Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Joany

Joany toko 6
Ny nampitomboan'i Jesoa ny mofo dimy - Ny mofon'aina - Ny nandehanany teny ambonin'ny ranomasina - Izay tena mofo avy any an-danitra - Izy Jesoa no ilay tena mofo avy any an-danitra.

       1Nony afaka izany dia lasa nankany an-dafin'ny ranomasin'i Galilea, na ny farihin'i Tiberiady Jesoa, 2ary vahoaka be no nanaraka azy, noho izy ireo nahita ny fahagagana nataony tamin'ny marary. 3Dia niakatra tany an-tendrombohitra Jesoa, ka nipetraka teo izy mbamin'ny mpianany. 4Efa akaiky ny Paka andro lehibe tamin'ny Jody.
       5Nony nanopy ny masony Jesoa, ka nahita ireto vahoaka be nanatona azy, dia hoy izy tamin'i Filipo: Aiza no hividianantsika mofo hohanin'ireo? 6Fantany rahateo ny hataony, fa ny hitsapany azy no nilazany an'izany. 7Dia hoy Filipo taminy: Na dia mofo-na denie roan-jato aza, tsy ampy hahazoan'izy ireo sombiny kely avy akory. 8Ny anankiray tamin'ny mpianany koa, dia Andre rahalahin'i Simona Piera, nilaza taminy hoe: 9Misy zazalahy anankiray manana mofo orja dimy sy hazandrano roa ao: fa ho ampy inona izany amin'ny olona maro be toy izao? 10Dia hoy Jesoa: Asaovy mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo, ka dia nipetraka ny olona, ary tokony ho dimy arivo no isan'ny lehilahy. 11Dia nandray ny mofo Jesoa, ka nony efa nisaotra dia nizara azy tamin'izay nipetraka ary nomeny toy izany koa ny hazandrano sady nampanaranany fo. 12Rahefa voky izy ireo, dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany: Angony ny sombitsombiny sisa tsy lany, mba tsy hisy very. 13Dia nangoniny, ka nahafeno sobiky roa ambin'ny folo ny sombitsombin'ny mofo dimy sisa tsy lanin'izay nihinana.
       14Nony nahita ny fahagagana nataon'i Jesoa ireo olona ireo, dia nanao hoe: Ity tokoa no ilay Mpaminany ho avy amin'izao tontolo izao. 15Dia fantatr'i Jesoa fa ho avy haka azy an-keriny hatao mpanjaka izy ireo, ka lasa indray izy irery nankany an-tendrombohitra.
       16Nony hariva ny andro, nidina nankeny amoron-dranomasina ny mpianany, 17dia niondrana tamin'ny sambo kely ka nita ny ranomasina ho any Kafarnaoma. Efa alina ny andro tamin'izay, nefa tsy mbola tonga teo aminy Jesoa, 18ary nanonja ny ranomasina, fa nifofofofo mafy ny rivotra. 19Rahefa nivoy tokony ho dimy amby roa-polo na telo-polo stady izy ireo, dia nahita an'i Jesoa nandeha teny ambony ranomasina sy nanatona ny sambo kely, ka natahotra. 20Fa hoy izy taminy: Izaho ihany, fa aza matahotra. 21Dia naniry handray azy ho eo an-tsambo kely izy ireo, ka niaraka tamin'izay dia tafatody tamin'ny tany nokasainy haleha ny sambo.
       22Nony ampitso, tsaroan'ny vahoaka izay nijanona teny an-dafin'ny ranomasina fa tsy nisy afatsy sambo kely anankiray no teo, ary Jesoa tsy niara-niondrana an-tsambo tamin'ny mpianany, fa ny mpianany ihany no nandeha; 23nefa nisy sambo kely hafa maro avy any Tiberiady tonga tao akaikin'ny tany nanomezan'ny Tompo mofo hohaniny rahefa nisaotra izy. 24Dia niondrana tamin'ireo sambo ireo izy nony nahita fa tsy teo Jesoa na ny mpianany, ka nankany Kafarnaoma hitady an'i Jesoa. 25Ary rahefa hitany teny an-dafin'ny ranomasina izy, dia nilazany hoe: Raby, oviana no tonga teto hianao?
       26Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Lazaiko marina dia marina aminareo: Hianareo no mitady ahy dia tsy noho ny nahitanareo fahagagana, fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. 27Miasà hianareo, tsy mba hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay, dia izay homen'ny Zanak'olona anareo; fa izy no nasian'Andriamanitra Ray tombo-kase. 28Ary hoy izy ireo taminy: Inona àry no hataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? 29Namaly Jesoa ka nanao tamin'izy ireo hoe: Izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinoanareo ilay nirahiny. 30Fa hoy ireo taminy: Inona àry no fahagagana ataonao, mba ho hitanay ka hinoanay anao? Inona no asa ataonao? 31Ny razantsika nihinana ny mana tany an'efitra araka ny voasoratra hoe: Mofo avy any an-danitra no nomeny azy hohaniny. 32Dia hoy Jesoa taminy: Lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy Moizy no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra, fa ny Raiko no manome anareo ny mofo avy any an-danitra izay tena izy tokoa; 33satria izay mofo midina avy any an-danitra sy manome ny fiainana an'izao tontolo izao no mofon'Andriamanitra. 34Ary hoy izy ireo taminy: Tompo ô, omeo anay mandrakariva izany mofo izany.
       35Dia hoy Jesoa taminy: Izaho no mofon'aina; izay manatona ahy tsy mba ho noana intsony, ary izay mino ahy tsy hangetaheta mandrakizay. 36Fa efa voalazako taminareo, fa nahita ahy hianareo, nefa tsy mino. 37Izay rehetra omen'ny Ray ahy no hanatona ahy, ary izay manatona ahy dia tsy horoahiko any ivelany, 38satria izaho no nidina avy any an-danitra dia tsy ny hanao ny sitra-poko, fa ny sitra-pon'izay naniraka ahy. 39Ary izao no sitra-pon'izay naniraka ahy, dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny ahy, fa ny mba hananganako azy amin'ny farandro. 40Satria izao no sitra-pon'ny Raiko izay naniraka ahy, dia ny mba hahazo ny fiainana mandrakizay izay rehetra mahita ny Zanaka ka mino azy, ary izaho hanangana azy amin'ny farandro.
       41Dia nimonomonona taminy ny Jody satria izy nanao hoe: Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. 42Moa tsy Jesoa zanak'i Josefa va ity, hoy izy ireo, izay fantatsika ny rainy aman-dreniny? Ka ahoana ary no anaovany hoe: Nidina avy any an-danitra aho? 43Fa namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Aza mimonomonona hianareo. 44Tsy misy olona mahay manatona ahy akory raha tsy taomin'ny Ray izay naniraka ahy, ary izaho hanangana azy amin'ny farandro. 45Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe: Hampianarin'Andriamanitra izy rehetra. Koa izay rehetra nahare tamin'ny Ray ka nianatra taminy no manatona ahy. 46Tsy dia hoe nisy nahita ny Ray akory: fa ilay avy amin'Andriamanitra no hàny nahita ny Ray. 47Lazaiko marina dia marina aminareo: Izay mino ahy no manana ny fiainana mandrakizay.
       48Izaho no mofon'aina. 49Ny razanareo nihinana ny mana tany an'efitra, nefa maty ihany; 50tsy toy izany ny mofo nidina avy any an-danitra, fa tsy ho faty izay mihinana azy. 51Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra: 52raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. 53Dia nifanditra ny Jody nanao hoe: Hataon'ilay io ahoana àry no fanome antsika ny nofony hohanina? 54Fa hoy Jesoa tamin'izy ireo: Lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy mihinana ny nofon'ny Zanak'olona hianareo sy tsy misotro ny rany, dia tsy manana ny fiainana ao aminareo. 55Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay; ary izaho hanangana azy amin'ny farandro. 56Fa tena fihinana ny nofoko, ary tena fisotro ny rako. 57Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako, dia mitoetra ao anatiko, ary izaho ao anatiny. 58Velona ny Ray naniraka ahy, izaho koa dia velona amin'ny Ray: toy izany koa no hahavelona amiko izay mihinana ahy. 59Izany àry no mofo nidina avy any an-danitra: tsy mba tahaka ny razanareo izay nihinana mana nefa maty ihany; fa izay mihinana ity mofo ity kosa dia ho velona mandrakizay.
       60Izany no nolazainy raha nampianatra tao amin'ny sinagoga tany Kafarnaoma izy. 61Betsaka tamin'ny mpianany nony nandre izany no nanao hoe: Sarotra izany teny izany, ka iza no mahahaino izany? 62Ary fantatr'i Jesoa tao am-pony fa nimonomonona tamin'izany ny mpianany, ka hoy izy taminy: Mahatafintohina anareo va izany? 63Hanao ahoana hianareo, raha mahita ny Zanak'olona miakatra any amin'izay toerany taloha. 64Ny Fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa ohatr'inona akory; ny teny voalazako taminareo dia fanahy sy fiainana. 65Nefa misy tsy mino aminareo. Fa fantatr'i Jesoa hatramin'ny voalohany, izay tsy hino sy izay hamadika azy. 66Ary hoy izy: Izany no nilazako taminareo fa tsy misy mahay manatona ahy raha tsy nomen'ny Ray azy izany. 67Hatramin'izay dia maro tamin'ny mpianany no nihemotra, ka tsy niaraka taminy intsony. 68Ka hoy Jesoa tamin'ny roa ambin'ny folo lahy: Hianareo koa va mba te-hiala? 69Dia namaly Simona Piera ka nanao taminy hoe: Tompo ô, hankany amin'iza àry izahay? Hianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay; 70ary izahay efa nino sy nahalala fa hianao no ilay Masin'Andriamanitra. 71Jesoa namaly azy ireo hoe: Moa tsy izaho no nifidy anareo roa ambin'ny folo lahy? nefa demony ny iray aminareo. 72Jodasy zanak'i Simona Iskariota no nantsoiny, fa io, izay isan'ny roa ambin'ny folo lahy, no hamadika azy. >