanterahana izany.
       18Noho izany, izao no lazain'ny Tompo,
ny amin'i Joakima, zanak'i Josiasa, mpanjakan'i Jodà:
Tsy hitomaniana izy hatao hoe:
Indrisy, ry rahalahy, indrisy, ry anabavy.
Tsy hitomaniana izy hatao hoe:
Indrisy, Tompoko! Indrisy, ry mpanjaka!
       19Halevina toy ny fandevina ampondra izy;
hotaritarihana sy hariana
any ivelan'ny vavahadin'i Jerosalema.
       20Miakara any Libàna, dia miantsoa mafy;
manandrata feo any Basana!
Miantsoa mafy any an-tampon'i Abarima,
fa torotoro avokoa ireo lehilahinao.
       21Efa niteny taminao aho, fony hianao mbola niadana,
nefa hoy hianao: Tsy hihaino aho!
Fanaonao hatry ny fony mbola tanora izany:
tsy nihaino ny feoko hianao!
       22Fa ho entin'ny rivotra handrasany ny mpiandry anao;
ary ho lasan-ko babo ny lehilahinao;
ka dia hangaihay sy ho safo-kenatra hianao,
noho ny haratsianao rehetra.
       23Hianao izay mitoetra any Libàna,
sy manao ny akaninao any amin'ny sedera,
endrey izany fitarainanao, rahefa tratry ny fanaintainana hianao,
fifanintontsintonany tena toy ny an'ny vehivavy mihetsi-jaza!
       24Velona aho, - teny marin'ny Tompo:
Na ho peratra eo an-tànako ankavanana aza
Jekoniasa, zanak'i Joakima,
mpanjakan'i Jodà;
dia hombotako hiala eo izy.
       25Hatolotro eo an-tànan'ireo mitady ny ainao hianao,
ho eo an-tànan'ireo mampangovitra anao eo anoloany;
ho eo an-tànan'i Nabokodonozora, mpanjakan'i Babilona,
ho eo an-tànan'ny Kaldeana.
       26Hatsipiko hianao sy ny reninao
niteraka anao,
ho any an-tany hafa izay tsy nahaterahanareo;
ka any hianareo no ho faty.
       27Fa ny tany hiriny hiverenana,
dia tsy hiverenany.
       28Moa vilany famingavinga sy torotoro ve
ity lehilahy ity, Jekoniasa,
sa fanaka efa tsy misy tia intsony?...
Nahoana no noroahina izy sy ny taranany,
sy natsipy any an-tany
tsy fantany?
       29Ry tany ô, ry tany ô, ry tany ô,
henoy ny tenin'ny Tompo!
       30Izao no lazain'ny Tompo:
Ity lehilahy ity dia soraty ho tsy miteraka,
ho lehilahy tsy mahomby amin'ny androny!
Fa amin'ny taranany tsy hisy hahavanona
ny mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida,
hanjaka indray amin'i Jodà. >