Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 15
Lahatenin'i Elifaza fanindroany: Ny tenin'i Joba ihany no manameloka azy - Mitsangan-kiady amin'Andriamanitra izy nefa tsy misy olona marina eo anatrehany - Tenin'olon-kendry momba ny sazy hihatra amin'ny ratsy fanahy.

       1Dia niteny Elifaza avy any Temana ka nanao hoe:
       2Moa fahaizana tsy misy fotony va no amalian'ny olon-kendry?
Ataony mivozihitra rivotra va ny tratrany?
       3Moa va izay miaro tena amin'ny teny foana,
sy amin'ny lahateny tsy misy antony?
       4Hianao kosa mandrava hatramin'ny fahatahorana an'Andriamanitra,
dia manafoana mihitsy rahefa mety ho fitiavam-bavaka amin'Andriamanitra.
       5Vavanao no manambara ny fahadisoanao,
sy fitenin'ny mpanoloky no ataonao.
       6Tsy izaho fa ny vavanao no manameloka anao,
ny molotrao no miteny miampanga anao.
       7Hianao va no teraka voalohany tamin'ny olombelona?
Hianao va nateraka talohan'ny havoana?
       8Nanatrika ny fivoriam-pisainan'Andrimanitra va hianao?
Voarombakao ho anao irery va ny fahendrena?
       9Inona no fantatrao, tsy fantatray?
Inona no nianaranao, ka tsy mahazatra anay izany?
       10Eo aminay mba misy koa ny efa fotsy volo,
ny anti-panahy lava andro niainana noho rainao!
       11Ka ataonao ho zavatra kely va ny fampiononana avy amin'Andriamanitra,
sy ny teny mamy ataonay aminao?
       12Fa entin'ny fonao mankaiza ity hianao,
ary maninona izato masonao no mihebiheby?
       13Andriamanitra va ataonao hiharan'ny hatezeranao,
ary ny vavanao va no hamoahanao lahateny toy izany?
       14Fa inona ny olombelona no mba hadio,
izay tera-behivavy, no mba ho marina?
       15Indro ireo masiny aza, tsy mahatoky an'Andriamanitra,
ary ny lanitra, tsy madio eo anatrehany,
       16koa mainka izay zava-betaveta sy ratsy fanahy,
izay olombelona misotro ota toy ny fisotro rano!
       17Hampianatra anao aho ka mihainoa;
ny zavatra hitako no hambarako,
       18dia izay ampianarin'ny olon-kendry,
- Efa reny tamin'ny razany ka tsy afeniny,
       19izy ireo no hany nomeny ny tany,
ary tsy nisy vahiny nandalo teo aminy na oviana na oviana. -
       20Ahiahy lava no mihinana ny ratsy fanahy amin'ny androny rehetra;
taona vitsy isa, no hany voatokana ho an'ny mpampahory.
       21Feo mahatsiravina no mangingina ao an-tsofiny,
raha eo afovoan'ny fiadanana izy no irotsahan'ny mpandrava.
       22Tsy mba manantena ho afak'aizina izy,
ary tsaroany tsikiloin-tsabatra lava izao.
       23Mirenireny izy mba hitady ny mofony;
fantany fa ny andron'ny aizina dia efa vonona ao anilany.
       24Ianjeran'ny fahoriana amam-tebiteby izy,
hoatra ny mpanjaka hary fitaovan-kiady no fiantorak'ireny aminy.
       25Satria nanainga tanana hamely an'Andriamanitra izy,
nihaika ny Tsitoha izy,
       26nanamafy hatoka nimaona hamely azy izy:
eo ambanin'ny vohon'ampingany matevina.
       27Efa safotry ny taviny ny tavany
sady manotraka be ny valahany.
       28Ny tanĂ na fonenany dia foana tsy misy intsony,
ny trano tsy misy olona intsony,
zary korontam-bato no halehany.
       29Tsy hahazo harena intsony izy, ny fananany tsy haharitra,
ny fananany tsy hitatra intsony eto ambonin'ny tany.
       30Izy tsy ho afa-mandositra ny aizina,
ny solofony ho levon'ny afo,
ary hofaohin'ny fofon'aina avy amin'ny vavan'Andriamanitra izy.
       31Aoka tsy hitoky amin'ny fitaka izy, fa voafandrik'izany:
ny lainga no valy ho azony.
       32Hanjo azy alohan'ny hahafeno ny androny, izany valy izany,
ka tsy ho maitso intsony ny sampany.
       33Hanintsam-boa vao mibontana, toy ny voaloboka, izy;
avelany hiraraka, toy ny an'ny oliva, ny voniny.
       34Fa tsy hisy taranaka ny tranon'ny tsy mivavaka,
ary ho levon'ny afo ny lain'ny mpitsara voasisika.
       35Totontoroina loza izy, ka miteraka atambo.
Voam-pitaka no masaka ao an-kibony. >