Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jeremia

Jeremia toko 52
Ny nahafahana an'i Jerosalema.

       1Iraika amby roapolo taona Sedesiasa, fony izy tonga mpanjaka; ary iraika ambinin'ny folo taona izy, no nanjaka tao Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Amitala, zanakavavin'i Jeremia, avy ao Lobna. 2Nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo izy, nianatra izay rehetra nataon'i Joakima. 3Ary noho ny fahatezeran'ny Tompo no nahatongavan'izany tamin'i Jerosalema sy Jodà, mandra-panariny azy, tsy ho eo anatrehan'ny tavany. Ary Sedesiasa dia niodina tamin'ny mpanjakan'i Babilona.
       4Tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i Sedesiasa, tamin'ny volana fahasivy, tamin'ny andro fahafolon'ny volana, dia tonga hamely an'i Jerosalema Nabokodonozora, mpanjakan'i Babilona, mbamin'ny tafiny rehetra; ka nitoby tamin'ny tandrifiny sy nanao manda fanakekezana manodidina azy; 5ary natao fahirano ny tanàna, hatramin'ny taona faharaika ambin'ny folo nanjakan'i Sedesiasa. 6Nony tamin'ny volana fahefatra, andro fahasivin'ny volana, dia efa mafy ny mosary tao an-tanàna, ka tsy nisy intsony izay hanin-ko hanin'ny vahoakan'ny tany; koa tamin'izay, 7dia nobangaina ny tanàna, ka vaky nandositra avokoa ny lehilahy mpiady; alina no nivoahany tao an-tanàna, tamin'ny vavahady anelanelan'ny manda roa akaikin'ny sahan'ny mpanjaka; raha ilay voahodidin'ny Kaldeana iny ny tanàna, dia nihazo ny làlan'ny tany lemaka izy. 8Nenjehin'ny miaramila Kaldeana anefa ny mpanjaka; ka trany teo amin'ny tany lemak'i Jerikao Sedesiasa; dia niparitaka lavitra azy ny miaramilany rehetra. 9Nosamboriny ny mpanjaka, dia nentina niakatra any amin'ny mpanjakan'i Babilona, tao Rebla, amin'ny tanin'i Hemata, dia namoaka teny fitsarana momba azy izy. 10Novonoin'ny mpanjakan'i Babilona teo imason-drainy ireo zanakalahin'i Sedesiasa; novonoina tao Rebla koa ny mpanapaka rehetra tamin'i Jodà. 11Rahefa izany nopotsiriny ny mason'i Sedesiasa, ka nafatony tamin'ny rojo varahana roa izy, ary nentin'ny mpanjakan'i Babilona nankany Babilona izy, sy notanany an-tranomaizina mandra-pahafatiny.
       12Tamin'ny volana fahadimy, andro fahafolon'ny volana, dia izay taona fahasivy ambin'ny folo nanjakan'i Nabokodonozora, no tonga tany Jerosalema Nabozardana, kapitenin'ny mpiambina, izay mpandraharahan'ny mpanjakan'i Babilona; 13ka nandoro ny tranon'ny Tompo, mbamin'ny tranon'ny mpanjaka sy ny trano rehetra tao Jerosalema; nodorany tamin'ny afo avokoa ny trano lehibe rehetra. 14Ary noravan'ny miaramila Kaldeana rehetra, nanaraka ny kapitenin'ny mpiambina, ny manda nanodidina an'i Jerosalema.
       15Nentin'i Nabozardana, kapitenin'ny mpiambina, ho babo ny sasany tamin'ny olo-mahantra indrindra, mbamin'ny olona sisa tafajanona tao an-tanàna, sy ireo efa nitsoaka nanatona ny mpanjakan'i Babilona, ary ny mpanao tao-zavatra sisa. 16Navelan'i Nabozardana kapitenin'ny mpiambina ihany anefa ny olo-mahantra sasany tamin'ny tany ho mpamboly voaloboka sy ho mpiasa tany.
       17Novakivavin'ny Kaldeana ny andry varahana amin'ny tranon'ny Tompo, mabamin'ny ranomasina varahana sy ny fanambaniny izay tao an-tranon'ny Tompo, dia nentiny nankany Babilona ny varahana tamin'ireo. 18nentiny koa ny vilany, ny lapelina, ny antsy, ny vilia kely, ny kaopy, mbamin'ny fanaka varahana rehetra, fitondra manao ny fanompoana. 19Nentin'ny kapitenin'ny mpiambina koa ny tavin-drano, ny fanembohana, ny vilia kely, ny vilany, ny fanaovan-jiro, ny sotro, ary ny siny, dia izay vita amin'ny volamena sy ny volafotsy. 20Ny amin'ny andry roa, ny ranomasina, mbamin'ireo omby varahana roa ambin'ny folo nitaingenany sy ny fanambaniny, izay nampanaovin'i Salomona mpanjaka, tao an-tranon'ny Tompo, dia tsy nisy tokony handanjana ny varahana tamin'ireo fanaka rehetra ireo. 21Ny amin'ny andry dia valo ambin'ny folo hakiho no hahavon'ny andry iray, ary kofehy roa ambin'ny folo hakiho no nandrefy azy manodidina, ary voatondro efatra ny hateviny, ary poakaty izy. 22Nisy loha andry varahana ny tampony; dimy hakiho no hahavon'ny loha andry iray; nisy harato sy ampongabendanitra ny manodidina ny loha andry, ary varahana avokoa izany. Torak'izany koa ny andry faharoa, mbamin'ny ampongabendanitra. 23Ampongabendanitra enina amby sivifolo, no tamin'ny lafiny, ary zato no isan'ny ampongabendanitra rehetra tamin'ny harato, amin'ny manodidina rehetra. 24Nalain'ny kapitenin'ny mpiambina Saraiasa, mpisorona lehibe, Sofonia, mpisorona amin'ny filaharana manarakaraka, ary ny mpiandry varavarana telo lahy. 25Ny tao an-tanàna koa, nangalany manamboninahitra ananakiray, mpifehy ny olom-piady, olona fito lahy, anisan'ny mpanolo-tsaina manokan'ny mpanjaka, izay hita tao an-tanàna, ny mpanoratry ny komandin'ny miaramila, miadidy ny fanoratana ny olona amin'ny tany no miaramila, ary ankapobem-bahoaka amin'ny tany enimpolo lahy izay hita tao an-tanàna. 26Nosamborin'i Nabozardana kapitenin'ny mpiambina ireo, dia nentiny ho any amin'ny mpanjakan'i Babilona, any Rebla. 27Novonoin'ny mpanjakan'i Babilona ireo, sy nataony maty tao Rebla, amin'ny tanin'ny Emata. Toy izany no nitondrana an'i Jodà ho babo, lavitry ny taniny.
       28Izao no isan'ny olona nentin'i Nabokodonozora ho babo: Lehilahy avy amin'i Jodà, telo amby roapolo sy telo arivo, tamin'ny taona fahafito; 29olona tamin'ny mponina tao Jerosalema, roa amby telopolo amby vaonjato, tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Nabokodonozora; 30lehilahy avy amin'i Jodà, dimy amby efapolo sy fiton-jato koa, nentin'i Nabozardana, kapitenin'ny mpiambina, ho babo, tamin'ny taona fahatelo amby roapolo nanjakan'i Nabokodonozora. Enin-jato sy efatra arivo no tontalin'izy rehetra.
       31Tamin'ny taona fahafito amby telopolo nahababo an'i Joasina, mpanjakan'i Jodà, volana faharoa ambin'ny folo, andro fahadimy amby roaplon'ny volana tamin'ny taona vao nanjakan'i Evil-Merodaka, mpanjakan'i Babilona, dia nampitraka ny lohan'i Joasina tao an-tranomaizina. 32Nanaovany teny be halemem-panahy; nasandrany ho ambony noho ny seza fipetrahan'ireo mpanjaka niaraka taminy tao Babilona; 33nasainy novana ny fitafiany tao an-tranomaizina; ary tsy tapaka nihinana teo anatrehany Joasina, tamin'ny andro rehetra niainany. 34Ny amin'ny fivelomany, ny fivelomany hatrany hatrany dia ny mpanjakan'i Babilona no niantoka azy isan'andro, mandra-pahafatiny, tamin'ny andro rehetra niainany. >