Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 36
Tenin'i Elio faninefany: Marina Andriamanitra: mamaly ny tsara sy ny tsara araka ny asany; sady mahefa ny zavatra rehetra izy.

       1Mbola niteny indray koa Elio ka nanao hoe:
       2Mahareta kely ihany, dia hampianariko hianao,
fa mbola manan-kolazaina, hanamarina ny an'Andriamanitra aho.
       3Haka ny porofoko avy any amin'ny fotony aho,
dia haneho ny fahamarinan'ny Mpahary ahy.
       4Matokia, fa tsy misy fitaka ny teny alahatro;
olona marina amin'ny heviny no eto anoloanao.
       5Indro fa mahery Andriamanitra nefa tsy mba mamingavinga olona,
mahery izy amin'ny herin'ny fahalalany.
       6Tsy avelany ho velona ny ratsy fanahy,
ary manome rariny ho an'ny olona ory izy.
       7Tsy mampiala ny masony amin'ny olona marina izy,
sady mametraka ireny amin'ny seza fiandrianana miaraka amin'ny mpanjaka,
ataony tafaorina ho mandrakizay, ka dia tafasandratra izy ireo.
       8Raha avy izay hifatorany aman-gadra,
sy hisingorany amin'ny tafim-pahoriana:
       9ambarany azy ireo izay nataony,
dia ny fahotany vokatry ny fiavonavonany.
       10Sokafany hihaino fananarana ny sofiny,
dia amporisihiny izy hiala amin'ny ratsy.
       11Ka raha mihaino sy manaiky izy,
dia amin'ny fiadanana no hanaperany ny androny,
ary amin'ny fahafinaretana, ny taonany.
       12Fa raha tsy mihano kosa izy, dia ho levon'ny sabatra,
ho faty amin'ny hajamban-tsaina.
       13Ny fo tsy mivavaka, dia entim-pahatezerana,
ka tsy mba mitaraina amin'Andriamanitra raha ataony latsaka amin'ny gadra izy ireo.
       14Izany no mahafaty tanora an'ireny;
sy mahalazo ny ainy toy ny an'ny olom-betaveta.
       15Fa ny ory kosa vonjen'Andriamanitra amin'ny fahoriany,
ary ny fijaliany no ampianarany azy.
       16Ka hotsoahany amin'ny fahaporitana koa hianao,
hapetrany eo amin'ny malalaka, amin'ny fahafahana tanteraka,
ary ho voavoatra ny latabatrao sy handrosoana izay hanim-py indrindra.
       17Fa raha fenoinao kosa ny famaran'ny tsy tia fivavahana
dia hivesatra ny fanamelohana aman-tsazin'izany hianao.
       18Ka matahora fandrao tezitra Andriamanitra ka vesarany famaizana hianao;
ary sao ho voafitaky ny fanatitrao sarobidy hianao.
       19Moa hanafaka anao amin'ny fahoriana va ny fitarainanao,
ary na dia izay rehetra mety ho tratry ny herinao aza?
       20Aza maniry ny hihavian'ny alina;
izay aharinganan'ny firenena eo amin'ny fitoerany.
       21Mitandrema mba tsy hitodika hanatona ny tsy fahamarinana,
fa aleonao izany toy izay ny fahoriana.
       22Jereo ange: lalina loatra ny fahefan'Andriamanitra!
Tompo iza moa no mba mitovy aminy?
       23Zovy no mba nanoritra lalana tsy maintsy halehany?
Zovy no afa-milaza aminy hoe: Diso ny nataonao?
       24Koa ny mankalaza ny asany aloha no aoka hoheverinao,
fa ambentin-kiran'ny olona ny fankalazana an'izany.
       25Fa ny olona rehetra gaga amin'izany,
ny olombelona mitazana izany avy lavitra.
       26Lehibe Andriamanitra; mihoatra ny fahalalana rehetra,
tsy takatry ny saina ny isan'ny taonany.
       27Manintona ny piti-drano madinika izy,
dia miraraka ho ranonorana ireny, entin'ny havesarany.
       28Avelan'ny rahona hilatsaka izy
sy hirotsaka amin'ny be sy ny maro.
       29Iza moa no mahafantatra ny fivelatry ny rahona,
mbamin'ny fikotrokotroky ny lain'ny Tsitoha?
       30Mbetika izy mamelatra ny fahazavany manodidina azy,
mbetika miery toy ny any ambanin'ny ranomasina.
       31Toy izany no amoahany ny fitsarany amin'ny firenena,
sy anomezany hanina an-kabetsahana koa.
       32Ataony eo an-tanany ny fahazavana,
dia tondroiny aminy ny zavatra tsy maintsy iantefany.
       33Ka ny fikotrokotrony mampahalala azy mialoha,
manambara ny hihaviany ny fahatairan'ny biby fiompy. >