Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 21
Ny valin'i Joba: Tsia, tsy marina ny hoe: azon-doza mandrakariva ny ratsy fanahy sady hampitovin'ny fahafatesana ny tsara sy ny ratsy - Koa lainga tsara lahatra ny tenin'ireto sakaizany.

       1Dia niteny Joba ka nanao hoe:
       2Mihainoa, mihainoa ny teniko,
aoka mba ho izany ahay no fampiononana azoko aminareo.
       3Avelao hiteny aho amin'ny anjarako;
fa rehefa tapitra ny teniko, mahazo mamelively ihany hianareo.
       4Moa olombelona va no alehan'ny fitarainako?
Ka aiza no hahatsindriako ny foko?
       5Jereo aho, ka aoka ho talanjona hianareo,
ary tampeno ny vavanareo.
       6Raha mihevitra izany aho, dia mihoron-koditra,
ary tera-kovitra ny nofoko.
       7Nahoana ary no velona ihany ny ratsy fanahy;
sady tratra antitra mitombo hery?
       8Ny taranany mihamahery eo anoloany,
ny solofony mandroso laza eo imasony.
       9Ny ankohonany mandry fehizay, lavitry ny tahotra,
ny tsora-kazon'Andriamanitra tsy mba mikasika azy.
       10Ny ombalahiny mahavanona anaka,
ny ombivaviny miteraka, tsy mamotsotra.
       11Avelany miriaria toa andian'ny biby fiompy ny zanany,
mifalihavanja manodidina azy mbamin'ny zanany vao teraka.
       12Manara-bava ny feon-dokanga aman'ampongatapaka izy ireo,
ary mikoriana amin'ny feon-tsodina.
       13Mandany ny androny amin'ny fiadanana izy ireo,
fa sombin'andro monja no idinany ho any amin'ny seoly.
       14Hoy anefa ireny amin'Andriamanitra: Miala aminay;
fa tsy te-hahalala izay lalanao akory izahay.
       15Zinona moa ny Tsitoha, no ho tompoinay?
Inona no ho azonay amin'izay fivavahana aminy?
       16Moa tsy efa eo an-tanany va, ny fiadanan'izy ireo?
- Kanefa, lavira ahy anie, ny fisainan'ny tsy mivavaka! -
       17Mba fahita matetika va ny hoe, maty ny fanilon'ny tsy mivavaka,
iantsamboaran-doza izy ireo,
na nanendren'Andriamanitra anjara aminny hatezerany izy ireo?
       18Moa toa mololo indaosin'ny rivotra no ahitana azy,
sy toy ny akofa paohin'ny tadio?
       19Hoy hianareo: atokan'Andriamanitra ho an'ny zanany ny sazy afitsony azy.
Fa aoka ny tenan'Andriamanitra no hanasazy azy mba ho tsaroany,
       20sy ho hitan'ny masony ny faharinganany,
ary hosotroin'ny tenany ny fahatezeran'ny Tsitoha!
       21Mampaninona azy izay manjo ny taranany aty aoriana,
rahefa tapaka hatreo ny isan'ny volana hiainany.
       22Andriamanitra va no hotoroana fahendrena,
nefa ny tafasandratra indrindra aza, mbola tsarainy?
       23Ny iray maty ao anatin'ny fiadanana,
ny hafinaretana amam-pianinany lavorary;
       24ny valahany manotraky ny taviny;
ny taolany feno tsoka mandranoka.
       25Ny iray kosa maty amin'ny fahorian'ny fanahiny,
tsy mba nanandrana izay fiadanana akory.
       26Samy mandry eo amin'ny vovoka izy roa tonta;
samy rakotr'olitra ny tenan'izy roa tonta!
       27Endrey! fantatro tsara ny hevitrareo;
mbamin'ny fitsarana tsy marina amelezanareo ahy.
       28Fa hoy hianareo: Aiza ny tranon'ny mpampahory?
Zary inona ny lay nitoeran'ny tsy mivavaka?
       29Tsy mbola mba nanontany mpandeha lavitra va hianareo,
ka tsy mahalala ny zavatra ambarany?
       30Amin'ny andron'ny fahoriana, voatsimbina ny ratsy fanahy;
amin'ny andron'ny fahatezerana, afak'alanalana izy!
       31Iza akory no maniny ny fitondran-tenany eo anoloany?
Iza akory no nampamoaka izay nataony?
       32Amim-panajana no itondrana azy halevina,
ary misy miambina eo amin'ny fasany.
       33Ho maivana aminy ny bainga any an-dohany,
sady ny olona rehetra hanaraka azy any avokoa,
toy ireo maro tany alohany, izay efa nialoha azy any.
       34Ka inona no hevitr'izao fampiononam-poana ataonareo izao?
Fanomezam-bohony avokoa no hany sisa amin'izao valin-teninareo izao. >