Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 34
Tenin'i Elio fanindroany: Tenenin'i Elio Joba fa nanao an'Andriamanitra ho tsy marina.

       1Dia nanohy indray Elio ka nanao hoe:
       2Mandrenesa ny teniko, hianareo olon-kendry;
mihainoa ahy tsara, hianareo manan-tsaina.
       3Fa ny sofina no mamantatra ny teny,
toy ny vava no manandrana ny hanina.
       4Ndeha isika hanao izay hahalalana ny rariny,
sy hiara-mamantatra izay tsara.
       5Efa niteny Joba hoe: Tsy manan-tsiny aho,
saingy tsy omen'Andriamanitra ny rariny.
       6Nony lazaiko ny mahamarina ahy, atao ho mpandainga aho;
maharary ny fery mahazo ahy, nefa tsy nanota aho.
       7Moa misy olombelona tahaka an'i Joba va?
Sotroiny toy ny rano ny fitenenan-dratsy an'Andriamanitra!
       8Tafakambana amin'ny mpanao ratsy izy,
ary miara-mandeha amin'ny olona mpanota.
       9Satria izao no lazainy: Tsy misy asany amin'ny olombelona akory
ny mitady fitia amin'Andriamanitra.
       10Koa mihainoa ahy hianareo olo-manan-tsaina:
Lavitra an'Andriamanitra ny hanao ny tsy fahamarinana!
Lavitra ny Tsitsoha ny fanaovana ny tsy an-drariny!
       11Fa mamaly ny olona araka ny asany izy,
ary mizara amin'izy tsiraray avy araka ny lalany.
       12Eny iky, tsy manao ny tsy marina Andriamanitra,
ny Tsitoha tsy manohitra ny rariny.
       13Zovy moa no nanendry azy ho mpanapaka ny tany?
Zovy no nametraka taminy an'izao tontolo izao?
       14Raha tsy mihevitra afa-tsy ny tanany izy,
ka sintoniny ho eo aminy ny fanahiny amam-pofon'aina,
       15dia ho afak'aina miarak'amin'izay ny nofo rehetra,
ary hody amin'ny vovoka indray ny olombelona.
       16Raha manan-tsaina hianao, henoy izao,
mampandria sofina amin'ny feon'ny teniko:
       17fahavalon'ny rariny ve hahazo ny fahefana ambony indrindra?
Sahinao helohina va ilay Marina, ilay Mahefa?
       18izay miteny amin'ny mpanjaka hoe: Olom-poana!
sy amin'ny andriana hoe: Olon-tsy vanona!
       19izay tsy mba mizaha tavan'olona amin'ny lehibe,
ary tsy mijery ny manan-karena mihoatra noho ny mahantra,
satria samy asan-tanany avokoa izy rehetra?
       20Amin'ny indray mipy maso monja dia maty ireny amin'ny mamatonalina;
mangozohozo eo ny firenena, dia tsy eo intsony;
lasa tsy natosi-tanan'olona ny mahery.
       21Fa mitsinjo izay alehan'ny olona ny mason'Andriamanitra,
ary hitany miharihary avokoa ny diany rehetra.
       22Tsy misy aizina na aloky ny fahafatesana,
azon'izay manao ny tsy marina ierena.
       23Tsy mila ny hijery fanindroany ny olona anankiray izy,
mba hitondrany azy ho amin'ny fitsarana miaraka aminy.
       24Fa torotoroiny tsy misy famotorana ny mahery,
dia manangana ny olon-kafa izy hisolo toerana an'ireny.
       25Koa fantany ny asan'ireny,
ka azerany amin'ny alina ireny, dia montsamontsana.
       26Asiany toy ny famely ny tsy mivavaka ireny,
amin'ny fitoerana izay hahatazanan'ny olona azy,
       27satria tamin'ireny niala taminy,
sy nanda tsy hahalala ny lalany rehetra,
       28dia nampiakatra ny fitarainan'ny mahantra ho eo aminy ireny,
sy nahatonga azy hihaino ny fitarainan'ny tra-pahoriana.
       29Raha manome fiadanana izy, zovy no hitaraina amin'izany?
Raha manafin-tava izy, zovy no ho afa-mahita azy,
na firenena izany, na olona tsirairay no anaovany izany,
       30mba hanaperany ny fanjakan' ny tsy mivavaka
ka tsy ho fandrika ho an'ny vahoaka intsony izy io?
       31Moa izy va efa nilaza tamin'Andriamanitra hoe:
Efa nofaizina aho, ka tsy hanota intsony,
       32atoroy ahy izay tsy fantatro,
fa raha nanao ny tsy marina aho, dia tsy hanao intsony!
       33Moa tsy maintsy ho araka ny hevitrao va no hitsaran'Andriamanitra
ka hianao hahazo manifika ny teny fitsarana avoakany?
Hianao anie no aoka hifidy araka izay tianao, fa tsy izaho,
ambarao izay fantatrao.
       34Izay olona manan-tsaina, dia hilaza amiko,
mbamin'ny olon-kendry izay mihaino ahy, hanao hoe:
       35Niteny tsy amin-tsaina Joba,
ary tsy misy fahendrena ny lahateniny.
       36Koa aoka hozoim-pitsapana hatramin'ny farany Joba,
satria toy ny an'ny tsy mivavaka ny famaliny!
       37Ny fahotany ampiany fiodinana,
mitehaka eto afovoantsika izy,
ary mampitombo ny teny hanoherany an'Andriamanitra. >