Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jodita

Jodita toko 4
Nankaherezin'i Eliasima mpisoron-dehibe ny Israelita ka nivonon-kanohitra sy niantso vonjy tamin'Andriamanitra.

       1Nony nandre izany zavatra izany ny zanak'Israely nonina tamin'ny tanin'i Jodà, dia raiki-tahotra tamin'ny hihavian'i Holoferina. 2Nahatsiaro tsiravina sy nivadi-po loatra izy, nihevitra fa Jerosalema sy ny tempolin'ny Tompo koa dia ho azon'io atao toy ny nanaovany ny tanàna hafa sy ny tempolin'ireny. 3Naniraka nankany Samaria manontolo sy amin'ny manodidina hatrany Jerikao izy, notanany rahateo ny tampon-tendrombohitra rehetra. 4Nohodidininy manda ny vohiny, ary nanangom-bary izy hatao fitaovana ho fiomanana haharetany miady. 5Eliasima mpisorona koa nanoratra ho any amin'izay rehetra monina tandrifin'i Esdrelona, tandrifin'ny tany lemaka lehibe izay ao akaikin'i Dotaina, ary tamin'izay rehetra monina amin'ny tany misy làlana faleha, 6namporisika azy ireo hitana ny kisolosolon-tendrombohitra rehetra azo aleha mankany Jerosalema, sy hiambina ny hadilàlana azo aleha eo anelanelan'ny tendrombohitra. 7Notanterahin'ny zanak'Israely ny didin'Eliasima mpisoron'ny Tompo. 8Ary niantso ny Tompo tamim-pitalahoana mafy avokoa ny vahoaka rehetra sady samy nanetry ny fanahiny tamin'ny fifadian-kanina sy ny vavaka avokoa, na ny tenany, na ny vadiny. 9Nanao akanjo malailay ny mpisorona, niankohoka teo anoloan'ny tempolin'ny Tompo ny ankizy madinika, ary norakofana lamba malailay ny otelin'ny Tompo. 10Dia niray fo nitaraina tamin'ny Tompo Andriamanitr'Israely izy rehetra mba tsy havelany ho rembin'ny sasany ny zanany, na ho babo hozaraina ny vadiny, na horavana ny tanànany, na ho voaloto ny fitoerany masina, na ho tonga fandatsan'ny firenena ny tenan'izy ireo.
       11Tamin'izay, Eliasima mpisoron-dehiben'ny Tompo dia nitety ny tanin'Israely rehetra ka niteny tamin'ny vahoaka, 12nanao hoe: Aoka ho fantatrareo fa hohenoin'ny Tompo ny fitalahoanareo raha maharitra amin'ny fifadian-kanina sy ny fivavahana eo anatrehany hianareo. 13Tsarovinareo Moizy mpanompon'ny Tompo. Amaleka niantehitra tamin'ny heriny amam-pahefany, ny miaramilany aman'ampingany, ny kalesiny amam-pitaingin-tsoavaliny; Moizy kosa nandresy azy, tsy tamin'ny ady amim-by, fa tamin'ny vavaka masina nataony tamin'Andriamanitra. 14Toy izany avokoa no hanjo ny fahavalon'Israely rehetra raha maharitra amin'ny asa efa natombokareo hianareo. 15Nony efa izany famporisihana izany, dia nitaraina tamin'ny Tompo izy ireo, nitoetra teo anatrehany; 16hany ka na dia ireo nanolotra ny sorona dorana aza, teny aminy ihany ny akanjo malailay, teo an-dohany ihany ny lavenona, no nanolotra izany tamin'ny Tompo izy. 17Ary izy rehetra samy nivavaka tamin'Andriamanitra avokoa, mba hamangiany an'Israely vahoakany. >