Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jonasa

Jonasa toko 1
Didy nomena an'i Jonasa, hitory teny any Niniva - Ny nandavany an'izany sy niondranany ho any Tarsisa - Ny tafio-drivotra - Natsipy teny an-dranomasina Jonasa.

       1Ary tonga tamin'i Jonasa, zanak'i Amatì, ny tenin'ny Tompo, nanao hoe: 2Mitsangàna hianao, ka mankanesa any Niniva, tanàna lehibe, hitory ny hamelezana azy, fa tafakatra hatraty amiko ny haratsian'izy ireo.
       3Dia nitsangana Jonasa handositra ho any Tarsisa, lavitra ny tavan'ny Tompo. Nidina tany Jope izy, dia nahita sambo ho any Tarsisa, ka naloany ny saran-tsambo, dia niditra tao izy, hiaraka amin'izy ireo ho any Tarsisa, lavitra ny tavan'ny Tompo.
       4Fa Iaveh kosa nampifofofofo rivo-mahery eny amin'ny ranomasina, ka nisy tafio-drivotra teny amin'ny ranomasina; ny sambo efa nila ho vaky. 5Raiki-tahotra ny matilò ka samy nitaraina tamin'izay andriamaniny avy, sady nanary ny zavatra tao an-tsambo tany anaty ranomasina, mba hanamaivana azy; fa Jonasa kosa nidina tao am-bodisambo, dia nandry ka renoka natory tao. 6Avy nanatona azy ny kapitenin-tsambo, ka nanao taminy hoe: Inona ity ataonao, no matory foana? Mitsangàna, antsoy ny Andriamanitrao, ndrao mba mihevitra antsika Andriamanitra, ka tsy ho faty isika. 7Ary nifampilaza izy ireo nanao hoe: Avia, hanao filokana isika, mba hahafantarantsika izay mahatonga izao loza izao amintsika. Dia nanao filokana izy, ka Jonasa no voan'ny filokana.
       8Izay izy ireo nanao taminy hoe: Lazao aminay re, izay mahatonga izao loza izao amintsika! Inona no raharahanao; avy aiza hianao; aiza no taninao; ary inona no firenenao? 9Ka izao no navaliny azy ireo: Hebrio aho, ary Iaveh, Andriamanitry ny lanitra, izay nanao ny tany aman-dranomasina, no ivavahako. 10Dia raiki-tahotra mafy ireo olona ireo, ka nanao taminy hoe: Inona izany nataonao izany! Satria fantatr'ireo olona ireo fa nandositra lavitra ny tavan'ny Tompo izy, fa efa nambarany taminy izany. 11Hataonay ahoana hianao, hoy ireo taminy, dia hitony amintsika ny ranomasina? Fa mbola nihananonja, nihananonja mafimafy kokoa ny ranomasina. 12Ka hoy ny navaliny azy: Raiso aho, ka atsipazo any anaty ranomasina, ka hitony aminareo ny ranomasina; satria fantatro fa noho ny amiko, no mahatonga izao tafio-drivotra mafy izao aminareo.
       13Nivory ny olona mba hitondra ny sambo hitody amin'ny tany maina, fa tsy afaka; satria nihananonja mafimafy kokoa nanohitra azy ny ranomasina. 14Koa dia niantso an'ny Tompo izy nanao hoe: Endrey! ry Iaveh ô! aoka tsy ho faty noho ny amin'ny ain'ity lehilahy ity izahay na ataonao milonjo ny ra tsy manan-tsiny, satria hianao no nanao araka izay sitrakao, ry Iaveh ô! 15Dia noraisiny Jonasa, natsipiny tany amin'ny ranomasina, ka nitony ny fisafoaky ny ranomasina. Ary raiki-tahotra mafy an'ny Tompo ny olona, ka nanatitra sorona ho an'ny Tompo, sy raiki-boady. >