Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Mikea

Mikea toko 1
Mivoaka avy ao amin'ny fitoerana masina Iaveh, hamaly ny heloka nataon'Israely sy Jodà - Sazy hamelezana an'i Samaria - Fisaonan'ny mpaminany, mahita ny sazy mihatra amin'i Jerosalema sy amin'ny tany rehetra.

       1Tenin'ny Tompo natao tamin'i Mikea avy ao Moreseta, tamin'ny andro nanjakan'i Joatana sy Akaza ary Ezekiasa, mpanjakan'i Jodà, izay nahazoany fahitana momba an'i Samaria sy Jerosalema.
       2Mihainoa hianareo, ry firenena rehetra!
Mandrenesa tsara, ry tany, mbamin'izay rehetra monina eo aminao!
Efa hitsangan-ko vavolombelona hiampanga anareo ny Tompo Iaveh,
dia ny Tompo avy ao amin'ny lapan'ny fahamasinany!
       3Fa indro Iaveh efa hivoaka avy ao amin'ny fonenany;
hidina izy handia ny havoana amin'ny tany.
       4Ny tendrombohitra hitsonika eo ambanin'ny diany,
ny lohasaha hitresaka
toy ny savoka eo anoloan'ny afo,
toy ny rano voarotsaka amin'ny tany misolampy.
       5Ny hisian'izany dia noho ny helok'i Jakoba
sy noho ny fahotan'ny taranak'Israely.
Inona no helok'i Jakoba?
Tsy Samaria va?
Ary iza no fitoerana avon'i Jodà?
Tsy Jerosalema va?
       6Koa Samaria dia hataoko antontam-bato any an-tsaha,
tany fambolena voaloboka;
hakodiako ho any an-dohasaha ny vatony,
ary hampihanjahanjaiko ny fanorenany.
       7Hotorotoroina ny sariolona rehetra ao aminy;
ho levon'ny afo ny tambiny rehetra;
hataoko faharavan-javatra avokoa ny sampiny
fa tangim-pijangajangana no nanangonany an'ireny,
ka hody ho tangim-pijangajangana indray koa ireny.
       8Noho izany aho dia hitomany sy hidradradradra,
handeha tsy mitafy sy miboridana;
handefa finaonaonana toy ny amboadia,
ary fitarainana toy ny ostritsa.
       9Fa fery mahafaty ny azy,
fa tonga hatrany amin'i Jodà,
tonga hatreo ambavahadin'ny vahoakako
dia hatrany Jerosalema.
       10Aza ambaranareo any Geta izany;
aza mitomany any Akao hianareo!
Mihosinkosina amin'ny vovoka any Beta-Afra aho.
       11Mandalova mitanjaka amin-kenatra, ry kala mponina ao Safira!
Tsy mivoaka ikala mponina ao Tsoanàna;
ny fisaonan'ny ao Beta-Hatsely no tsy ahazoanareo mialoka eo.
       12Ory ikala mponina ao Maroty, noho ny amin'ny fananany;
fa nidina avy tany amin'ny Tompo ny loza,
ho eo ambavahadin'i Jerosalema.
       13Afehezo amin'ny kalesa ny soavaly, ry kala mponina ao Lakisa;
fiandohan'ny fahotana ho an'ny zanakavavin'i Siona,
no nahitana ny helok'Israely ao aminao.
       14Noho izany hianao hamoy ny anananao an'i Moreseta ao Geta;
ny trano ao Akziba dia ho fanodokana ho an'ny mpanjakan'Israely.
       15Hitondrako mpandresy hianao, ry kala mponina ao Maresà;
ho lasana hatrany Odollama ny tabihan'Israely.
       16Ongoty ny volonao, kakaso izy,
noho ny amin'ireo zanakao malalanao;
ataovy tonga sola toy ny papango sola ny lohanao
fa lasan-ko babo lavitra anao ireny. >