Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 38
Ny navalin'ny Tompo an'i Joba, lahateny voalohany: Anontanian'Andriamanitra Joba izay mba anjarany tamin'ny nahariana izao zava-mahagaga rehetra izao.

       1Dia namaly an'i Joba Iaveh tao anatin'ny tafio-drivotra ka nanao hoe:
       2Iza moa izato manamaizina ny fandaharan'Andriamanitra
amin'ny teny tsy misy fahalalana?
       3Misikina ary toy ny lehilahy:
fa ndeha hanadina anao aho ka hampianatra ahy hianao.
       4Mba taiza moa hianao fony aho nandatsaka ny fanorenan'ny tany?
Lazao raha manam-pahalalana hianao.
       5Iza no nametra izay ho refiny? Fantatrao va?
Iza no nanenjana ny famolaina teo aminy?
       6Amin'inona no ipetrahan'ny tongony
ary iza no nametraka ny vato fehizorony,
       7raha niara-nihira ny kintan'ny maraina,
sady nihobim-pifaliana avokoa ireo zanak'Andriamanitra.
       8Iza no nanidy ny ranomasina tamin'ny varavarana,
fony izy nivoaka nisavoamboana avy any ambohoka;
       9raha nanao ny rahona ho fitafiany aho,
ary ny zavona matevina ho lambam-pandriany;
       10raha nampanaiky azy ny didiko
sy nanisy hidy amam-baravarana taminy,
       11ka nilaza taminy hoe: Hatreto halehanao, ka tsy hihoatra,
fa eto no hijanona ny fianjonanjon'ny onjanao?
       12Mba efa nandidy ny maraina va hianao hatrizay niainanao?
Moa nanondro ny fitoerany tamin'ny mazava atsinanana,
       13mba handraisany ny tany amin'ny sisiny,
sy hanintsanany ny ratsy fanahy hiala eo,
       14mba hananan'ny tany endrika toy ny tanimanga voatombo-kase,
ary hisehoany voaravaka toy ny manao fanamiana;
       15mba tsy hananan'ny mpanao ratsy ny fahazavany;
ary hotapahina ny sandry efa voainga hanao ratsy?
       16Mba efa nidina tany amin'ny loharanon-dranomasina va hianao
sy efa nitsangatsangana tany amin'ny fanambanin'ny hantsana va hianao?
       17Efa nisokatra teo anatrehanao va ny vavahadin'ny fahafatesana,
sy efa hitanao va ny varavaran'ny fonenana manjombona?
       18Efa takatrao va ny halalahan'ny tany?
Lazao raha mahalala izany rehetra izany hianao?
       19Aiza ny lalana mankany amin'ny fonenan'ny mazava,
ary aiza ny fitoeran'ny maizina?
       20Hainao samborina va izy eny amin'ny taniny?
fantatrao va ny lalana eny amin'ny fonenany?
       21Fantatrao tokoa mantsy izany a, fa hianao efa teraka talohan'izany,
ary efa maro manao ahoana ny isan'ny andronao?
       22Efa nidiranao va ny firaketana ny oram-panala?
Efa hitanao va ny fitehirizana ny havandra?
       23izay tehiriziko ho vonon-ko amin'ny andro fampahoriana,
dia amin'ny andro misy ady aman-tafika?
       24Aiza ho aiza no lalana izarazaran'ny mazava?
       25Iza no nihady lakan-drano halehan'ny tandrifin-drahona,
sy nanoritra ny lalan-karahin'ny tsela-baratra?
       26mba hilatsahan'ny ranonorana amin'ny tany tsy onenana,
sy amin'ny efitra tsy misy olona,
       27ary handemany ny tany lemaka malalaka sy foana,
ka hitsimohan'ny ahi-maitso amin'ireny?
       28Manan-dray va ny ranonorana?
zovy no niteraka ny ranonando mitete?
       29Kibon'iza no nivoahan'ny ranomandry?
Ary ny fanalan'ny lanitra iza no miteraka azy?
       30no hihamafisan'ny rano toy ny vato
ary anjarian'ny fanambonin'ny hantsana ho rano mandry?
       31Hianao va no mamona ny kofehin'Ikotokelimiadilaona,
sy hainao vahana ny gadran'ny Telonohorefy?
       32Hianao va no mampiposaka ny antokon-kintana amin'ny fotoany,
sy mitarika ny Orsa omban'ny zanany?
       33Mahalala ny lalan'ny lanitra va hianao,
sy mandahatra ny asan'ny hreiny amin'ny tany?
       34Mahasandratra ny feonao hatrany amin'ny rahona va hianao,
hilatsahan'ny orana mandriaka ho aty aminao?
       35Hianao va no mandefa ny tselatra handeha?
ka hianao va hilazany hoe: Indreto izahay.
       36Iza no nametraka fahendrena tao anatin'ny rahona,
sy nanome fahalalana ny zava-mitranga amin'ny habakabaka?
       37Iza no mahay manapitra isa ny rahona,
sy manatongilana ny fitoeran-dranon'ny lanitra,
       38mba hitambatra hivongana ny vovoka
ary hikambam-be kosa ny bainga?
       39Hianao va no mihaza remby ho an'ny liom-bavy,
sy manafa-kanoanana ny liona tanora,
       40raha mamitsaka ao amin'ny lavany ireny,
na manotrika ao amin'ny kirihitrala?
       41Iza no manoman-kanina ho an'ny goaika,
raha mitaraina amin'Andriamanitra ny zanany,
ka mirenireny atsy sy ary tsy mahita hanina ireny? >