Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jeremia

Jeremia toko 48
Ny Moabita - Ny haben'ny loza hanjo an'i Moaba - Fifanalaviran'ny fietreny sy ny fahefan'izany firenena izany taloha - Ny avonavon'i Moaba izay antony namelezana azy - Fitarainan'ity mpaminany, noho izany fandravana izany - Tsy azo ihilanana anefa ny anjaran'i Moaba - Fampanantenana ny fiverenana.

       1An'i Moaba.
Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika,
Andriamanitr'Israely:
Loza ho an'i Nabao, fa rava;
safo-kenatra Kariataima, fa azo;
safo-kenatra ny trano mimanda, fa voazera;
       2tsy misy intsony izay voninahitr'i Moaba!
Any Hesebona no hidinihana ny loza hamelezana azy:
Andeha hofongorantsika eo amin'ny firenena izy!
Hianao koa, ry Madmena, hatao gina;
mandeha manaraka eo aorianao ny sabatra.
       3Injany, avy ao Horonaima misy antoantso hoe:
Fandringanana sy fandravana lozan-tany re!
       4Montsana Moaba;
mandefa antsoantso ny ankizy madinika ao aminy.
       5Eny, fa misy fitomaniana ao amin'ny fiakaran'i Loita,
mitomany ny olona no miakatra eo;
eny, eo amin'ny fidinan'i Horonaima,
fitarainam-pahoriana no re.
       6Mandosira, vonjeo ny ainareo!
Ho tahaka ny anjavidy an-tany foana anie izy.
       7Fa noho hianao nitoky tamin'ny asan-tananao aman-drakitrao,
dia ho lasan'ny hafa koa hianao;
ary indray ho lasan-ko babo Kamosy
mbamin'ny mpisorony amam-pilohany rehetra.
       8Ho tonga hamely ny tanàna rehetra ny mpandringana,
ka tsy hisy ho afaka aminy izy ireo na iray aza;
ny lohasaha, ho simbana; ary ny tanety, horobaina,
araka ny voalazan'ny Tompo.
       9Omeo elatra Moaba,
fa tokony hanidina izy;
ho ravana ny tanànany,
ka tsy hisy mponina intsony.
       10Ho voaozona anie izay mitsilamodamoka amin'ny asan'ny Tompo!
Ho voaozona anie izay mihazona ny sabany tsy handatsa-dra!
       11Hatry ny fony mbola zaza Moaba dia nandry fahizay,
niotrika teo amin'ny faikany,
tsy nafindrafindra vilany,
tsy lasana ho any amin'ny fahababoana,
ka dia naharitra ny tsirony,
ary tsy niova ny fofony.
       12Koa indro, tonga ny andro, - teny marin'ny Tompo,
hanirahako mpamindra am-bilany, hamindra vilany azy,
hofoanany ny vilaniny,
ary hovakiny ny sininy.
       13Dia ho menatra Moaba noho ny amin'i Kamosy
toy ny nahamenaran'ny taranak'Israely,
noho ny amin'i Betela izay nitokiany.
       14Ahoana no ahazoanareo milaza hoe: mpiady izahay,
lehilahy mahery an'ady izahay?
       15Moaba efa rava; ny tanànany efa midona-tsetroka;
ny zatovony voafantina, midina ho any am-pamonoana,
- teny marin'ny mpanjaka,
manana anarana hoe: Iavehn'ny tafika.
       16Antomotra ny fandravana an'i Moaba;
mimaona fatratra ny loza hanjo azy.
       17Hianareo rehetra mifanakaiky aminy, samia mitsapa alahelo azy,
ary hianareo rehetra mahalala ny anarany, samia milaza hoe:
Ahoana no dia tapaka ny tehina mafy toy izany,
ny tehim-panjakana kanto toy izany?
       18Mietre amin'ny voninahitrao dia mipetraha amin'ny tany,
ry mponina, zanakavavin'i Dibona;
fa tafakatra hamely anao ny mpandringana an'i Moaba,
ny mandanao efa voazerany.
       19Mijanòna eo an-dalambe, ka mitazàna, ry kala mponina ao Aroera;
anontanio ny lehilahy mandositra, sy ny vehivavy mitsoaka,
ka ataovy hoe: Inona no mihatra?
       20Mangaihay Moaba, fa voazera;
samia hianareo mitoloko sy mitaraina!
Ambarao any Arnona,
fa rava Moaba!
       21Misy fitsarana tonga,
mihatra amin'ny tany lemaka,
amin'i Helona, amin'i Jasà,
       22amin'i Mefaata, amin'i Dibona,
amin'i Nabao, amin'i Beta-Deblataima,
       23amin'i Kariataima, amin'i Beta-Gamola,
amin'i Beta-Maona,
       24amin'i Kariota, amin'i Bosra,
sy amin'ny tanana rehetra amin'ny tanin'i Moaba,
na ny lavitra na ny akaiky.
       25Voakapa ny tandrok'i Moaba,
ary tapaka ny sandriny, - teny marin'ny Tompo.
       26Ataovy doroka izy, fa nitsangan-kanohitra an'ny Tompo.
Aoka Moaba hihosinkosina amin'ny loany,
ary aoka izy koa ho tonga fihomehezana!
       27Fa moa Israely tsy fihomehezana taminao va?
Moa nisy nahatratra azy ho naman'ny mpangalatra va?
no dia nihifikifi-doha hianao,isaky ny miteny ny aminy?
       28Ilaozy ny tanàna, mitoera any amin'ny vatolampy,
ry mponina any Moaba, ka aoka ho tahaka ny domohina
izay manao ny akaniny eny ambonin'ny hantsana mangotanatana.
       29Efa renay ny avonavon'i Moaba, ilay fatra-piavonavona,
ny fisolanandrany, ny avonavony, ny reharehany, ary ny hambom-pony.
       30Izaho koa dia mahalala, - teny marin'ny Tompo,
ny fioha-bavany sy ny bedibedy foanany,
ary ny asany tsinontsinona.
       31Koa migogogogo aho, noho ny amin'i Moaba;
midradradradra aho, noho ny amin'i Moaba rehetra,
mitsetra ny olona, noho ny amin'ny mponina ao Kir-Heresa.
       32Mihoatra noho ny fitomaniana an'i Jazera no itomaniako anao
ry tanimboalobok'i Sabama.
Tafita ny ranomasina ny rantsanao
tafapaka amin'ny ranomasin' Jazera izy,
Kanjo ny fitoazana anao amam-piotazana ny voalobokao,
nianjeran'ny mpandringana.
       33Foana ny fifaliana amam-piravoravoana,
eo amin'ny saha voavoly hazo mamoa sy ny tanin'i Moaba;
nataoko tankina ny divay eo amin'ny barika fandoman-boaloboka;
tsy hosihosena intsony amim-pihobiana maresaka izy;
ny hoby efa tsy hoby intsony.
       34Noho ny antsoantson'i Hesebona re hatrany Eleale;
hatrany Jasà, dia mandefa ny antsoantsony izy ireo;
hatrany Segora ka hatrany Horonaima,
hatrany Eglata-Selisia,
fa mbamin'ny ranon'i Nemrina aza
no ho tankina.
       35Tiako hofaranana ny amin'i Moaba, - teny marin'ny Tompo,
izay miakatra ho eo amin'ny fitoerana avony,
sy manolotra emboka manitra amin'ny andriamaniny.
       36Koa mitaraina hoatra ny sodina ny foko,
noho ny amin'i Moaba;
eny, ny foko, noho ny amin'ny mponina ao Kri-Heresa,
mitaraina hoatra ny sodina.
Koa very avokoa izay tombony efa azony.
       37Fa nibory ny loha rehetra,
voaharatra ny somotra rehetra,
misy tetika amin'ny tanàna rehetra,
ary misy lasaka koa ny valahana.
       38Eny ambony tafon-trano rehetra sy eny amin'ny kianja ao Moaba,
tsy misy afa-tsy figogogogoana fotsiny;
fa nomontsaniko Moaba
hoatra ny fanaka tsy ahoan'ny olona intsony, - teny marin'ny Tompo.
       39He ity fahatorotorony! Mba misentoa hianareo.
He ity fiambohon'i Moaba amin-kenatra!
Tonga fihomehezana Moaba,
tonga fampitahorana ho an'izay rehetra mifanakaiky aminy izy.
       40Fa izao no lazain'ny Tompo:
Indro izy miezaka hanidina toy ny voro-mahery,
mamelatr'elatra eo ambonin'i Moaba.
       41Azo Kariota; afaka ny trano mimanda;
ary ny fon'ny mpiady maherin'i Moaba amin'izany andro izany,
dia toy ny fon'ny vehivavy mihetsi-jaza.
       42Voaongana Moaba amin'ny maha-firenena azy,
satria nitsangan-kanohitra an'ny Tompo.
       43Tahotra, lavaka amam-pandrika,
no mitatao anao, ry mponina any Moaba, - teny marin'ny Tompo.
       44Izay mandositra ny zava-mahatahotra azy, ho latsaka ao an-davaka;
ary izay miakatra avy ao an-davaka, ho voan'ny fandrika;
fa hataoko tonga aminy, dia amin'i Moaba,
ny taona famangiana azy, - teny marin'ny Tompo.
       45Mijanona eo amin'ny alokalok'i Hesebona
ny mpandositra lany hery;
kanjo misy afo mivoaka avy ao Hesebona,
ary misy lelafo avy ao afovoan'i Sehona;
ka nandevona ny valahan'i Moaba,
sy ny karan-dohan'ny zanaky ny fitabatabana.
       46Loza ho anao, ry Moaba!
Very ny vahoaka ao Kamosy;
fa ny zanakao lahy entina atao sesi-tany,
ny zanakao vavy lasan-ko babo.
       47Mbola hampodiko anefa ny voababo amin'i Moaba,
any amin'ny farandro any, - teny marin'ny Tompo.
Hatreto ny fitsarana an'i Moaba. >