Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 19
Ny navalin'i Joba an'i Baldada: Avy amin'Andriamanitra ny fahoriany - Ny sakaizany no nantenainy hangoraka azy amin'ny loza - Diso fanantenana izy - Andriamanitra ihany no hamonjy azy.

       1Dia niteny Joba ka nanao hoe:
       2Mandra-pahoviana no hampahorianareo ny fanahiko
sy hamizananareo ahy amin'ny teninareo?
       3Efa impolo izay no manala baraka ahy hianareo,
sy manevateva ahy tsy aman-kenatra akory.
       4Na diso aza aho,
izaho ihany no hihandronan'ny fahadisoako.
       5Fa hianareo kosa izay mitsangana hamely ahy,
ka ny fahafam-baraka no atombokareo ahy, handresena ahy,
       6dia mba fantaro kosa fa Andriamanitra no mampahory ahy,
sy manarona ahy amin'ny fandrika haratony.
       7Indro aho mitaraina noho ny fanaovana an-keriny, nefa tsy misy mamaly!
miantso fitsarana ambony, nefa tsy mahazo ny rariny.
       8Ny lalako nofefeny, ka tsy afaka handeha aho;
ny sakeli-dalana halehako namelarany aizina.
       9Ny voninahitro nendahany tamiko,
ny satro-boninahitro nesoriny teo an-dohako.
       10Nohadiny manodidina ny ao ambaniko, ka mianjera aho;
nofongorany toy ny hazo ny fanantenako.
       11Nirehitra tamiko ny fahatezerany,
ka nataony fitondra fahavalo aho.
       12Indray nirohotra ny antoko-miaramilany,
nisava lalana hankanesany aty amiko,
dia nanao fahirano ny laiko.
       13Ka ny rahalahiko nampanalaviriny ahy;
ny sakaizako mivily miala amiko.
       14Ny havako nandao ahy.
Ny olona mifankazatra amiko nanadino ahy.
       15Ny mponina ao an-tranoko sy ny ankizivaviko
manao ahy ho olon-kafa;
       16olon-tsy fantatra eo imasony aho.
Miantso ny mpanompoko aho, tsy valiany akory;
voatery hilela-paladia azy amin'ny vavako aho.
       17Mahaloiloy ny vadiko ny fofon'aiko,
mifona amin'izay iray tampo amiko aho,
       18Ny ankizy madinika aza, mamingavinga ahy,
nony mba mitsangana anaovany kivalavala.
       19Ireo tsy nanafenako, dia marikoriko amiko,
ireo nolalaiko mivadika mamely ahy.
       20Ny taolako, tafaraikitra amin'ny hoditra ama-nofoko,
ny akanjo-nifiko no hany nentiko nilefa.
       21Hianareo sakaizako ahay, no mba mamindra fo, mamindra fo amiko.
Fa nasian'ny tanan'Andriamanitra aho ity !
       22Nahoana no dia manenjika ahy, tahaka an'Andriamanitra koa hianareo,
ka tsy mety ho boboky ny nofoko?
       23Adray! raha mba mety ho voasoratra koa ny teniko!
raha mba mety ho vita an-tsoratra ao anatin'ny boky izy!
       24raha mba fisokirana vy mbamin'ny firaka
no isokirana azy amin'ny vatolampy ho mandrakizay.
       25Fantatro fa velona ny mpamaly ra ho ahy,
ka hitsangana farany eo ambonin'ny vovoka izy,
       26ary amin'izay, dia izao taolako mitafy ny hodiny,
dia ny nofoko no hahitako an'Andriamanitra.
       27Eny, izaho izao no hahita azy
ny masoko no hahita azy, fa tsy olon-kafa!
Matim-paniriana izany ny foko ato anatiko.
       28Amin'izay hianareo vao hilaza hoe: Nahoana isika no nanenjika azy?
fa ho hita ny mahamarina ny adiko.
       29Ho an'ny tenanareo no aoka hatahoranareo ny sabatra amin'izay;
fa mahatsiravina ny famalian'ny sabatra,
ary ho fantatrao fa misy fitsarana marina. >