Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Matio

Toko voalohany

18 Ary toy izao no nahaterahan'ny Kristy: Maria reniny dia efa fofombadin'i Josefa; fa raha mbola tsy niray trano izy ireo, dia hita fa nanan'anaka avy tamin'ny Fanahy Masina izy.

19 Ary Josefa vadiny, noho izy lehilahy marina sady tsy ta-hanala barĂ ka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. 20 Nefa raha mbola nieritreritra izany izy, indro nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy, tamin'ny nofy, ka nanao hoe: Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra hampakatra an'i Maria vadinao, fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin'ny Fanahy Masina, 21 ary hiteraka Zazalahy izy, ka ny anarany hataonao hoe Jesoa, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. 22 Ary izany rehetra izany no tonga, dia mba hahatanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany hoe:

23 Indro ny Virjiny hitoe-jaza ka hiteraka Zazalahy, ary ny anarany hatao hoe Emanoela, izany hoe, amintsika Andriamanitra. 24 Ary rahefa nahatsiaro tamin'ny torimaso Josefa, dia nanao araka izay nandidian'ny Anjely azy ka nampakatra ny vadiny,

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0955