Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 41
Fahosan'ny olona, raha heverina ny asa lehibe vitan'Andriamanitra - Leviatana.

       1Indro diso fanantenana ny mpihaza,
fa ny fijery ity biby be, dia ampy haharera-po azy.
       2Tsy misy sahy mihantsy an'i Leviatana,
koa zovy moa no sahy hanohitra ahy eo anatrehako?
       3Zovy no nanisy soa ahy ka tsy maintsy valiako kosa indray?
Ahy avokoa ny eny ambanin'ny lanitra rehetra.
       4Tsy tiako afenina ny momba ny rantsam-batany,
ny heriny, ny firindran'ny rafitry ny vatany.
       5Iza no efa nanainga na oviana na oviana ny sisin'ny fiarovan-tratrany?
Iza no efa namaky ny laharan'ny nifiny roa sosona?
       6Iza no efa namoha ny varavaran'ny vavany?
Manodidina ny nifiny, dia itoeran'ny fahatahorana.
       7Kanto ny filahatry ny laniny;
mova tsy ny tombo-kase mifanety ery;
       8mifampikasika avokoa izy rehetra,
ka tsy azon'ny rivotra idirana ny elanelany;
       9mifandray lany avokoa izy
dia tafakambana ka tsy mety hisaraka.
       10Mampitselatra fahazavana ny fieviny;
tahaka ny hodimason'ny maraina, ny masony.
       11Mivoaka lelafo ny vavany
misy kilalaon'afo mitselatra avy ao.
       12Mivoaka setroka ny vavorony,
mova tsy ny avy amin'ny vilany mangotraka sy mandevilevy.
       13Maharehitra arina ny fofon'ainy,
midedadeda avy ao am-bavany ny lelafo.
       14Mitoetra eo am-bozony ny hery;
miantsambotra eo alohany ny fampahatahorana.
       15Mirary avokoa ny hozatry ny nofony,
sady miraikitra mafy aminy tsy azo hontsonina.
       16Ny fony mafy toy ny vato,
mafy toy ny vato ambany fikosoham-bary.
       17Raha mitsangana izy, raiki-tahotra ny mahery indrindra,
torana izy azon'ny fivadiham-po.
       18Raha asiana ny sabatra izy, dia tsy mahalaitra azy ny sabatra,
na ny lefona, na ny longy, na ny zana-tsipika.
       19Ataony toy ny mololo ny vy,
ary toy ny hazo vovohina, ny varahina.
       20Ny zana-tsipika tsy mampandositra azy,
ny vaton'antsamotady ataony ho tapak'ahitra.
       21Ny kanonta toy ny vodivary aminy;
ny fikatrakatraky ny lefona ihomehezany.
       22Misy toa vakim-bilany maranitra amin'ny takibany,
ka toy ny vy famakiam-bainga velariny amin'ny fotaka.
       23Mampandevy ny hantsana toy ny vilany izy,
ataony toy ny kapoaka misy zava-manitra ny ranomasina.
       24Voasori-pahazavana ny lala-nodiaviny,
ka hoatra ny misy volofotsy ny hantsana.
       25Tsy misy toa azy eny ambonin'ny tany,
fa noharina tsy mahalala tahotra izy.
       26Ka handrininy eo anoloany ny voasandratra rehetra;
izy no mpanjakan'ny biby mahery rehetra. >