Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 9
Ny navalin'i Joba an'i Baldada. Tsy maintsy mihaiky heloka eo anatrehan'Andriamanitra, na dia izay manao ny tenany ho marina aza - Tsy manan-tsiny aho, hoy Joba, nefa tsy ahoan'Andriamanitra izany.

       1Dia niteny Joba ka nanao hoe:
       2Fantatro tsara fa izany tokoa no izy:
Ahoana no hahamarina ny olombelona mifandahatra amin'Andriamanitra?
       3Fa raha mitady hifamaly aminy izy,
dia tsy hahavaly azy, na dia iray amin'ny arivo aza.
       4Fa hendry Andriamanitra ao am-pony, mahefa izy amin'ny heriny,
Zovy moa no nanohitra azy, ka tsy naninon-tsy naninona?
       5Mamindra ny tendrombohitra izy, ka tsy fantatr'izy ireo,
mandrodana ireny amin'ny hatezerany izy;
       6manifikifika ny tany amin'ny fanorenany izy,
dia mihozongozona ny andriny.
       7Mandidy ny masoandro izy, dia tsy miposaka io;
asiany tombo-kase ny kintana.
       8Izy irery no mamelatra ny lanitra,
mandia ny onjan-dranomasina.
       9Izy no nahary ny Orsa, ny Telonohorefy, ny Kotokelimiadilaona,
ary ny lafin'ny lanitra atsimo.
       10Manao zava-dehibe tsy hay fantarina izy,
dia zava-mahagaga tsy tambo isaina.
       11Indro fa mandalo eo akaikiko izy, tsy mahita azy aho,
manalavitra indray izy, tsy mahatsikaritra azy aho.
       12Raha mipaoka remby izy, zovy no hahasakana izany?
Zovy no hanao aminy hoe: Fa inona ity ataonao?
       13Andriamanitra! Tsy misy mahaketraka ny hatezerany, na inona na inona,
mitanondrika eo anoloany ireo maro mpisolanandrana.
       14Ka izaho ve no hanonofy izay hamaly azy,
ka hifantina izay teny hifandaharako aminy?
       15Na hanana ny marina aza aho tsy hahavaly akory,
ny hangataka ny famindram-pon'izy mpitsara ahy no hataoko.
       16Na ho nanaiky ny fitarainako aza izy,
dia tsy hoheveriko ho nihaino ny feoko,
       17izy ilay manorotoro ahy toy ny ao amin'ny tadio,
sy mampitombo ny feriko tsy ahoan-tsy ahoana;
       18tsy avelany hahita hiainana akory aho,
sady vokisany zava-mangidy.
       19Raha ny hery no heverina, mahery izy;
raha ny rariny indray, hoy izy: Iza no mitory ahy?
       20Na tsy manan-tsiny aza aho, hohelohin'ny vavako;
fa na marina aza, dia holazainy ho diso.
       21Tsy manan-tsiny, izany tokoa, aho, nefa tsy mifikitra amin'ny fiainana,
ary enta-mavesatra ho ahy ny fahavelomako.
       22Tsy mampaninona anefa izany; ka hoy aho hoe:
Samy aringany ihany na ny marina na ny meloka.
       23Raha mba mahafaty amin'ny indray mamono ahay ny loza!
Fa indrisy; ihomehezany ny fizahan-toetra ny marina.
       24Voatolotra eo an-tanan'ny ratsy fanahy ny tany;
saronan'Andriamanitra tava ny mpitsara eo.
Satria iza indray moa no hanao izany raha tsy izy?
       25Faingana noho ny tsimandoa ny androko,
lasa tsy mbola nahita ny fiadanana izy,
       26mandalo toy ny lakan-jozoro izy,
tahaka ny voromahery miantonta amin'ny rembiny.
       27Raha mba manao hoe, aho: Aoka hohadinoiko ny fitarainako,
sy hajanoko ny tarehiko malahelo fa hanao endrika miramirana;
       28dia indro mangovitra aho, noho ny fijaliako rehetra,
satria fantatro fa tsy hataonao ho tsy manan-tsiny aho.
       29Ho voatsara ho meloka ihany,
ka nahoana no hanasa-tena foana?
       30Na dia handro amin'ny oram-panala aza aho,
ka hanadio ny tanako amin'ny ranon-davenona,
       31dia harobokao ao amin'ny fotaka kosa,
ka hataon'ny fitafiako ho zava-betaveta aho.
       32Tsy olombelona toa ahy Andriamanitra, ka ho azoko valiana,
mba hifanatrehanay eo amin'ny fitsarana.
       33Tsy misy mpanelanelana anay,
hametraka ny tanany aminay roa tonta.
       34Fa aoka hesoriny amiko ny tsora-kazo,
aoka hitsahatra tsy hampivadi-po ahy ny fampitahorany;
       35amin'izay aho dia hiteny tsy aman-tahotra azy,
Fa raha tsy izany aho dia mba verivery saina. >