Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jeremia

Jeremia toko 7
Fiankinana tsy misy antony, amin'ny tempoly sy ny sorona - Tsinin-dry zareo mba tonga ao an-tempoly ihany - Aoka ny mpaminany tsy hifona ho an'ny olona intsony - Lavin'Andriamanitra ny sorona voaloton'ny fahotana - Antomotra ny famaizana.

       1Izao no teny natao tamin'i Jeremia, tamin'ny anaran'ny Tompo, dia toy izao: 2Mitsangàna eo am-bavahadin'ny tranon'ny Tompo, ka eo no torio izao teny izao, ataovy hoe:

Mihainoa ny tenin'ny Tompo hianareo rehetra lehilahy amin'i Jodà,
izay miditra amin'ireto vavahady ireto, hivavaka amin'ny Tompo.
       3Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika, Andriamanitr'Israely:
Ahitsio ny làlanareo aman'asanareo,
dia hamponeniko amin'ity tany ity hianareo.
       4Aza matoky ny teny laingan-dry zareo manao hoe:
Ity no tempolin'ny Tompo,
tempolin'ny Tompo,
tempolin'ny Tompo!
       5Fa raha ahitsinareo
ny làlanareo aman'asanareo;
raha tsarainareo marina
ny adin'ny olona amin'ny namany,
       6raha tsy ampahorinareo ny vahiny,
sy ny kamboty amam-pitondratena;
ary tsy mandatsa-dra marina amin'ity tany ity hianareo,
na manaraka andriamani-kafa,
hampidi-doza aminareo,
       7dia hamponeniko amin'ity tany ity hianareo;
amin'ity tany efa nomeko ny razanareo
hatramin'ny andro taloha ka hatramin'ny mandrakizay.
       8Kanefa ny itokianareo
dia teny lainga,
tsy mahasoa anareo velively akory!
       9Aiza ka dia avy mandainga, mamono olona, maka vadin'olona,
mianian-tsy to, manemboka an'i Baala,
ary manaraka andriamani-kafa
tsy fantatrareo hianareo!
       10dia tonga, dia miseho eto anatrehako indray,
eto amin'ity trano iantsoana ny anarako ity,
ka manao hoe: Ho afaka isika!
Ary ny mba hanao izany fahavetavetana rehetra izany no anton'izany.
       11Moa zohy fieren'ny mpangalatra eo imasonareo va,
ity trano iantsoana ny anarako ity?
Izaho koa mba nahita izany, - teny marin'ny Tompo.
       12Mandehana mankany amin'ilay nitoerako any Silao,
izay namponenako ny anarako fahiny,
ka zahao ny nanaovako azy,
noho ny haratsian'Israely vahoakako.
       13Ary ankehitriny rahefa nanatanteraka izany rehetra izany hianareo,
- teny marin'ny Tompo, - ary rahefa niteny taminareo aho,
fa niteny taminareo hatry ny vao maraina aho, nefa tsy nohenoinareo,
ary niantso anareo aho, nefa tsy novalianareo,
       14dia ataoko amin'ity trano ity izay niantsoana ny anarako,
izay ametrahanareo ny fitokianareo,
dia ity fitoerana ity izay efa nomeko anareo sy ny razanareo,
izay nataoko tamin'i Silao;
       15Ary ka hoesoriko eo anatrehako hianareo,
toy ny nanesorako ny rahalahinareo rehetra,
dia ny taranak'i Efraima rehetra.
       16Ary hianao aza mifona ho an'ity vahoaka ity;
aza manandratra fitarainana na fivavahana ho azy,
ary aza miambezo amiko,
fa tsy hihaino anao aho.
       17Tsy hitanao va ny ataon'izy ireo, eny an-tananan'i Jodà,
sy eny an-dàlamben'i Jerosalema?
       18Ny zanaka manangon-kitay;
ny ray mandrehitra afo;
ny vehivavy mametafeta koba,
hanaovana mofo ho an'ny mpanjakavavin'ny lanitra,
sy hanidina fanatitra araraka ho an'andriamani-kafa,
mba haniratsirana ahy.
       19Moa izaho va no tsiratsirainy, - teny marin'ny Tompo,
fa tsy ny tenany ihany, ka tsy maintsy hangaihay tava izy amin'izany?
       20Koa izao no lazain'ny Tompo Tompo:
Indro haidina amin'ity tany ity, ny hatezerako amam-pahavinirako,
dia amin'ny olona sy ny biby,
amin'ny hazo eny an-tsaha sy ny vokatry ny tany;
ary hirehitra izany, ka tsy ho faty.
       21Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika, Andriamanitr'Israely:
Anampio ny soronareo ny sorona doranareo
ka hano ny henan'izany;
       22fa tsy misy nolazaiko tamin'ny razanareo, na nandidiako azy ireo,
tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy any amin'ny tany Ejipta
ny amin'ny sorona dorana sy ny sorona.
       23Fa ny amin'ny didy nomeko azy ireo, dia izao no nolazaiko taminy:
Mihainoa ny feoko;
ary izaho ho Andriamanitrareo,
ary hianareo ho vahoakako;
mizora amin'ny làlana rehetra handidiako anareo,
mba ho sambatra hianareo.
       24Kanefa izy ireo tsy nihaino na nanongilan-tsofina,
fa nandeha araka ny saim-pantany,
nanaraka ny hamafin'ny fo ratsiny;
nihemotra izy fa tsy nandroso.
       25Hatramin'ny andro nivoahan'ny razanareo
tany Ejipta, ka mandrak'androany,
dia naniraka ny mpaminany mpanompoko rehetra ho any aminareo aho,
naniraka azy vao maraina isan'andro aho;
       26kanefa izy ireo tsy nihaino ahy,
tsy nanongilan-tsofina;
fa nanamafy ny hatony,
nanao ratsy mihoatra noho ny razany aza.
       27Holazainao aminy izany rehetra izany, nefa tsy hihaino anao izy;
hiantsoantso azy ireo hianao, nefa tsy hamaly anao izy.
       28Ka dia izao no holazainao azy ireo:
Ity no firenena tsy nihaino
ny feon'ny Tompo Andriamaniny,
sady tsy nety nino anatra;
very ny fahamarinana,
fa tsy eo am-bavany intsony.
       29Harato ny volonao, dia ario;
ka miventesa hira fisaonana eny amin'ny havoana,
satria nakifik'Iaveh sy nolaviny,
ny taranaka mahatezitra azy.
       30Fa nanao izay ratsy eo imasoko ny taranak'i Jodà,
- teny marin'ny Tompo:
nametraka ny fahavetavetany ao amin'ny trano
niantsoana ny anarako mba handotoany azy;
       31ary nanorina ireo fitoerana avo any Tofeta,
amin'ny lohasahan'ny zanak'i Hinnoma,
handoroany amin'ny afo ny zanany lahy aman-janany vavy;
nefa zavatra tsy mba nodidiako izany,
na mba noheverin'ny saiko akory.
       32Noho izany, indro tamy ny andro, - teny marin'ny Tompo, izay tsy hanaovana hoe Tofeta na lohasahan'ny zanak'i Hinnoma intsony, fa hoe "Lohasaha famonoana" kosa, ary any Tofeta aza no handevenana, noho ny hateren'ny tany!
       33Ka ny fatin'ity firenena ity dia hohanin'ny
voromadinina sy ny bibin'ny tany,
ary tsy hisy handroaka ireny akory.
       34Hataoko mitsahatra eo an-tanànan'i Jodà,
sy eny an-dàlamben'i Jerosalema
ny feo fifaliana sy ny feo firavoravoana,
ny hiran'ny mpampakatra sy ny ampakarina;
fa hanjary efitra ny tany. >