Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 39
Zava-mahagaga nataon'Andriamanitra nampiseho ny fahefany amam-pahendreny tsy takatra heverina.

       1Mahalala ny fotoana fiterahan'ny osy dia va hianao?
Nodinihinao va ny serfavavy raha miteraka izy?
       2Mba efa nanisa ny volana maha-bevohoka ireny va hianao,
ka mahafantatra ny fotoana fiterahany?
       3Mandohalika ireny, miteraka ny zanany,
dia tapitra eo no ho eo ny fanaintainany.
       4Mihamatanjaka sy mihalehibe any an'efitra ny zanany,
dia lasa izy ka tsy miverina intsony.
       5Iza no nandefa ny ampondra dia hikarenjy,
ary zovy no namaha fatorana ny boriky dia,
       6izay nomeko ny efitra ho tranony,
sy ny tany lemaka misy sira ho fonenany?
       7Tsy ahoany akory izay fitabatan'ny any an-tanana,
tsy reny akory izay hoe feon'ny tompo.
       8Mitetitety ny tendrombohitra hahitany hanina izy,
izay mety hahitana volon'ahi-maitso dia alehany avokoa.
       9Mba mety manompo anao va ny ombimanga,
na handry ao an-tranony amin'ny alina?
       10Hafatotrao amin'ny tady eny am-bava-asanao,
na hanaraka anao hamaky bainga eny an-dohasaha?
       11Hitokianao va izy satria matanjaka tokoa,
ka havelanao hanao ny asanao va?
       12Hitokianao hampiditra ny vokatrao va izy?
sy hanangona ny varinao ho eo am-pamoloanao?
       13Mikopakopaka an-kafaliana ny elatry ny ostritsa,
fa tsy mba manana ny elatra be antra na ny volon'ny vanobe izy.
       14Fa ilaozany eo amin'ny tany ny atodiny,
dia avelany hohafanain'ny fasika.
       15Hadinony fa mety ho voashitsaky ny tongotra,
na ho montsan'ny biby any an-tsaha.
       16Mafy fo ho an'ny zanany, hoatra ny tsy azy akory izy,
tsy mampaninona azy na dia foana aza ny asany.
       17Fa nolavin'Andriamanitra tsy ho azy ny fahendrena,
ary tsy mba nomeny azy ny fahalalana.
       18Rehefa mikopak'elatra sy miezaka kosa anefa izy,
ihomehezany foana ny soavaly sy ny mpitaingina azy.
       19Hianao va no manome hery ny soavaly,
sy mandravaka vombo mihofahofa amin'ny vozony,
       20ary mampitsipika azy hoatra ny valala?
Mamelona fampatahorana ny fanenony miandranandrana.
       21Mihehy tany amin'ny tongony izy sady miedinedina noho ny heriny,
miantoraka hanetra ny ady izy.
       22Ihomehezany fotsiny ny fampitahorana, fa tsy misy mampimalo azy akory,
ka tsy mianotra izy eo anoloan'ny sabatra.
       23Mifioka eny amboniny eny ny zana-tsipika,
ny lefona manelatselatra sy ny longy.
       24Mihivingivina izy, mihoalahoala izy, mirimorimo mafy ery izy,
tsy mahajanona intsony nony vao velona ny bingona.
       25Vao mandre ny feon'ny bingona izy dia milaza hoe: ndao!
mbola lavitra izy, dia efa manimbolo ny ady,
ny feo mikotrokotroky ny lehibe, ny akoralavan'ny mpiady.
       26Fahendrenao va no iezahan'ny voromahery hanidina,
sy hamelarany ny elany hianatsimo?
       27Baikonao va no isondrotan'ny voromahery
sy anaovany ny akaniny eny an-dringiringy?
       28Monina eny amin'ny haram-bato izy, miorim-ponenana
eny an-tsefatsefa-bato, an-tampon'ny havoana.
       29Avy eny izy, no mitsikilo ny rembiny,
ka mahiratra mahatazana lavitra ny masony.
       30Ra no fisotron'ny zanany;
ary izay misy faty, dia ahitana azy avokoa. >