Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joely

Joely toko 1
Valala mibosesika mahatsiravina, mampitomany hatraiza hatraiza - Aoka ny mpisorona hiantso ny vahoaka hibebaka - Fihantonan'ny orana mahatsiravina no mahatontosa ny fandravana.

       1Tenin'ny Tompo tonga tamin'i Joely zanak'i Fatoely.
       2Mihainoa an'izao hianareo anti-panahy;
mitongilana sofina hianareo rehetra monina amin'ny tany!
Mba efa nisy toy izao va tamin'ny andronareo,
na tamin'ny andron'ny razanareo?
       3Aoka hilaza izao hianareo amin'ny zanakareo,
ny zanakareo amin'ny zanany,
ary ny zanak'izy ireo, amin'ny taranaka mandimby azy.
       4Ny sisan'ny gazana nohanin'ny valala;
ny sisan'ny valala nohanin'ny ieleka,
ny sisan'ny ieleka nohanin'ny kasila.
       5Mifohaza hianareo mpimamo, ka mitomania;
hianareo rehetra mpisotro divay dia midradradradrà,
noho ny amin'ny divay vaovao;
izay notapahana tsy ho amin'ny vavanareo intsony.
       6Fa misy firenena niakatra tamin'ny taniko sady mahery no tsy hita isa;
ka ny nifiny dia nifin-diona;
ary ny vazany vazan-diom-bavy.
       7Nosimbany ny voaloboko;
notapatapahany ny aviaviko;
dia nataony makiky sady nazerany ireny;
ary tonga tena fotsy mihitsy ny rantsany.
       8Midradradradra hianao toy ny virjiny mitafy lasaka
hitomany ny vadin'ny fahatanorany.
       9Tapaka tsy misy intsony ny fanatitra amam-panatitra araraka
ao an-tranon'ny Tompo;
misaona ny mpisorona
mpanao raharahan'ny Tompo!
       10Simba ny saha;
misaona ny tany,
fa levona ny vary,
mangaihay ny divay vaovao,
reraka ny diloilo.
       11Mangaihaiza, ry mpiasa tany,
midradradradra ry mpamboly voaloboka,
noho ny amin'ny vary sy ny orja;
satria majifa ny vary hojinjaina any an-tsaha.
       12Mangaihay ny voaloboka,
ary reraka ny aviavy;
ny ampongabendanitra mbamin'ny antrendry sy ny paoma,
dia ny hazo rehetra any an-tsaha no efa maina avokoa;
menatra ny hafaliana ka nihataka
lavitra ny zanak'olombelona.
       13Mietrà, mitolokoa, hianareo mpisorona;
midradradradrà hianareo mpanao ny fanompoana momba ny otely!
Avia hiari-tory mitafy lasaka,
hianareo mpandraharahan'Andriamanitro,
fa ny fanatitra amam-panatitra araraka
dia voatana lavitra ny tranon'Andriamanitrareo.
       14Miantsoa fifadian-kanina;
mamoria fiangonana;
vorio ny loholona,
izay rehetra monina amin'ny tany,
ao an-tranon'ny Tompo Andriamanitrareo,
       15ka mitarainà amin'ny Tompo hoe: Indrisy, ity andro ity!
Fa efa antomotra ny andron'ny Tompo!
Tamy toy ny fandravana avy amin'ny Tsitoha!
       16Tsy efa nesorina teo imasontsika va, ny hanina
mbamin'ny fifaliana amam-piravoravoana izay voaesotra tao an-tranon'Andriamanitsika?
       17Maina tao ambany bainga ny voa nafafy;
foana ny sompitra;
mirodana ny trano fitahirizana,
satria mangaihay ny vary.
       18Endrey izany fitolokon'ny biby:
Mihoalahoala ny andian'omby,
satria tsy manan-kanina izy,
miferinaina mbamin'ny andian'ondry.
       19Mitaraina aminao aho, Iaveh ô,
fa levon'ny afo ny kijana an'efitra,
voadoron'ny lelafo ny hazo rehetra any an-tsaha.
       20Mimamamama miantso anao hatramin'ny biby dia,
satria ny renirano ritra;
ny kijana an'efitra levon'ny afo. >