Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Matio

Toko faha-3

1 Ary tamin'izany andro izany dia niseho Joany Batista, nitory teny tany an'efitr'i Jodea

2 nanao hoe: Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. 3 Izy no ilay voalazan'Izaia mpaminany hoe: Re ny feon'izay miantso any an'efitra hoe: Amboary ny làlan'ny Tompo, ahitsio ny alehany. 4 Akanjo volon-drameva no fitafian'io Joany io, fehikibo hoditra no tamin'ny valahany, ary valala sy tantely remby no hanina fihinany. 5 Ary nankany aminy daholo Jerosalema sy Jodea rehetra mbamin'ny tany manodidina an'i Jordany; 6 ka nony efa niaiky ny tahotany izy ireo, dia nataony batemy tao amin'ny ony Jordany. 7 Ary raha nahita ny Farisiana sy ny Sadoseana betsaka nanatona ny bateminy izy, dia hoy izy taminy: Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy?

8 Koa manaova àry asa fibebahana mendrika tsara, 9 ary aza manao anakampo hoe: Manana an'i Abrahama ho rainay izahay; fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangona zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. 10 Efa ao am-poto-kazo sahady ny famaky: koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina, ka hatsipy any anaty afo. 11 Izaho dia manao batemy anareo amin'ny rano, ho amin'ny fibebahana; fa ilay ho avy aoriako no mahery kokoa noho izaho, ary tsy mendrika hivimbina ny kapany akory aho; izy no hanao batemy anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny afo; 12 eny an-tànany ny fikororohany ary hodioviny tsara ny famoloany, ka ny variny hangoniny any an-tsopitra, fa ny mololo kosa hodorany any amin'ny afo tsy mety maty.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1309