Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Levitika

Levitika toko 10
Heloka aman-tsazin'i Nadaba sy Abiò - Didy sasany momba ny sorona.

       1Ary Nabada sy Abiò, zanak'i Aarona, samy naka ny fanembohany avy dia nanisy afo tao anatiny, sy nametraka zava-manitra teo amboniny, dia nitondra afo hafa teo anatrehan'ny Tompo, nefa tsy nahazo didy momba izany izy. 2Ka nisy afo nivoaka teo anatrehan'ny Tompo nandevona azy ireo, any ka maty teo anatrehan'ny Tompo izy ireo. 3Dia hoy Moizy tamin'i Aarona: Efa voalazan'ny Tompo izany tamin'izy nanao hoe: Hohamasinina aho ao amin'izay manakaiky ahy, ary homem-boninahitra eo anatrehan'ny vahoaka rehetra. Sina Aarona. 4Ary Moizy niantso an'i Misaela sy Elisafona, zanak'i Oziela, rahalahin-drain'i Aarona, nilaza tamin'ireo hoe: Manatòna hianareo ka ento ny rahalahinareo hanalavitra ny fitoerana masina, any ivelan'ny toby.
       5Dia nanatona ireo ka nitondra azy mbola miakanjo ny tonikiny, nankany ivelan'ny toby, araka ny nandidian'i Moizy azy.
       6Hoy Moizy tamin'i Aarona sy Eleazara ary Itamara: Aza avalenareo hirakaraka foana ny volon-dohanareo, ary aza triarinareo ny fanamianareo, fandrao dia maty hianareo, ary ho tratry ny hatezeran'ny Tompo ny fiangonana rehetra. Ny rahalahinareo sy ny taranak'Israely rehetra no aoka hitomany noho izao fandoroana narehitry ny Tompo izao. 7Fa hianareo kosa aza mivoaka ny varavaran'ny trano lay fihaonana akory, fandrao dia maty hianareo, satria efa mby ao aminareo ny diloilo fanosoran'ny Tompo. Dia nataon'izy ireo izay nolazain'i Moizy.
       8Ary Iaveh niteny tamin'i Aarona nanao hoe: 9Aza misotro divay na fisotro mahamamo hianao, sy ny zanakao koa, rahefa hiditra ao an-trano lay fihaonana, mba tsy hahafaty anareo; 10sady hahaizanareo manavaka ny masina sy ny tsy masina, ny madio sy ny tsy madio, 11ary mba hahaizanareo mampianatra ny zanak'Israely ny lalàna rehetra nomen'ny Tompo azy ireo, tamin'ny alàlan'i Moizy.
       12Dia hoy Moizy tamin'i Aarona sy tamin'ireo zanak'i Aarona, roa lahy sisa, Eleazara sy Itamara: Alao ny fanatitra sisa avy amin'ny sorona natao tamin'ny afo ho an'ny Tompo, ka hano tsy misy lalivay, eo akaikin'ny otely, fa zava-masina dia masina izany. 13Hano eo amin'ny fitoerana masina izany, fa anjaranao, sy anjaran'ireo zanakao, avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'ny Tompo, araka ny didy azoko. 14Eo amin'izay toerana madio koa no hihinananao sy ny zanakao lahy aman-janakao vavy, ny tratrany nahevaheva sy ny feny navahana, fa ireo didiny ireo dia omena ho anjaranao sy anjaran'ny zanakao, avy amin'ny sorom-pihavanana ataon'ny zanak'Israely. 15Hoentin'izy ireo ho fanampin'ny sabora voatokana hodorana amin'ny afo, ny feny avahana sy ny tratrany ahevaheva, mba hahevaheva eo anatrehan'ny Tompo; dia ho anjaranao sy ny zanakao izany, noho ny lalàna tsy tapaka araka ny didin'ny Tompo.
       16Ary Moizy nanadina ny amin'ny osilahy natao sorona noho ny ota, ka indro efa voadotra izany; ka tezitra tamin'i Eleazara sy Itamara hany sisa zanakalahin'i Aarona izy, sy nanao tamin'izy ireo hoe: 17Nahoana no tsy nohaninareo, teo amin'ny fitoerana masina, ny sorona noho ny ota? Fa zava-masina dia masina izany, ary nomen'ny Tompo anareo, mba hitondranareo ny otan'ny fiangonana sy hanaovanareo ny fanonerana ho azy, eo anatrehan'ny Tompo. 18Ka indro izao fa ny ràn'ny sorona tsy nentina tao anatin'ny fitoerana masina; hianareo koa, tokony ho nihinana azy, teo amin'ny toerana masina, araka ny nandidiako azy. 19Fa hoy Aarona tamin'i Moizy: Izy ireo androany dia efa nanatitra ny sorony noho ny ota sy ny sorony dorana, teo anatrehan'ny Tompo; fa izaho kosa, noho ny nanjò ahy, moa ho nankasitrahana teo imason'ny Tompo aho, raha nihinana ny sorona noho ny ota androany? 20Nony nandre izany teny izany Moizy dia nankasitraka izany. >