Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Matio

Matio toko 2
Ny nitsaohan'ny Majy an'i Jesoa-Kristy - Ny nandosirana tany Ejipta - Ny namonoana ny zazakely.

       1Ary rahefa teraka tao Betlehema any Jodea Jesoa tamin'ny andron'i Heroda mpanjaka, indreo nisy Majy avy tany atsinanana tonga tany Jerosalema 2nanao hoe: Aiza ilay Mpanjakan'ny Jody vao teraka? fa efa nahita ny kintany tany atsinanana izahay ka nankaty mba hitsaoka azy. 3Raha nahare izany Heroda mpanjaka, dia taitra izy mbamin'i Jerosalema rehetra, 4ka namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanora-dalàna tamin'ny vahoaka izy, ary nanontany azy hoe: Aiza no hahaterahan'ny Kristy? 5Ary hoy ireo taminy: Ao Betlehema any Jodea, fa izao no voasoratry ny mpaminany: 6Ary hianao, ry Betlehema tanin'i Jodà, tsy hianao no kely indrindra amin'ny renivohitr'i Jodà, fa avy ao aminao no hivoahan'ilay Mpanjaka izay hifehy ny oloko. 7Dia nalain'i Heroda mangingina ny Majy, ka nohadihadiny fatratra ny andro nisehoan'ny kintana taminy. 8Ary naniraka azy ho any Betlehema izy nanao hoe: Andeha ka fotopotory tsara ny amin'ilay Zaza; ary rahefa hitanareo, dia ilazao aho mba hankanesako any koa hitsaoka azy. 9Ary rahefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo, dia lasa.
Ary indro ilay kintana hitany tany atsinanana, dia nialoha azy ambara-pijanony teo ambonin'izay nitoeran'ny Zaza. 10Faly dia faly izy nony nahita ny kintana, 11ary rahefa tafiditra tao an-trano izy, dia nahita ny Zazakely sy Maria reniny, ka niankohoka nitsoaka azy; ary nony efa nosokafany ny fitoeran-drakiny, dia nanolotra fanatitra ho azy izy, dia volamena sy emboka manitra ary mira. 12Ary rahefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy ireo tsy hiverina any amin'i Heroda, dia làlan-kafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany.
       13Nony lasa izy ireo, indro nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofy ka nanao hoe: Mifohaza hianao, ka ento ny Zazakely sy ny reniny, ary mandosira any Ejipta, dia mitoera any ambara-pilazako aminao indray, fa Heroda efa hitady ny Zazakely hovonoiny. 14Mbola alina dia nifoha izy, nitondra ny Zazakely sy ny reniny, ka lasa nankany Ejipta. 15Ary dia nitoetra tany izy ambara-pahafatin'i Heroda, mba ho tanteraka ny tenin'ny Tompo voalazan'ny mpaminany hoe: Nantsoiko hiala tany Ejipta ny Zanako. 16Ary nony efa hitan'i Heroda fa voafitaky ny Majy izy, dia tezitra indrindra izy ka naniraka namono ny zazakely rehetra tao Betlehema sy tamin'ny tany manodidina, hatramin'ny roa taona no ho midina, araka ny andro nofotopotorany tamin'ny Majy. 17Dia tanteraka tamin'izay ny tenin'i Jeremia mpaminany manao hoe: 18Nisy feo re tao Rama, dia fitomaniana sy fidradradradrana mafy: Rasely nitomany ny zanany, ka tsy azo nampiononina, fa tsy eo intsony ireny.
       19Ary rahefa maty Heroda, indro nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'i Josefa tany Ejipta tamin'ny nofy 20ka nanao hoe: Mifohaza hianao, ento ny Zazakely sy ny reniny ka modia any amin'ny tanin'Israely, fa efa maty izay nitady ny ain'ny Zazakely. 21Dia nifoha izy, nitondra ny Zazakely sy ny reniny ka tonga tany amin'ny tanin'Israely. 22Nony reny anefa fa Arkelaosy no nanjaka tany Jodea nandimby an'i Heroda rainy, dia natahotra hankany izy, ka nankany Galilea nony efa nilazan'Andriamanitra tamin'ny nofy. 23Ary nony tonga tany izy, dia nonina tao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta, mba ho tanteraka ilay tenin'ny mpaminany hoe: Fa hatao hoe Nazareta izy. >