Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Kolosiana

Kolosiana toko 2
Ny mpampianatra sandoka - Ny zavatra lehibe vitan'ny Kristy - Ajanona ny fomba ao amin'ny Lalàna - Halavirina ny mpamitaka.

       1Fa tiako ho fantatrareo ny hamafin'ny ady iadiako ho anareo sy ho an'ny any Laodisea mbamin'izay rehetra mbola tsy nahita maso ahy, 2mba hahafaka alahelo ny fon'izy ireo, sy hiraisany fatratra amin'ny fitiavana, ary hananany fieken-tsaina mazava tsara, ka hahalala ny hevi-miafin'Andriamanitra izy, dia ny Kristy, 3izay iafenan'ny rakitry ny fahendrena amam-pahalalana rehetra. 4Izaho no milaza izany aminareo, dia ny mba tsy hahavoafitaka anareo amin'ny fandrebireben'ny sasany: 5fa na dia tsy atý aminareo amin'ny vatana aza aho, dia atý aminareo amin'ny fanahy ihany, ka faly mijery izato filaminanareo sy hamafin'ny finoanareo ny Kristy.
       6Araka ny nandraisanareo ny Kristy Jesoa Tompo àry, no aoka handehananareo ao aminy koa, 7ka hamaka tsara sy hiorina ao aminy, ary hohamafisin'ny finoana sy handroso hatrany hatrany amim-pisaorana azy. 8Mitandrema fandrao dia lasan-ko babon'ny sasany, amin' izany hoe fahaizan-dalina, izay famitahana foana, avy amin'ny hevitr'olombelona sy araka ny abidim-pianaran'izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. 9Ao aminy anefa no itoeran'ny hafenoan'ny fomban'Andriamanitra an-davany sy an-tsakany; 10ao aminy no anananareo ny zavatra rehetra, fa izy no lohan'izay rehetra mety ho fanapahana sy fahefana; 11tao aminy no namoràna anareo tamin'ny famoràna tsy nataon-tànana, izay manala ny tena nofo, dia tamin'ny famoran'ny Kristy; 12fa niara-nilevina taminy hianareo tamin'ny batemy, ary niara-nitsangana taminy tamin'ny batemy ihany koa, noho ny finoanareo ny herin'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. 13Koa hianareo izay matin'ny fahotanareo sy ny tsy fiforàn'ny vatanareo, dia novelomin'Andriamanitra niaraka taminy indray, nony efa navelany ny fahotantsika rehetra. 14Fa novonoiny ny sora-tànan'ny didy niampanga antsika sy namely antsika, sady nesoriny tsy hisy intsony aza izany, tamin'ny nanomboany azy tamin'ny hazo fijaliana; 15ary naongany ny fanapahana sy ny fahefana, sady nasehony miharihary ho fizahan'ny olona ka nampombainy ny mpandresy tao amin'ny hazo fijaliana.
       16Koa aoka hianareo tsy hotsarain'olona ny amin'ny fihinana amam-pisotro, na ny amin'ny andro fety aman-tsinam-bolana, na ny amin'ny andro sabata, 17satria aloky ny zavatra ho avy fotsiny ireny, fa ao amin'ny Kristy ny tena zavatra. 18Aoka hianareo tsy ho vosakan'olona tsy hahazo ny lokan'ady, amin'ny fitaomana anareo ho amin'ny fanetren-tena tsy izy, sy amin'ny fanompoana ny anjely, dia olona mitompo amin'ny zavatra hitany, hono, sady feno fiavonavonana erý ao amin'ny fisainany manaraka ny nofo, 19nefa olona tsy mikambana amin'ny loha, izay iveloman'ny tena manontolo, sy iraisany tsara amin'ny hozatra amam-pamavàny, ka ahazoany ny fitomboana tian'Andriamanitra homena azy.
       20Raha niara-maty tamin'ny Kristy ny amin'ireny abidim-pianaran'izao tontolo izao àry hianareo, nahoana no hoatra ny mbola velona amin'izao tontolo izao ihany, ka mety hodidiana foana hoe: 21Aza mandray! Aza manandrana! Aza manendry! 22Nefa zavatra manjary levona foana avokoa amin'ny fomba fampiasana azy fotsiny izany zavatra rehetra izany! - Eisy! didy sy fampianaran'olombelona foana izany; 23sady toa misy fahendrena no fijery azy, raha araka izato fombam-panompoana noforininy, sy izato fanetrena amam-panivàna ny tena asehony, kanjo tsy misy na inona na inona akory, fa fampanaranana ny nofo foana no tadiavina aminy. >