Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Matio

Matio toko 4, 1-11
Ny nifadian'i Jesoa-Kristy hanina sy ny nakan'ny demony fanahy azy - Nanomboka nitory teny sy niantso ny Apostoly izy.

       1Ary tamin'izay dia nentin'ny Fanahy nankany an'efitra Jesoa, mba halain'ny demony fanahy; 2ary nifady hanina efa-polo andro sy efa-polo alina izy, ka noana nony afaka izany. 3Dia nanatona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe: Raha Zanak'Andriamanitra hianao, asaovy ho tonga mofo ireto vato ireto. 4Fa namaly izy ka nanao hoe: Efa voasoratra hoe: Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra. 5Tamin'izay dia nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ny demony ka nametraka azy teo an-tampon'ny tempoly, 6dia nanao taminy hoe: Raha Zanak'Andriamanitra hianao, mianjerà any ambany any, fa efa voasoratra hoe: Ny anjeliny no nametrahany anao, ary izy ireo hitondra anao eo an-tànany, fandrao ho tafintohina amin'ny vato ny tongotrao. 7Fa hoy Jesoa taminy: Efa voasoratra koa fa: Tsy haka fanahy ny Tompo Andriamanitrao hianao. 8Dia nentin'ny demony nankany ambonin'ny tendrombohitra avo dia avo indray izy, ka nasehony azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mbamin'ny voninahiny, 9ary hoy izy taminy: Homeko anao izao rehetra izao, raha miankohoka hivavaka amiko hianao. 10Fa izao no navalin'i Jesoa azy: Mandehana, ry Satana, fa efa voasoratra hoe: Ny Tompo Andriamanitrao no hivavahanao, ary izy irery ihany no hotompoinao. 11Tamin'izay dia nandao azy ny demony, ary indreo nisy anjely tonga teo aminy ka nanompo azy. >