Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Katolika Nosoratan'i Md. Joda

Joda toko 1
Ny anton'ny taratasy - Hasian'Andriamanitra ny mpampianatra sandoka - Ny faharatsiany mihoa-pampana - Fananarana sy famporisihana - Fiderana an'Andriamanitra.

       1Joda, mpanompon'i Jesoa-Kristy, sy rahalahin'i Jakoba, mamangy ireo olom-boafidy izay malalan'Andriamanitra Ray, sy voatahiry ho an'i Jesoa-Kristy; 2ho feno anie ny famindram-po sy fiadanana ary ny fitiavana nomena anareo.
       3Ry malala, noho ny faniriako mafy hanoratra aminareo ny amin'ny famonjena iombonantsika, dia voatery hanoratra ity taratsy ity ho anareo aho, mba hamporisika anareo hikely aina hiaro ny finoana, izay natolotra ny olo-masina indray mandeha monja. 4Fa misy olona sasany tafiditra an-tsokosoko aminareo, dia olona voasoratra hatry ny ela fa hanamelo-tena amin'izany, olona ratsy fanahy, mamadika ny fahasoavan'Andriamanitra ho fahalotoana, sady mandà an'i Jesoa-Kristy, Andrian-tokana sy Tompontsika.
       5Tiako ny hampahatsiaro anareo ny zavatra efa renareo taloha, fa nony efa novonjen'ny Tompo ho afaka tany Ejipta ny vahoakany, dia naringany indray izay tsy nino taty aoriana. 6Ary ny anjely tsy nahatana ny fiamboniany fa nitsoa-ponenana, dia tànany am-patorana mandrakizay ao anatin'ny aizina, sy tahiriziny ho amin'ny andro fitsarana lehibe. 7Toy izany Sodoma sy Gomora, mbamin'ny tanàna manodidina izay nijangajanga toa azy koa sy nanao ratsy tamin'ny nofo hafa, ka indro miampatra eo ho fananarana, miaritra ny afo mandoro azy mandrakizay.
       8Ireo olona ireo koa, milentika amin'ny redirediny, ka mandoto ny nofony toy izany, manamavo ny fahandrianana, ary manevateva ireo voninahitra. 9Kanefa na i Misely Arkanjely aza, raha niady tamin'ny demony, nifanditra taminy ny amin'ny fatin'i Moizy, dia tsy sahy nanameloka azy tamin'ny teny fanozonana, fa izao fotsiny no nataony: Hofaizin'ny Tompo anie hianao. 10Fa ry zareo ireo kosa, sady manevateva ny zavatra tsy fantany no mandoto ny tenany amin'ny zavatra fantany fotsiny izao toy ny biby tsy manan-tsaina. 11Loza ho azy ireo, fa tafiditra amin'ny làlan'i Kaina izy, sy tafahitsoky ny tamby amin'ny hadisoan'i Balaama, ary nanary tena amin'ny fikomian'i Kore.
       12Amin'ny sakafo iarahanareo mihinana, dia ireo no vato manafintohina, miletra tsy aman-kenatra tsy mihevitra afa-tsy ny hamoky tena. Rahona tsy misy rano ireo, ka avoivoin'ny rivotra befahatany; hazo fararano, ka sady tsy am-boa no indroa maty sy voaongotra; 13onjan-dranomasina misamboaravoara, mandoa vorin'ny fahafaham-baràka ho azy; ary kintana mirenireny, fiandrin'ny aizim-pito mandrakizay.
       14Ireo koa no efa novinanin'i Enoka, ilay fahafito avy amin'i Adama, hoe: Indro avy ny Tompo, omban'ny olo-masiny tsy tambo isaina, 15hitsara ny olona tsy an-kanavaka: hampiharihary ny halozan'ny asa ratsy rehetra nataon'ny ratsy fanahy, sy ny haratsian'ny teny rehetra nanevatevan'ny mpanota mankahala ny fivavahana an'Andriamanitra.
       16Olona mpimonjomonjo lava izy ireo, tsy mionona amin'ny anjarany na oviana na oviana, manaraka ny danin'ny kibony hatrany hatrany, miavonavom-piteny izaitsizy, ary mandoka ny sasany mba hahazoany vola.
       17Fa hianareo kosa, ry malala, dia tsarovy ny teny voalazan'ny Apostolin'i Jesoa-Kristy Tompontsika fahiny, 18izay nanambara taminareo fa amin'ny andro farany dia hisy olona mpamitaka, handeha araka ny filan-dratsiny mahamenatra, 19hitarika fitokotokoana, dia olona ara-batana, fa tsy mba manana ny Fanahy.
       20Aoka hianareo, ry malala, hiorina mafy amin'ny fototry ny finoanareo masina indrindra, hivavaka amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, 21hitahiry tena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ary hiankina amin'ny famindram-pon'i Jesoa-Kristy Tompontsika, mba hahazo ny fiainana mandrakizay. 22Amindrao fo ny sasany izay mihanahana; 23afaho amin'ny afo no famonjy ny sasany; ary ny sasany indray amindrao fo, fa amin-tahotra, ka ankahalao na hatramin'ny akanjo voaloton'ny nofo aza.
       24Ary aoka anie ho an'ilay manam-pahefana hiaro anareo tsy ho lavo, sy hampiseho anareo ho tsy manan-tsiny amam-peno haravoana eo anatrehan'ny fiandrianany, 25dia ho an'Andriamanitra tokana Mpamonjy antsika, amin'ny alalan'i Jesoa-Kristy Tompontsika, ny voninahitra sy ny fiamboniana, ary ny hery sy ny fanjakana, hatrizay hatrizay, sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Amena. >