Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jeremia

Jeremia toko 8
Fanomezan-tsiny sy fandrahonana indray.

       1Amin'izany andro izany, - teny marin'ny Tompo,
hofongarina avy ao am-pasany,
ny taolan'ny mpanjakan'i Jodà,
ny taolan'ny mpanapaka ao aminy,
ny taolan'ny mpisorona,
ny taolan'ny mpaminany,
ary ny taolan'ny mponina ao Jerosalema.
       2Fa hahahy eo anatrehan'ny masoandro amam-bolana,
mbamin'ny tafiky ny lanitra rehetra,
izay efa tiany, notompoiny,
narahiny,
nilany hevitra ary niankohofany teo anatrehany;
ka tsy hangonina na halevina ireo taolana ireo,
fa hanjary zezika eo ambonin'ny tany.
Ary ny ho faty fa tsy ho velona, no ho aleon'
       3izay sisa tavela rehetra amin'ity taranaka ratsy ity,
any amin'ny tany handroahako azy any,
- teny marin'ny Tompon'ny tafika.
       4Lazao azy ireo hoe: Izao no lazain'ny Tompo:
Moa ny lavo, tsy miarina va?
ary moa ny diso làlana, tsy miverina va?
       5Ka nahoana ary ity vahoaka eto Jerosalema no efa diso làlana,
ka no dia mbola mizotra amin'ny hadisoana ihany?
Fa mifikitra mafy amin'ny fitaka izy ireo,
ka tsy mety miverina akory.
       6Nitandrina tsara aho ary nihaino:
Tsy miteny araka ny mety izy ireo;
tsy misy manenina amin'ny haratsiany,
na manao hoe: Inona re ity nataoko e?
Fa dia samy rafitra mihazakazaka indray avokoa,
hoatra ny soavaly miezaka ho amin'ny ady!
       7Ny vano eny amin'ny amin'ny habakabaka aza
mahalala ny fotoan'androny,
ny domohina aman-tsidintsidina mbamin'ny vanobe,
samy mitandrina ny fotoam-piverenany koa;
fa ny vahoakako kosa, tsy mahalala
ny lalan'ny Tompo.
       8Ahoana no ahalazanareo hoe: Hendry izahay,
ary mbý ato aminay ny làlan'ny Tompo?
Indro fa ny fandaharan-dainga nataon'ny mpampiana-dalàna
mahatonga izany ho lainga!
       9Ny hendry dia efa mahazo henatra,
miraviravy tànana, ary voasambotra,
indro fa nanary ny tenin'ny Tompo izy ireo!
Ka inona intsony no ho fahendreny eo...?
       10Noho izany, dia homeko ny hafa ny vadiny,
ary ny sahany homeko ny tompo hafa;
satria hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra,
samy manao filàna tsy marina avokoa;
ary hatramin'ny mpaminany ka hatramin'ny mpisorona,
samy mpamitaka avokoa.
       11Ataotaony foana ny fitsaboana ny ferin'ny zanakavavin'ny vahoakako,
lazainy hoe: Fiadanana! Fiadanana!
Nefa tsy misy fiadanana tsinona.
       12Homenarina izy, fa nanao fahavetavetana,
nefa tsy mba mahalala menatra intsony izy,
ary tsy mba valahara!
koa dia hiara-davo amin'izay lavo izy ireo;
ary hiretaka amin'ny andro hamangiako azy izy,
hoy Iaveh.
       13Indro horaofiko izy ireo, dia hongoahako, - teny marin'ny Tompo.
Ny voaloboka tsy misy voam-boaloboka intsony;
ny aviavy tsy misy voan'aviavy intsony,
ary ny raviny aza malazo!
Ary izy ireo, nanendreko olona hanafika ny taniny.
       14Nahoana isika no mitomoe-poana?
Mivoria hianareo, andeha isika ho ao an-tànana mimanda,
dia aoka ho faty ao;
satria Iaveh Andriamanitsika mandevona antsika,
sy mampisotro antsika rano misy poizina,
noho ny nanotantsika tamin'ny Tompo!...
       15Nanantena fiadanana isika, nefa tsy mahita soa kely akory,
sy andro fanaretana, kanjo fampitahorana no mitranga!
       16Re hatrany Dana ny fiefonefon'ny soavaliny.
Raha mahare ny fanenon'ny soavaliny
dia mihorohoro avokoa ny tany.
Tonga izy, dia levoniny ny tany mbamin'izay ao aminy,
ny tanàna mbamin'ny mponina ao aminy.
       17Fa indro alefako hamely anareo
ny bibilava sy ny aspika,
izay tsy leon'ny ody fankatoavana;
dia hanaikitra anareo ireny, - teny marin'ny Tompo.
       18Indrisy, ry fampiononana ahy amin'ny fahoriako ô!
Reraka ny foko ato anatiko!
       19Injany tonga amiko avy any an-tany lavitra,
ny fitarainan'ny zanakavavin'ny oloko manao hoe:
Tsy ao Siona intsony va Iaveh?
Tsy ao afovoany intsony va ny mpanjakany?
Nahoana izy ireo no nampahatezitra ahy tamin'ny sampiny,
sy tamin'ny zava-poana avy any amin'ny firenen-kafa?
       20Lasa ny fararano, tapitra ny fampakaram-bokatra
nefa isika ity tsy mbola voavonjy!
       21Mangana aho amin'ny hamanganan'ny zanakavavin'ny oloko;
misaona aho ary raiki-tahotra aho.
       22Tsy misy baoma intsony any Galaada,
tsy misy dokotera intsony va any?
Sa nahaoana no tsy nasiana
bandy ny zanakavavin'ny oloko?
       23Iza no hanova ny lohako ho rano,
sy ny masoko ho loharanon-dranomaso,
mba hitomaniako andro aman'alina,
ireo maty tamin'ny zanakavavin'ny oloko? >