Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 4
Lahatenin'i Elifaza: Ny ratsy fanahy ihany no voasazy - Tsy misy afa-tsiny eo imason'Andriamanitra.

       1Dia niteny Elifaza avy any Temana ka nanao hoe:
       2Raha manandrana hiteny indraim-bava izahay, dia sao ho sosotra hianao amin'izany.
Nefa zovy moa ho hahatana ny teniny?
       3Indro fa nampianatra olona maro hianao;
nankahery izay niraviravy tanana hianao;
       4nampijoro izay nivembena ny teninao,
sy nanampy ny lohalika malemy hianao.
       5Kanjo ankehitriny, nony mankaminao ny loza, dia kivy hianao,
nony mba trany hianao izao, dia manary toky kosa!
       6Tsy ny fahatahoranao an'Andriamanitra va no fanantenanao?
Tsy ny hadiovan'ny toetranao va no mba tokinao?
       7Mba tadidio ange: zovy moa no tsy manan-tsiny mba very?
Taiza ho aizan'izao tontolo izao, no mba naringana ny olo-marina?
       8Raha izaho, ny hitako, dia izay miasa heloka,
sy ireo mamafy tsy fahamarinana, no mijinja ny vokatr'izany.
       9Fa ny fofon'ain'Andriamanitra no aharinganan'ireny,
ny fifofofofon'ny hatezerany no mahalevona ireny.
       10Ny fieron'ny liona mbamin'ny feony mikotrokotroka, dia tankina,
ary ny nifin'ny liona tanora dia voatorotoro.
       11Noho ny tsy fisian-dremby dia maty ny lion-dahy,
ary ny zanaky ny liom-bavy miely patrana.
       12Nisy teny nisokosoko tonga tamiko
ary ngoningonina malemy no hany ren'ny sofiko tamin'izany.
       13Tao amin'ny fahitana manjavozavo alina,
tao anatin'ny fotoana mahasondrian-tory mafy ny olombelona,
       14nisy tahotra aman-kovitra nahazo ahy,
ary nanozongozona ny taolako rehetra izany,
       15Dia indro nisy fanahy nandalo teo anatrehako,
ka nampitsangam-bolo ny tenako rehetra.
       16Nitraka izy, tsy fantatro endrika velively
dia toa matoatoa teo imasoko.
Dia nisy fahanginana aloha, vao nandre feo aho:
       17Ho marina va ny olombelona eo antrehan'Andriamanitra?
Ho madio va ny olona, eo anoloan'ny Mpahary azy?
       18Indro fa ny mpanompony aza, tsy itokiany,
ary ny anjeliny aza, ahitany tsiny:
       19ka mainka izay olona monina an-trano fotaka
ary vovoka ny fototra iorenany,
ka hatao manjary vovoka toy ny voan'ny kalalao!
       20Hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva, dia voaringana izy;
ary levona mandrakizay izy, nefa tsy ahoan'ny olona akory.
       21Tapaka ny kofehy amin'ny lain'izy ireo;
Maty alohan'ny fahazoana ny fahendrena izy. >