Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 29
Tenin'i Joba - Fiadanan'ny tsara fanahy.

       1Dia mbola nanohy ny teniny indray Joba, ka nanao hoe:
       2Ah, iza re no hamerina amiko ny volana taloha,
dia ny andro nitsimbinan'Andriamanitra ny fiarovana ahy,
       3raha namirapiratra teo ambonin'ny lohako ny jirony,
ary nitari-dalana ahy teo amin'ny maizina ny fahazavany!
       4Araka ny toetrako tamin'ny fahalehibeazako,
tamin'izay namangian'Andriamanitra ahy tamim-pifankazarana tao an-daiko,
       5sy mbola nomban'ny Tsitoha ahy,
ary nitangoronan'ny zanako manodidina ahy;
       6tamin'izay nanasako tongotra tamin'ny ronono;
sy namoahan'ny valolampy diloilo mandriaka ho ahy.
       7Raha nivoaka ho eo am-bavahadin'ny tanana aho,
ka nianina nipetraka teo amin'ny kianja;
       8vao mahita ahy ny zatovolahy miampirimpirina,
ny anti-panahy mitsangana ka maharitra mijoro.
       9Ny andriandahy nangina tsy niteny,
sy nitampim-bava amin'ny tanany.
       10Ny feon'ny mpanapaka tankina teo,
ny lelany tafaraikitra amin'ny lanilaniny.
       11Ny sofina nandre ahy, nanao ahy hoe: sambatra;
ny maso nahita ahy, nanao filazana tsara momba ahy.
       12Fa novonjeko ny ory nangata-piantrana,
mbamin'ny kamboty tsy nanan-kiankinana.
       13Ny fisaoran'ny olona am-bava loza nitororoka tamiko;
ny fon'ny mananotena nofenoiko hafaliana.
       14Notafiko toy ny lamba ny fahamarinana,
kapaoty amam-pehilohako ny fanaovako ny rariny.
       15Izaho no mason'ny jamba,
sy tongotry ny mandringa.
       16Izaho no rain'ny kamboty;
ary nandinika tamim-pitandremana ny adin'ny olon-tsy fantatra.
       17Notapahako ny valanoranon'ny nanao ny tsy marina,
notsoahako ny babo efa mby am-bavany.
       18Dia hoy izaho: Eto amin'ny akaniko no hialako aina;
ho maro toy ny fasika ny androko;
       19mitatra hatrany amin'ny rano ny fakako,
itoeran'ny andro mandritra ny alina ny raviko.
       20Ny voninahitro hihavao mandrakariva,
ary ny tsipikako hihahenjana indray eny an-tanako.
       21Ny olona nihaino ahy, dia niandry,
nandray tamim-pahanginana ny torohevitro.
       22Rahefa niteny aho, dia tsy nisy nanampy intsony,
fa toy ny ando no nirotsaka taminy ny teniko.
       23Niandry ahy toy ny fiandry ranonorana izy ireo,
nitanatana vava, toy ny niandry tandrifin-drahona amin'ny lohataona.
       24Raha nitsiky taminy aho, tsy azony ninoana izany,
fa liana loatra izy nandray izany mari-pitiavana izany.
       25Nony nankeo aminy aho, ahy ny fitoerana voalohany;
dia mipetraka aminy eo aho, toy ny mpanjaka hodidinin'ny miaramilany,
sy tahaka ny mpanafak'alahelo, eo afovoan'ny tra-pahoriana. >