Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 3
Fitarainan'i Joba.

       1Rahefa afaka izany, dia niloa-bava Joba ary nanozona ny andro nahaterahany izy.
       2Nanomboka niteny Joba nanao hoe:
       3Ho foana anie ny andro nahaterahako,
Mbamin'ny alina nanao hoe: Misy olona iray vao torontoronina.
       4Hiova ho aizina anie izany andro izany,
Ka tsy hiahy azy any ambony anie Andriamanitra,
ary tsy hamirapiratra aminy anie ny hazavana.
       5Fa ny aizina aman'aloky ny fahafatesana anie hahalasa azy,
ho voasaron'ny rahona matevina izy,
ka hahatsiravina ny fanokanana ny hazavany!
       6Ho babon'ny aizim-pito anie izany alina izany,
ka tsy hisaina amin'ny andron'ny taona,
tsy hiditra amin'ny fanisana ny volana!
       7Ho efitra foana anie izany alina izany,
ka tsy ho re ao ny hobin-kafaliana!
       8Hanozona azy anie ireo izay manozona ny andro,
izay mahay mamoha an'i Leviatana!
       9Hihamaizina anie ny kintan'ny marainany,
andrasany anie ny fahazavana nefa tsy ho tonga,
ary aza mahita ny hodimason'ny maraina izy!
       10Satria tsy nohidiany ho ahy ny varavaran'ny kibo,
ary nafeniny tamin'ny masoko ny fahoriana.
       11Toy izay aho, ka maty hatrany am-bohoka!
Toy izay aho, ka niala aina, raha vao nivoaka avy tao an-kibo!
       12Nahoana aho, no dia nahita lohalika roa hiampofo?
Ary nahoana no nisy nono roa notsentsefiko?
       13Fa toy izay aho efa nandry ary niadana,
efa natory sy niala sasatra,
       14miaraka amin'ireo mpanjaka sy lehiben'ny tany,
izay efa nahavita fasan-dehibe ho an'ny tenany;
       15Sy amin'ireo andriandahy be volamena,
nameno volafotsy ny fonenany.
       16Na hoe: tsy ho nisy aho, toy ireo tsy tonga volana tsy fantatra;
Sy toy ireo zaza tsy nahita masoandro.
       17Any, tsy manao an-keriny intsony ny ratsy fanahy
any, miala sasatra ny olona lany hery;
       18ny voababo any, mandry fahizay avokoa,
tsy mandre intsony izay feon'ny mpampahory azy.
       19Any avokoa ny kely sy ny lehibe,
Ary ny mpanompo afaka amin'ny tompony.
       20Nahoana no atao mahita masoandro ny ory,
sy omena ny aina ireo vonton'ny hangidy ny fanahiny,
       21manantena ny fahafatesana, nefa tsy avy ny fahafatesana;
katsahiny an-kafanam-po, mihoatra noho ny rakitra,
       22fa sambatra izy ireo, sady mientan-kafaliana,
ary miravoravo raha sehatra ny fasana;
       23dia ny olona maizin-dalan-kaleha izany,
sy voafefin'Andriamanitra hatraiza hatraiza!
       24Ny fitolokoko no toy ny mofoko,
ary ny fitarainako migororoana toy ny rano.
       25Fa izay atahorako no manjo ahy,
ary izay angovitako no miantefa amiko.
       26Tsy misy fianinana intsony, tsy misy fiadanana intsony,
tsy misy fitsaharana intsony, fa ny tebiteby no nahazo ahy. >