Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Mikea

Mikea toko 4
Voninahitr'i Jerosalema amin'ny ho avy - Fodian'ny babo - Fahirano sy famonjena ny tanàna masina.

       1Izao no ho tonga any amparan'ny andro any:
ny Tendrombohitra misy ny tranon'ny Tompo,
haorina eo an-tampon'ny tendrombohitra,
sy hasandratra eo ambonin'ny havoana.
Ary hitanjozotra ho any aminy ny firenena.
       2Vahoaka maro no ho tonga sy hanao hoe:
Andeha isika hiakatra any an-tendrombohitry ny Tompo,
any an-tranon'Andriamanitr'i Jakoba;
fa hampianariny antsika ny làlany,
dia hizotra amin'ny sakeli-dàlany isika.
       3Ho elanelam-panahy amin'ny firenena maro izy
sy ho mpitsara ny vahoaka mahery hatrany lavitra any.
Hanefy ny sabany ho lelan'angadin'omby ireny
ary ny lefony ho antsy fijinjana;
tsy hanainga sabatra hamely ny hafa, ny firenena,
ary tsy hianatra ady intsony ny olona.
       4Samy hipetraka eny ambany voalobony avy izy;
sy eny ambanin'ny aviaviny;
tsy hisy olona hanelingelina azy akory;
fa ny vavan'ny Tompo'ny tafika no efa niteny.
       5Satria ny firenena rehetra samy mandeha
amin'ny anaran'ny andriamaniny avy,
ary isika mandeha amin'ny anaran'ny Tompo, Andriamanitsika
mandrakizay dia ho mandrakizay.
       6Amin'izany andro izany, - teny marin'ny Tompo,
horaisiko ny mandringa,
hovoriko ny efa mihahaka,
sy izay efa nasiako mafy.
       7Ny mandringa hataoko ho sisa,
ary ny lasa lavitra ho firenena mahery;
ka Iaveh hanjaka amin'izy ireo
ao an-tendrombohitra Siona hatramin'izay ka ho mandrakizay.
       8Ary hianao, ry tilikambon'ny andiam-biby fiompy,
tendrombohitry ny zanakavanin'i Siona
ho tonga hatreo aminao, dia hiverina aminao
ny fanapahana taloha,
dia ny fanjakana izay ananan'ny zanakavavin'i Jerosalema.
       9Nahoana no manezaka mitaraina hianao ankehitriny?
Tsy misy mpanjaka va, eo aminao,
ary levona ny mpanolo-tsainao,
no dia voan'ny fanaintainana hianao,
toy ny vehivavy raha miteraka?
       10Aoka ho voan'ny fanaintainana sy hanezaka hianao,
ry zanakavavin'i Siona, toy ny vehivavy raha miteraka!
Fa efa hivoaka ny tanàna hianao ankehitriny,
ka honina any an-tsaha,
ary ho tonga hatrany Babilona;
any no hanafahana anao;
any no anavotan'ny Tompo anao,
ho afaka amin'ny tànan'ny fahavalonao.
       11Ankehitriny kosa efa tafavory hamely anao,
ny firenena maro;
ka manao hoe: Aoka halam-baraka izy,
ary aoka hibanjina an'i Siona ny masontsika!
       12Tsy fantatr'izy ireo anefa ny hevitry ny Tompo;
ka tsy azony an-tsaina ny hevitra voakasany,
dia ny nanambarany azy ireo toy ny amboara eo am-pamoloana.
       13Mitsangàna ka mihose, ry zanakavavin'i Siona,
fa ny tandrokao hataoko vy,
ary ny kihonao, hataoko varahana,
ka hanorotoro firenena maro hianao,
ka hanokana ny tombo-karena azony ho an'ny Tompo aho,
sy ny hareny, ho an'ny Tompon'ny tany rehetra.
       14Koa ankehitriny, ry zanakavavin'ny antoko - miaramila,
vorio ny antoko - miaramilanao!
Fa isika efa natao fahirano;
asiana ny tsorakazo amin'ny takolany
ny mpitsara an'Israely. >