Bokin'i Jeremia

Toko faha-9

1 Iza no mba hampahita ahy, fialofan'ny mpandeha any an'efitra, handaozako ny fireneko, hihatahako amin'izy ireo; satria izy ireo mpijangajanga avokoa, fiangonan'ny mpivadika.

2 Manenjan-dela, toy ny tsipìka, handefasan-dainga; tsy amin'ny marina no mampahery azy ao amin'ny tany, fa mivarilavo amin'ny fahotana ihany izy ireo, ary izaho tsy mba fantany, -teny marin'ny Tompo.

3 Samia miaro tena amin'ny sakaizany avy hianareo, ary aza matoky izay rahalahy, na dia iray aza; fa misongona no hany ataon'ny rahalahy rehetra; ary lasa mitati-bolana fanaratsiana avokoa ny sakaiza.

4 Izy rehetra samy mifamitaka; tsy mba milaza ny marina; mampiasa lela mandainga, misahirana hanao ratsy.

5 Monina eo afovoan'ny minia tsy marina hianao; fa minia tsy marina izy ireo no mandà tsy hahalala ahy, - teny marin'ny Tompo.

6 Koa izao no lazain'ny Tompon'ny tafika: Indro aho handrendrika azy amin'ny memy sy hizaha toetra azy; fa inona indray moa no hatao amin'ny zanakavavin'ny vahoakako?

7 Longy mahafaty ny lelan'izy ireo; fa lainga no hany alefany; Fihavanana no lazain'ny vavany amin'ny namana, nefa ao anatin'ny fony dia otrika no heveriny hamelezana azy.

8 Ka tsy hosaziko va izy amin'izany heloka izany? - teny marin'ny Tompo, ary izay firenena toy izany va, tsy hovaliako?

9 Ny tendrombohitra dia hanaovako fitarainana sy fitomaniana, ny tanim-bilona any an'efitra hanaovako hira fisaonana! Fa may ireny, ka ny olona tsy mandalo ao intsony; ny feom-biby fiompy tsy re ao intsony; ny voromanidina amam-biby fiompy nandositra tsy misy intsony.

10 Ary Jerosalema hataoko korontam-bato, sy fieren'amboadia; ny tanànan'i Jodà koa hataoko lao, tsy misy mponina.

11 Iza no olon-kendry izay mba hahafantatra izao, izay efa nitenenan'ny vavan'ny Tompo, mba hampahalala izao? Nahoana no rava ny tany sy kila tahaka ny efitra, tsy misy olo-mandalo akory?

12 Dia hoy Iaveh: Satria izy ireo nahafoy ny lalàko, izay nataoko teo anoloany; tsy nihaino ny feoko, sy tsy nanaraka izany.

13 Fa nizotra izy ireo araka ny ditran'ny fony, sy nanaraka an'i Baala, izay natoron'ny razany azy.

14 Noho izany, izao no lazain'ny Tompo Andriamanitr'Israely: Indro ity firenena ity ho fahanako zava-mangidy, hampisotroiko rano misy poizina.

15 Haeliko any amin'ny firenen-tsamihafa, izay tsy fantatr'izy ireo na ny razany akory, ary halefako hamely azy ny sabatra mandra-pandringako azy.

16 Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika: Mihevera ny hiantsoana izay hiati-dranomaso ka aoka ho tonga izy ireo! Maniraha ho any amin'ireo mahay indrindra, ka aoka ho tonga ireny!

17 Aoka ho tonga faingana izy, aoka hiventy fidradradradrana amintsika; aoka hijoy ny ranomasontsika, sy hivarina ny ranomaso avy amin'ny hodi-masontsika.

18 Fa misy feo fidradradradrana re avy ao Siona manao hoe: Indrisy ity isika dia rava, safo-kenatra, tsy maintsy mandao ny tany, satria efa nazera ny tranontsika!

19 Hianareo vehivavy, mihainoa ny tenin'ny Tompo, ary aoka horaisin'ny sofinareo ny tenin'ny vavany! Ampianaro hira fitomaniana anankiray ny zanakavavinareo, ary samia mampianatra hira fisaonana anankiray ny namany avy.

20 Fa tafanika tamin'ny varavarankelintsika ny fahafatesana, tafiditra ny lapantsika izy, handringana ny zaza eny an-dalambe, sy ny zatovo eny an-kianjam-bahoaka:

21 Ataovy hoe: Izao... - teny marin'ny Tompo: Hifitsaka hoatra ny zezika eny an-tsaha, ny fatin'ny olona, sy hoatra ny andalam-bary eo aorian'ny mpijinja, ka tsy misy mpanangona.

22 Izao no lazain'ny Tompo: Aoka ny hendry tsy hirehareha amin'ny fahendreny; ny mahery, tsy hirehareha amin'ny heriny; ny manan-karena, tsy hirehareha amin'ny hareny.

23 Fa izao no aoka hireharehan'ny mirehareha: Ny ananany saina sy ahalalany ahy. Fa izaho no Iaveh izay manao ny famindram-po, sy ny hitsiny ary ny rariny ety ambonin'ny tany, fa izany no ankasitrahako, - teny marin'ny Tompo.

24 Indro avy ny andro, - teny marin'ny Tompo, izay hamaizako ny voafora rehetra, miaraka amin'ny tsy voafora,

25 dia Ejipta, Jodà, Edoma, ny taranak'i Ammona, Moada, mbamin'izay rehetra miharatra fihirifana, izay monina any an'efitra; satria ny firenena rehetra dia tsy voafora, ary ny taranak'Israely koa, tsy voafora fo.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0647