Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jeremia

Jeremia toko 46
Faminaniana voalohany ny amin'i Ejipta: Ady ao Karkemisa: fiomanana ho amin'ny ady; resy ny tafiky ny Ejipsiana - Faminaniana faharoa - Fanafihan'ny Kaldeana an'i Ejipta: fihantsian'ady - Fanatanterahana - Fampiononana an'Israely.

       1Tenin'ny Tompo tonga tamin'i Jeremia mpaminany, ny amin'ireo firenena mpanompo sampy.
       2Ny amin'i Ejipta. Teny mamely ny tafik'i Nekao Faraona mpanjakan'i Ejipta, teo amoron'ny ony Eofrata, tao Karkemisa, izay resin'i Nabokodonozora, mpanjakan'i Babilona, tamin'ny taona fahefatra nanjakan'i Joakima, zanak'i Josiasa, mpanjakan'i Jodà.
       3Vonony ny ampinga kely aman'ampinga be
ka mandrosoa hiady!
       4Ataovy amin'ny kalesa ny soavaly;
Miakàra ambony soavaly hianareo mpitaingina azy!
Hianareo misatroka fiarovan-doha, milahara!
Fotsio ny lefona, iakanjoy ny fiarovan-tratra.
       5Fa inona re ity hitako e? Raiki-tahotra izy ireo,
ka miamboho lahy!
Resy ny mpiadiny!
Mandositra tsy miherika akory izy ireo!
Fa misy fampangorohoroana hatraiza hatraiza, - teny marin'ny Tompo.
       6Ny faingan-tongotra, aza afa-mandositra!
ny lehilahy mahery fo, aza afa-mitsoaka!
Any amin'ny tany avaratra, amoron'ny ony Eofrata,
indro izy mivembena dia lavo.
       7Iza izato miakatra hoatra an'i Nila
sy misamboaravoara ny onjany hoatra ny ony be?
       8Ejipta izao miakatra hoatra an'i Nila izao,
ka misamboaravoara ny onjany hoatran'ny ony be,
Hoy izy: Hiakatra aho, ka hanapaka ny tany,
haringako ny tanàna mbamin'ny mponina ao aminy.
       9Mandrosoa, ry soavaly;
Mirimorimoa, ry kalesy!
Miaingà, ry mpiady!
Ry Etiopiana sy Libiana
mitanà ampinga,
Ry Lidiana, mitanà
sy manenjàna tsipìka!
       10Fa andron'ny Tompo Iavehn'ny tafika ity,
andro famaliana, hamaliany ny fahavalony!
Mihinana ny sabatra ka mivoky,
etsaky ny ran'ireny izy;
fisoronana ho an'ny Tompo Iavehn'ny tafika izao,
any amin'ny tany avaratra amoron'ny ony Eofrata.
       11Miakara any Galaada, ka makà ditin-kazo manitra,
Ry virjiny, zanakavavin'i Ejipta.
Mampitombo ny fanafody foana hianao;
fa tsy hanam-pahasitranana tsy akory.
       12Ren'ny firenen-tsamihafa ny henatrao;
manenika ny tany ny fikiakiakanao;
fa ny samy mahery no mifandona;
ka samy lavo izy roa tonta.
       13Ny teny nataon'ny Tompo tamin'i Jeremia, mpaminany, ny amin'ny hihavian'i Nabokodonozora mpanjakan'i Babilona hamely ny tany Ejipta.
       14Torionareo any Ejipta, ampandreneso any Migdola,
ampandreneso any Nofa sy any Tafnesa;
ka lazao hoe: Milahara hianareo, ka miomana;
fa efa mandripaka sahady eny amin'ny manodidina anareo ny sabatra!
       15Hanky! efa lavo ny maherinao,
tsy nahajoro izy,
satria nazeran'ny Tompo amin'ny tany izy.
       16Hamaroiny ny isan'izay tafintohina,
ka lavo mifanindry ireny, sady manao hoe:
Mitsangàna isika, miverena any amin'ny firenentsika,
sy any amin'ny tany nahaterahantsika,
lavitra ny sabatra mahafaty olona.
       17Izao no fiantsoantsony any: Voa Faraona, mpanjakan'i Ejipta:
nandiso ny fotoana mety izy!
       18Velona aho, - teny marin'ny Mpanjaka,
tompon'ny anarana hoe: Iavehn'ny tafika:
Tahaka an'i Tabora eo amin'ny tendrombohitra,
tahaka an'i Karmela, eo ambonin'ny ranomasina, dia tamy izy.
       19Fehezo ny entanao, entan-tsambotra,
ry mponina zanakavavin'i Ejipta,
fa indro Nofa ho zary tany efitra;
hodorana izy, ka tsy hisy mponina intsony.
       20Ejipta dia ombivavy kely tsara tarehy fatratra,
fa misy fihitra tonga avy any avaratra.
       21Ny mpikarama eo aminy kosa,
hoatra ny zanak'omby voafahy.
Indreny miamboho koa izy ireo
dia miara-mandositra, fa tsy manohitra izy,
fa nihatra taminy ny androm-pahoriana,
dia ny fotoana hamaliana azy.
       22Ny feony dia hoatra ny sasasasan'ny menarana mandeha;
satria marobe izy ireo no tonga,
dia tonga eo aminy, mitondra famaky,
sahala amin'ny mpikapa hazo.
       23Nokapain'ireo ny alany, - teny marin'ny Tompo,
nefa nikitroka efa izaitsizy;
satria maro noho ny valala izy ireo,
ka efa tsy tambo isaina.
       24Mangaihay ny zanakavavin'i Ejipta;
natolotra eo an-tanan'ny firenena any avaratra izy!
       25Hoy Iavehn'ny tafika, Andriamanitr'Israely:
Indro, hovangiako avokoa Amona any No,
sy Faraona sy Ejipta, ireo andriamaniny sy ny mpanjakany,
ary Faraona mbamin'ireo natoky azy.
       26Ary hatolotra eo an-tànan'izay mitady ny ainy izy ireo,
dia eo an-tanan'i Nabokodonozora, mpanjakan'i Babilona,
sy eo an-tanan'ny mpanompony.
Fa any aorian'izany, vao honenana izy,
toy ny tamin'ny andro taloha, - teny marin'ny Tompo.
       27Ary hianao, aza matahotra, ry Jakoba, mpanompoko,
aza manam-badi-po, ry Israely.
Indro hianao, halaiko avy any an-tany lavitra,
ary ny taranakao, avy any amin'ny tany nahababo azy.
Ho tafaverina Jakoba, ka hiadana,
handry fahizay, tsy misy mpanaitaitra.
       28Aza matahotra hianao, ry Jakoba, mpanompoko,
- teny marin'ny Tompo, - fa momba anao aho!
Haringako avokoa ny firenena rehetra
nandroahako anao.
Fa hianao kosa tsy mba haringako.
Hofaiziko ara-drariny anefa hianao,
fa tsy dia havelako ho afa-potsiny tsy akory. >