Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 13
Miangatra ireto sakaizan'i Joba ka tsy hankasitrahan'Andriamanitra ny teniny entiny miaro azy - Handahatra amin'ny adiny Joba rahefa voaesotra aminy ny loza manjo azy.

       1Indro fa nahita izany rehetra izany ny masoko,
ary ny sofiko nandre sy nahalala izany.
       2Izay fantatrareo, dia fantatro koa,
tsy latsaka noho hianareo aho na amin'inona na amin'inona.
       3Fa amin'ny Tsitoha no tiako hitenenana,
amin'Andriamanitra no tiako handaharana ny amin'ny adiko.
       4Fa hianareo, dia mpamahan-dalitra foana,
mpitsabo tsy vanon-ko inona avokoa hianareo.
       5Injay mba mangina hianareo!
fa izany no solom-pahendrena ho anareo.
       6Masìna hianareo, henoy ny fanamarinako tena,
tandremo izay alahatry ny molotro momba ny adiko.
       7Hilaza lainga va hianareo hanamarina an'Andriamanitra,
fitaka va no hataonareo hiarovana azy?
       8Hizaha tavan'olona hianareo momba an'Andriamanitra
sy hitsangana ho mpisolo vava?
       9Raha ny fonareo no mba zahany toetra, hankasitraka anareo va izy amin'izany?
Ho fitahinareo toy ny famitaka olombelona va izy?
       10Tsy maintsy hohelohiny mihitsy hianareo,
raha mizaha tavan'olona mangingina hianareo.
       11Eny, hampivadi-po anareo ny fahalehibeazany,
hianjera aminareo ny fampitahorany.
       12Fa hevi-javona ny porofonareo,
trano manda fotaka ny mandanareo.
       13Mangina hianareo, avelao aho fa te-hiteny;
dia hanjo ahy izay hanjo ahy.
       14Te-haka ny nofoko amin'ny nifiko aho,
te-hametraka ny aiko eo an-tanako aho.
       15Na dia hovonoiny aza aho, ka tsy hanan-kantenaina intsony,
dia hiaro ny fitondra-tenako eo anatrehany aho.
       16Nefa izy no famonjena ahy,
fa ny tsy mivavaka tsy mba mety miseho eo anatrehany.
       17Ka henoy ary ny teniko,
manongilana sofina amin'izay halahatro.
       18Indro efa voalahatra ny amin'ny adiko
ary fantatro fa hahazo ny rariny aho.
       19Moa misy ta-handahatra hamely ahy?
dia hangina eo no ho eo ihany aho, dia ho faty.
       20Fa mba halaviro ahy ireto zavatra roa ireto ry Andriamanitra,
dia tsy hiery hiala eo anatrehan'ny tavanao aho.
       21Esory tsy hitambesatra amiko ny tànanao,
ary aoka tsy hampivadi-po ahy ny fampitahoranao.
       22Amin'izay, dia antsoy aho fa hamaly,
na izaho no hiteny aloha, ary hamaly kosa hianao.
       23Firy no isan'ny hadisoako amam-pahotako?
Ampahalalao ahy izay fiodinako aman-dratsy nataoko.
       24Nahoana hianao no dia manafina ny tavanao toy izao,
sy mijery ahy ho toy ny favahalonao!
       25Moa te-hampitahotra ravin-kazo hozongozonin'ny rivotra va hianao,
hanenjika vodivary maina,
       26no dia ny hadisoan'ny fahatanorako no ampanodiavinao ahy,
       27no dia ampidirinao amin'ny boloky hazo ny tongotro,
no dia tsikiloinao avokoa izay alehako,
       28no dia feranao koa izay hodiaviko?
Ny nofoko anefa ity efa mihalevona hoatra ny hazo vovohina,
sy tahaka ny fitafiana hanin'ny kalalao. >