Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Lioka

Lioka toko 19, 28-40

       <28Rahefa niteny izany Jesoa, dia nandeha nialoha hiakatra any Jerosalema, 29ka nony mby akaikin'i Betfage sy Betania anilan'ny tendrombohitra Oliva izy, dia naniraka ny mpianany roa lahy, 30nanao hoe: Mankanesa amin'itsy vohitra aloha itsy, fa rahefa miditra ao hianareo dia hahita zanak'ampondra mifatotra tsy mbola nitaingenan'olona, ka vahao izy, dia ento atý. 31Ary raha misy manontany anareo hoe: Nahoana io no vahanareo? valio hoe: Misy ilàn'ny Tompo azy. 32Dia lasa ireo iraka ka nahita ny zavatra araka ny voalazan'i Jesoa taminy. 33Teo am-pamahana ny zanak'ampondra dia hoy ny tompony tamin'izy ireo: Nahoana no vahanareo ity zanak'ampondra? 34Ka novaliany hoe: Misy ilàn'ny Tompo azy. 35Dia nentiny tany amin'i Jesoa ny zanak'ampondra, ka nataony teo amboniny ny fitafiany, dia natainginy teo Jesoa. 36Nony nandroso izy, dia novelaran'ny olona ny fitafiany ny làlana. 37Ary rahefa mby akaikin'ny fidinana amin'ny tendrombohitra Oliva izy, dia nientan-kafaliana ny mpianany maro be ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, noho ny fahagagana rehetra hitany. 38Hankalazaina anie, hoy izy ireo, ny Mpanjaka avy amin'ny anaran'ny Tompo! Fiadanana anie any an-danitra, ary voninahitra anie amin'ny avo indrindra! 39Ary ny Farisiana sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe: Ry Mpampianatra ô, rarao re ny mpianatrao! 40Fa novaliany hoe: Lazaiko aminareo fa raha mangina ireo, dia hiantsoantso ny vato. >