Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 37
Ny tafio-drivotra mampiseho ny fahefan'Andriamanitra.

       1Mihorohoro loatra ny foko amin'ny fahitana izany,
miantsambotra mila hiala amin'ny fitoerany izy.
       2Henoy, henoy ange ny fikotrokotroky ny feony,
ny firohondrohona mivoaka avy amin'ny vavany!
       3Alefany tsy misy mpisakana izany ho ety ambany lanitra tsy hita lany,
ary mamirapiratra hatrany amin'ny fara-vazan-tany ny tselany.
       4Manaraka izany, dia misy kotroka mipoaka,
mampanehoeho ny feony mahery,
ka raha vao re ny feony, dia tsy tanany ny tselatra.
       5Mikotrokotroka mahagaga amin'ny feony Andriamanitra;
manao zava-dehibe tsy takatry ny saintsika izy.
       6Ny oram-panala ilazany hoe: Milatsaha amin'ny tany;
ny tandrifin-drahona mbamin'ny orana mivatravatra baikoiny.
       7Asiany tombo-kase ny tanan'ny olombelona rehetra,
mba hahalalan'ny olona rehetra ny Mpahary azy.
       8Ny biby miditra amin'ny lavany,
dia mijanona ao an-davany.
       9Ny tadio miala amin'ny fitoerany miafina,
ny rivotra avy avaratra mampisy fanala.
       10Ny fofon'ain'Andriamanitra mampivongana ranomandry
ka tonga voageja ny rano be.
       11Vesarany etona ny rahona;
aeliny ny rahona mazava.
       12Ka indreny tazana mankatsy mankary ireny araka ny didiny,
hanatanteraka izay rehetra andidiany azy,
eny ambonin'ny tany misy mponina.
       13Ka mbetika ny mba hanasazy ny taniny,
mbetika ho mariky ny fanambinany no anirahany azy ireny.
       14Ry Joba o, tandremo izany zavatra izany,
miatoa hianao handinika ny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra.
       15Fantatrao va ny anaovany an'izany,
sy ampanjelajelarany ny tselatra eny amin'ny rahona?
       16Azonao va ny fihevahevan'ny rahona,
ny zava-mahagaga ataon'ilay manam-pahalalana tanteraka,
       17hianao izay mafana ny fitafianao,
raha mijanona ny tany mandritra ny fifofofofon'ny rivotra, avy any atsimo?
       18Mba mahavelatra ny rahona toa azy va hianao,
ka mampitoetra mafy azy toa varahina manganohano?
       19Mba atoroy anay hoe, izay tokony holazainay aminy;
fa tsy mahay miteny aminy izahay fa tsy mba mahalala!
       20Ah! tsy hotaterina eny aminy anie ny teniko!
Fa oviana moa no mba nisy olombelona nilaza fa maniry ny ho levona:
       21Tsy mety hita ankehitriny ny fahazavan'ny masoandro,
izay mamirapiratra ao ivohon'ny rahona;
raha misy rivotra mandalo anefa, dia mampisava azy.
       22Ny volamena dia avy any avaratra no ihaviany,
fa Andriamanitra kosa mba mampatahotra lahy ny fiandrianany!
       23Ny Tsitoha tsy azontsika takarina,
fa lehibe amin'ny hery, amin'ny rariny, amin'ny fahamarinana;
tsy mamoaka izay nataony na amin'iza na amin'iza izy.
       24Ka aoka hanaja azy ny olombelona!
Fa tsy jereny akory izay manao azy ho hendry. >