Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jeremia

Jeremia toko 29
Taratasy nampitondrain'i Jeremia tamin'ireo babo voalohany - Torohevitra ho an'ny babo - Fitenenana mafy an'ireo mpaminany sandoka roa lahy - Faminaniana mamely an'i Semeiasa.

       1Izao no teny voasoratra ao amin'ny taratasy nampitondrain'i Jeremia mpaminany, avy any Jerosalema, ho any amin'ireo sisan'ny loholona voababo, ho an'ny mpisorona amam-paminany mbamin'ny vahoaka rehetra, nentin'i Nabokodonozora avy any Jerosalema ho any Babilona; 2nony efa niala tany Jerosalema Jekoniasa mpanjaka, ny renin'ny mpanjaka, ny eonoka, ny mpanapaka amin'i Jodà sy Jerosalema, ny mpandrafitra amam-panefy vy; 3taratasy nampitondrainy tamin'ny alàlan'i Elasa, zanak'i Safana, sy Gamariasa, zanak'i Helkiasa, izay nirahin'i Sedesiasa, mpanjakan'i Jodà, ho any Babilona, amin'i Nabokodonozora, mpanjakan'i Babilona, ka hoy ny taratasy hoe:
       4Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika, Andriamanitr'Israely, amin'ny babo rehetra nasesiko avy any Jerosalema ho any Babilona. 5Aoka hianareo hanorina trano, ka hitoetra aminy; hamboly zaridaina, ka hihinana ny vokany; 6hanambady ka hiteraka zazalahy aman-jazavavy; haka vady ho an'ny zanakalahinareo, sy hampanambady ny zanakavavinareo, mba hiterahany zazalahy aman-jazavavy; ka hihamaro amin'ity tany ity hianareo, fa tsy hihavitsy. 7Mikatsaha soa ho an'ny tanàna nitondrako anareo ho babo, fa soa ho anareo ny soa ho azy.
       8Fa izao no lazain'ny Tompon'ny tafika, Andriamanitr'Israely: Aza mety hofitahan'ny mpaminaninareo, izay eo aminareo, na ny mpanao fankatoavanareo; ary aza mihaino ny nofy alainareo ho nofy. 9Satria tsy marina no aminaniany aminareo, amin'ny anarako; tsy naniraka azy ireo aho, - teny marin'ny Tompo. 10Fa izao no lazain'ny Tompo: Rahefa tapitra ny fitopolo taona, ho an'i Babilona, no hamangiako anareo sy hanatanterahako ny teniko tsara noho ny aminareo; ka hamerina anareo amin'ity fitoerana ity aho. 11Fa izaho dia mahalala ny hevitro ny aminareo, - teny marin'ny Tompo, - dia hevitra hampiadanana fa tsy hampahoriana, mba hanome anareo andro any ho any sy fanantenana. 12Hiantso ahy hianareo, dia ho avy sy hivavaka amiko hianareo, ary hihaino anareo aho. 13Hitady ahy hianareo, dia hahita ahy, satria hitady ahy amin'ny fonareo tokoa hianareo; 14ka hety ho hitanareo aho, - teny marin'ny Tompo, - hampodiko ny babo aminareo, ary hangoniko avy any amin'ny firenena rehetra hainareo sy avy any amin'ny fitoerana rehetra nadroahako anareo, - teny marin'ny Tompo, - dia haveriko amin'ity fitoerana nanesorako anareo ity indray.
       15Kanefa, hoy hianareo, dia efa nanangana mpaminany ho anay eto Babilona, Iaveh. 16Izao no lazain'ny Tompo, ny amin'ny mpanjaka mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida, ny vahoaka rehetra monina amin'ity tanàna ity, sy ireo rahalahinareo tsy mba lasa nandeha niaraka taminareo ho any amin'ny tany fahababoana. 17Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika: Efa halefako hamely an'ireo ny sabatra, ny mosary, ary ny pesta; hataoko toy ny aviavy ratsy tsy azo hanina, noho ny haratsiany loatra, izy. 18Henjehiko amin'ny sabatra sy ny mosary mbamin'ny pesta ary hataoko ho fampitahorana any amin'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany ho fanozona, figagana, fihomehezana, fanala-baraka eo amin'ny firenena rehetra nandroahako azy; 19satria izy ireo tsy nihaino ny teniko, - teny marin'ny Tompo, - nefa naniraka ny mpaminany mpanompoko tamin'izy ireo aho, naniraka azy hatramin'ny vao maraina, nefa tsy nohenoinareo, - teny marin'ny Tompo.
       20Koa mihainoa ny tenin'ny Tompo, hianareo rehetra, babo nalefako avy aty Jerosalema ho any Babilona! 21Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika, Andriamanitr'Israely, ny amin'i Akaba zanak'i Koliasa, sy Sedesiasa zanak'i Maasiasa, izay maminany lainga aminareo amin'ny anarako: Indro izy hatolotro eo an-tanan'i Nabokodonozora, mpanjakan'i Babilona, ka hovonoiny eo imasonareo. 22Izy ireo dia hangalana fomba fanozonana, eo amin'ny babo, avy any Jodà, izay ao Babilona, toy izao: Aoka hianao hataon'ny Tompo tahaka an'i Sedesiasa sy Akaba, izay nendasin'ny mpanjakan'i Babilona, tamin'ny afo. 23Satria namoafady tamin'Israely izy ireo, nijangajanga tamin'ny vadin'ny namany, sy naminany lainga tamin'ny anarako, izay tsy nandidiako azy, ary mahalala izany, aho, sy vavolombelona aho, - teny marin'ny Tompo.
       24Ary Semeiasa, Nehelamita, dia ilazao hoe: 25Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika, Andriamanitr'Israely: Hianao nandefa taratasy tamin'ny anaranao, ho any amin'ny vahoaka rehetra any Jerosalema, sy Sofonia mpisorona, zanak'i Maasiasa, mbamin'ny mpisorona rehetra, nilaza hoe: 26Natsangan'ny Tompo ho mpisorona, hisolo an'i Joiadà mpisorona hianao; mba hisy mpitandrina ao an-tranon'ny Tompo momba izay olona rehetra rehetra manao azy ho nahazo tsindrimandry sy ho mpaminany mba hitananao azy amin'ny boloky na gadra. 27Ary ankehitriny, ahoana no tsy nisakananao an'i Jeremia, avy any Anatota, izay maminany aminareo? 28Fa noho izany, dia nahavatra nampilaza taminay tany Babilona izy, nanao hoe: Mbola haharitra ela izao, ka manaova trano ary mitoera ao aminy; mambole amin'ny zaridaina ary mihinàna ny vokany. 29Novakin'i Sofonia mpisorona teo anatrehan'i Jeremia mpaminany izany taratasy izany. 30Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'ny Tompo, manao hoe: 31Mandefasa iraka, hilaza amin'ny voababo rehetra, hanao hoe: Izao no lazain'ny Tompo, ny amin'i Semeiasa, Nehelamita: Noho Semeiasa naminany taminareo, nefa tsy nirahako, ary lainga no nataony hitokianareo; 32noho izany, dia izao no lazain'ny Tompo: Hamangy an'i Semeiasa Nehelamita mbamin'ny taranany aho; tsy hisy amin'ny fianakaviany honina eo amin'ny fireneny; sady tsy mba hahita ny soa hataoko amin'ny vahoakako izy, - teny marin'ny Tompo, - satria nitory fiodinana amin'ny Tompo izy. >