Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Levitika

Levitika toko 19
Lalàna samihafa momba ny fitondran-tena.

       1Ary Iaveh niteny tamin'i Moizy nanao hoe: 2Mitenena amin'ny fiangonan'Israely rehetra, lazao aminy hoe:
Aoka ho masina hianareo, satria masina aho, Iaveh Andriamanitrareo.
       3Samia matahotra ny reninareo sy ny rainareo, ary tandremo ny sabatako. Izaho no Iaveh Andriamanitrareo.
       4Aza mitodi-doha amin'ny sampy; ary aza manao andriamanitra anidina ho anareo. Izaho no Iaveh Andriamanitrareo.
       5Raha manatitra sorom-pihavanana amin'ny Tompo hianareo, ataovy arak'izay hahazoanareo sitraka aminy, izany. 6Izay andro hamonoana ny sorona, na ny ampitson'izay, no hihinanana azy; izay sisa tratry ny andro fahatelo, dia hodorana amin'ny afo. 7Raha misy mihinana amin'izany amin'ny andro fahatelo, dia fahavetavetana izany, ka tsy hankasitrahana ny sorona. 8Ary izay mihinana azy amin'izany, dia hilonjy ny helony, fa mametaveta ny zava-boahasina ho an'ny Tompo, ka hofongorana amin'ny fireneny izany olona izany.
       9Raha mijinja ny vokatry ny taninareo hianareo, aza mijinja ny sahanao hatrany am-paran'ny sisiny indrindra, ary aza fakoinao izay mbola hotsimponin'ny hafa amin'ny varinao. 10Aza mioty ny salohiny tavela amin'ny voalobokao; ary aza mitsimpona ny voankazo latsaka amin'ny sahanao; fa avelao izany ho an'ny mahantra sy ny vahiny. Izaho no Iaveh Andriamanitrareo.
       11Aza mangalatra, aza mifamitaka na mifandainga hianareo.
       12Aza mianian-tsy tò amin'ny anarako, fa fanamavoana ny anaran'Andriamanitrao izany. Izaho no Iaveh.
       13Aza mampahory ny namanao, na manendaka azy. Aza tànanao miloak'alina ny karaman'ny mpikarama.
       14Aza manozona ny marenina, na mametraka eo alohan'ny jamba izay zavatra mety hamotraka azy, fa matahora an'Andriamanitrao. Izaho no Iaveh.
       15Aza manao ny tsy rariny amin'ny fitsarana: ny mahantra aza ananana tombom-pitia, ny manan-karena aza ananana fankasitrahana, fa ny rariny ihany no hitsaranao ny namanao.
       16Aza manely fanaratsiana eo amin'ny firenenao. Ary aza mitsangan-ko vavolombelona handatsaka ny ràn'ny namanao. Izaho no Iaveh.
       17Aza mankahala ny rahalahinao ao am-ponao, fa mananara ny namanao, mba tsy hahazoanao heloka noho ny aminy. 18Aza mamaly ratsy, na manao an-dolom-po amin'ny zanaky ny firenenao. Fa tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Izaho no Iaveh.
       19Tandremo ny didiko.
Aza mampivady biby samihafa karazana; aza mamafy voan-javatra roa karazana amin'ny tanimbolinao, ary aza mitafy fitafiana voatenona tamin'ny kofehy roa karazana.
       20Raha misy lehilahy mandry sy miray amim-behivavy andevon'olona ka efa voafofon-dehilahy hafa, nefa mbola tsy voavotra na afaka, dia hofaizina izy roroa, nefa tsy hohelohin-ko faty, satria tsy olona afaka ravehivavy. 21Ary ho sazin'ny fahotany dia hoentin-dralehilahy amin'ny Tompo ny ondralahy iray eo anoloan'ny varavaran'ny trano lay fihaonana hatao sorona fanonerana. 22Ny mpisorona dia hanao fanonerana ho azy, eo anatrehan'ny Tompo amin'ny ondralahy fisoronam-panonerana, noho ny fahotana nataony, ka dia havela ny fahotana nataony.
       23Raha avy izay hahatafidiranareo any amin'ny tany, ka efa namboly hazo mamoa isan-karazany hianareo, dia ataovy ho toy ny tsy voafora ny voany; mandritra ny telo taona dia ho tsy voafora ho anareo izany, ka aza hihinanana. 24Ary amin'ny taona fahefatra, atokany ho fiderana an'ny Tompo ny voany rehetra. 25Fa amin'ny taona fahadimy vao hihinana ny voany hianareo, ka hitohy ny fahavokaran'ny hazo ho anareo. Izaho no Iaveh Andriamanitrareo.
       26Aza mihinan-javatra miharo rà. Aza manao sikidy na fankatoavana. 27Aza hetezana atao vorivory ny sisim-bolon-dohanareo, ary aza haratana ny sisim-bolombavanareo. 28Aza mitetika ny tenanareo raha misy maty, na manao sary tombo-kavatsa amin'ny tenanareo. Izaho no Iaveh.
       29Aza mandoto ny zanakavavinao amin'ny fampijangajanganana azy, fandrao mivarilavo amin'ny fijangajangana ny tany, ka feno heloka.
       30Tandremo ny sabatako ary hajao ny fitoerako masina. Izaho no Iaveh.
       31Aza manatona an'izay mpamoha angatra na mpisikidy, aza maka hevitra aminy, mba tsy ho voalotony hianareo. Izaho no Iaveh Andriamanitrareo.
       32Mitsangàna raha manoloana ny fotsy volo, hajao ny olona efa tratra antitra; ary matahora an'Andriamanitra. Izaho no Iaveh.
       33Raha misy vahiny tonga miara-monina aminareo, eo amin'ny taninareo, aza mampahory azy.
       34Fa ataovy toy ny tompon-tany ihany no fitondra ny vahiny mitoetra eo afovoanareo, tiavo toy ny tànanao izy; fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Ejipta koa hianareo. Izaho no Iaveh Andriamanitrareo.
       35Aza manao ny tsy marina na amin'ny fitsarana na amin'ny fandrefesana, na amin'ny fandanjàna, na amin'ny famarana. 36Fa mizàna marina, vato-mizàna marina, efah marina, ary hina marina no tano. Izaho no Iaveh Andriamanitrareo, izay namoaka anareo tany amin'ny tany Ejipta.
       37Tandremo avokoa ny lalàna amam-pitsipiko rehetra, ka araho izany. Izaho no Iaveh. >