Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Joany

Toko voalohany

6 Nisy lehilahy anankiray nirahin'Andriamanitra, Joany no anarany;

7 tonga ho vavolombelona hanambara ny Fahazavana izy, mba hinoan'ny olon-drehetra noho ny teniny. 8 Tsy izy anefa no Fahazavana fa tonga ho vavolombelona manambara ny fahazavana fotsiny izy. 9 Fa ny Teny ihany no tena Fahazavana, izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. 10 Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nahariana izao tontolo izao, nefa tsy nahalala azy izao tontolo izao. 11 Tonga tao amin'ny olony izy, fa ny olony tsy nandray azy. 12 Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny fahazoana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, 13 ka tsy mba nateraky ny rà, na ny sitra-pon'ny nofo, na ny sitra-pon'ny olona ireo, fa naterak'Andriamanitra. 14 Ary ny Teny dia tonga nofo, ka nonina taty amintsika; ary nibanjina ny voninahiny izahay, dia voninahitra tahaka izay zakain-janaka lahitokana avy amin'ny Rainy, sady feno fahasoavana sy fahamarinana izy. 15 Nanambara azy Joany, ka niantso nanao hoe: izy ilay nolazaiko hoe: Izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako, satria talohako izy.

16 Ary avy amin'ny hafenoany no nandraisantsika rehetra fahasoavana miampy fahasoavana, 17 satria ny Lalàna moa nomena tamin'ny alàlan'i Moizy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia avy amin'ny alàlan'i Jesoa-Kristy. 18 Tsy dia nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana; fa ny Zanaka tokana izay ao anatin'ny Ray ihany no hany nanambara azy. 19 Ary izao no nambaran'i Joany raha naniraka mpisorona sy levita, avy tany Jerosalema, hankany aminy ny Jody mba hanontany azy hoe: Iza moa hianao?

20 Nilaza marina izy ka tsy nandà, fa nanao hoe: Tsy Kristy aho. 21 Dia nanontany azy izy ireo nanao hoe: Iza àry? Elia va hianao? Fa hoy izy: Tsy izy aho. Ilay Mpaminany va hianao? Fa hoy ny navaliny: Tsia. 22 Ka hoy izy ireo taminy: Iza àry hianao, mba hitondranay valy amin'izay naniraka anay? Ataonao ho iza ny tenanao? 23 Dia hoy izy: Izaho no feon'ny miantso any an'efitra hoe: Ahitsio ny làlan'ny Tompo, araka izay voalazan'Izaia mpaminany. 24 Ary Farisiana ireo iraka ireo. 25 Dia nanontany azy indray ireo ka nanao taminy hoe: Nahoana àry hianao no manao batemy raha tsy Kristy, na Elia, na ilay Mpaminany? 26 Ka novalian'i Joany hoe: Izaho manao batemy amin'ny rano; fa eo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo, 27 dia ilay avy ao aoriako, ary tsy mendrika hamaha ny kofehin-kapany aza aho. 28 Tany Betania an-dafin'i Jordany, izay nanaovan'i Joany batemy, no natao izany zavatra izany.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1721