Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Marka

Marka toko 11, 1-10
Ny nidiran'i Jesoa tao Jerosalema - Ny aviavy voaozona - Ireo mpivarotra tao an-tempoly voaroaka.

       1Nony mby akaiky an'i Jerosalema sy tonga tao Betania anilan'ny tendrombohitra Oliva izy, dia naniraka roalahy tamin'ny mpianany, 2ary nilaza taminy hoe: Mankanesa amin'itsy vohitra tandrifinareo itsy; raha vao tonga any hianareo, dia hahita zanak'ampondra anankiray mifatotra, izay tsy mbola nitaingenan'olona; vahao izy ka ento mankaty amiko. 3Ary raha misy manao aminareo hoe: Ahoana no anaovanareo izao? valio hoe: Misy ilàn'ny Tompo azy; dia halefany hoentina atý miaraka amin'izay izy. 4Dia nandeha izy ireo ka nahita zanak'ampondra mifatotra teo alatrano anilan'ny varavarana, teo an-tsampanan-dàlana, dia novahany. 5Ary ny sasany tamin'ny olona teo nanao taminy hoe: Ahoana no amahanareo io zanak'ampondra io? 6Fa novaliany araka ny nandidian'ny Tompo azy izy ireo, ka namela azy hoentiny. 7Dia nentiny tany amin'i Jesoa ny zanak'ampondra, ka nataony teo amboniny ny fitafiany, ary nitaingina teo izy. 8Maro no namelatra ny fitafiany teny amin'ny làlan-kalehany, ary ny sasany nanapaka rantsan-kazo dia namafy izany teny amin'ny làlana koa. 9Ary na izay nandeha teo alohany, na izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe: Hosana! 10Hohasoavina anie ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo; hohasoavina anie ny fanjakan'i Davida raintsika izay efa tonga izao; hosana any amin'ny avo indrindra. >