Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 27
Anjaran'ny ratsy fanahy.

       1Mbola niteny indray Joba hoy izy:
       2Amin'Andriamanitra velona izay manda tsy hanome rariny ahy,
amin'ny Tsitoha izay mameno zava-mangidy ny aiko,
       3raha mbola manam-pofon'aina koa aho,
ka mbola eo am-bavoroko ny fofon'ain' Andriamanitra;
       4dia tsy hisy tsy marina hotonoin'ny molotro,
tsy hanonon-dainga ny lelako.
       5Lavitra ahy izay hihevitra ny anareo ho marina,
fa hiaro ny tsy fananako tsiny aho mandra-pahatapitry ny aiko.
       6Efa nanomboka nanamarina ny tenako aho, tsy hitsahatra amin'izany,
tsy misy androko anomezan'ny foko tsiny ahy na dia iray aza.
       7Fitondra olon-dratsy anie no ho anjaran'ny fahavaloko,
ary anjaran'ny tsy mivavaka anie no ho an'ny mpanohitra ahy!
       8Inona no ho fanantenan'ny tsy mivavaka, raha fognoran'Andriamanitra izy,
raha alany ny ainy?
       9Moa Andriamanitra hihaino izay fitarainany akory va,
amin'ny andro hamelezan'ny fahoriana azy?
       10Mahita firavoravoana ao amin'ny Tsitoha va izy?
Manao fivavahana mandrakariva amin'Andriamanitra va izy?
       11Hotoroako ny fitondra'Andriamanitra hianareo,
ary tsy hanafenako ny hevitry ny Tsitoha.
       12Tenanareo rehetra aza no efa nahita maso izany!
ka nahoana hianareo no mandahadahatra foana?
       13Izao no anjara natokan'Andriamanitra ho an'ny ratsy fanahy,
sy lova azon'ny mpanao an-keriny, avy amin'ny Tsitoha.
       14Raha maro anaka izy, ho anjaran'ny sabatra ireny;
ary ny solofony tsy mba ho voky hanina.
       15Ny sisa velona aoriany, hasitrika amin'ny fahafatesana,
ny mpitondratenany tsy mba hitomany azy.
       16Na hahangona volafotsy hoatra ny fasika aza izy,
ka hampiavosa fitafiana hoatra ny fotaka,
       17fanangonana no azy, fa ny marina no hitondra ireny;
ny tsy manan-tsiny no handova ny volanao.
       18Ny tranony toy ny ataon'ny kalalao,
manahaka ny trano bongo aorin'ny mpiandry tanim-boaloboka.
       19Mandry ny manan-karena, dia izay no farany;
manokatra ny masony izy, dia maty eo.
       20Saforan'ny fampahatahorana toy ny rano be izy;
paohin'ny tafio-drivotra mamaton'alina.
       21Ongoahan'ny rivotra avy any atsinanana izy, dia tsy hita,
fa tsoahany an-keriny eo amin'ny fonenany.
       22Fafazan'Andriamanitra ny zana-tsipikany, tsy ananany antra izy;
Ka taitra mandositra tsy ho tratry ny tanany;
       23itehafan'ny olona izy,
avy eo an-trano nitoerany, dia anakorana azy. >