Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Mikea

Mikea toko 5
Ny mpanjaka taranak'i Davida - Fanjakana ambony indrindra - Fanafoanana ny fiarovan-tena foronin'olombelona, fandravana ny sampy.

       1Ary hianao, ry Betleema Efrata,
kely tsy tokony ho isan'ireo arivon'i Jodà akory,
avy aminao no hivoaka ho ahy
ilay tsy maintsy ho Mpanapaka amin'Israely,
ary ny niandohany dia efa hatramin'ny andro fahagola,
hatramin'ny andro mandrakizay.
       2Koa noho izany, dia hanolotra an'ireny izy
mandra-pihavin'ny fotoana hiterahan'ilay tsy maintsy miteraka;
ary ny sisa amin'ireo rahalahiny dia hiverina
amin'ny zanak'Israely.
       3Ho mafy fijoro izy, ka hiandry ny ondriny, amin'ny herin'ny Tompo,
amin'ny fiandrianan'ny anaran'ny Tompo Andriamaniny;
ary handry fahizay ny olona, fa ho lehibe izy amin'izay
hatrany amin'ny faran'ny tany.
       4Izy no ho fiadanana.
Rahefa ho tonga eto amin'ny tanintsika ny Asiriana,
ka hanitsaka ny lapantsika ny tongony,
dia hanangana mpiandry ondry fito isika, hamely azy,
sy mpanapaka ny vahoaka valo.
       5Hiandry ny tanin'i Asora amin'ny sabatra ireo,
sy ny tanin'i Nemroda eo ambavahadiny;
ary izy hanafaka antsika amin'ny Asiriana,
rahefa tonga amin'ny tanintsika ireny,
sy hanitsaka ny faritanintsika ny tongony.
       6Ary ny sisa amin'i Jakoba, any amin'ny firenena maro,
ho toy ny ando avy amin'ny Tompo,
toy ny orana mipitipitika milatsaka amin'ny ahi-maitso;
izy tsy miandry izay olona akory,
na matoky ny zanak'olombelona.
       7Ary ny sisa amin'i Jakoba, any amin'ny firenena,
eo afovoan'ny vahoaka maro,
dia ho toy ny liona eo amin'ny biby any an'ala,
ho toy ny liona tanora eo amin'ny andian'ondry;
ka raha mandalo sy manosihosy ary mamiravira izy,
tsy misy mahavonjy.
       8Aoka hiainga ny tànanareo hamely izay manohitra anareo,
ary aoka ho ringana ny fahavalonareo!
       9Amin'izany andro izany, - teny marin'ny Tompo,
ny soavalinao haringako eo aminao,
ny kalesinao hofongorako.
       10Ny tanàna eo amin'ny taninao horavako;
ny tranonao mimanda harodako avokoa.
       11Ny famosavianao, hesoriko eny an-tànanao,
ka tsy hisy mpimasy intsony eo aminao.
       12Ny sampy aman-tsangam-batonao ho foanako eo aminao,
ka tsy hivavaka amin'ny asan-tànanao intsony hianao.
       13Hongotako ny aserah eo afovoanao,
ary harodako ny tanànanao.
       14Ary amin'ny hatezerako amam-pahavinirako aho
hamaly faty an'ireo firenena
izay tsy nihaino. >