Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Mikea

Mikea toko 6
Fifandaharan'Iaveh amin'ny vahoakany; amin'ny ankapobem-bahoaka aloha fa nanao heloka tsy azo onerana hafa-tsy amin'ny fahamarinana amam-pamindram-po; dia amin'ny renivohitra indrindra; fa mendri-kosazina mafy indrindra ny fahotany.

       1Mihainoa ary izay lazain'ny Tompo hianareo:
- Mitsangàna hianao ary ataovy vita ny adinao eo anoloan'ny tendrombohitra,
ary aoka ny havoana handre ny feonao!
       2Mihainoa ny adin'ny Tompo hianareo, ry tendrombohitra,
mbaminareo fanorenan'ny tany tsy azo ovana!
Fa manan'ady amin'ny vahoakany Iaveh;
ka handahatra manohitra an'Israely izy. -
       3Inona no nataoko taminao, ry vahoakako,
inona no nampalahelovako anao? Valio ny teniko.
       4Fa nitondra anao niakatra avy any amin'ny tany Ejipta aho,
ary nanavotra anao tamin'ny andro nahandevozana;
ary naniraka teo anoloanao,
an'i Moizy sy Aarona ary Maria.
       5Tsarovy ary, ry vahoakako,
ny hevitra nomen'i Balaka, mpanjakan'i Moaba,
sy ny navalin'i Balaama, zanak'i Beora, azy.
Tsarovy ny hatrany Setima ka hatrany Galgala,
hahafantaranao ny fahamarinan'ny Tompo.
       6Inona no hoentiko hanoloana an'ny Tompo
sy hiankohoka eo anatrehan'ny Andriamanitry ny any ambony?
Hanoloana azy mitondra sorona dorana va aho
dia zanak'omby efa iray taona?
       7Hankasitrahan'ny Tompo va ny ondry arivoarivo,
ny renirano diloilo alinalina?
Hanolotra ny lahimatoako va aho, noho ny heloko,
dia ny naloaky ny kiboko, noho ny fahotan'ny fanahiko?
       8Efa nampahalalaina anao, ry olombelona, izay tsara,
sy izay ilain'ny Tompo aminao,
dia ny hanao ny fahamarinana,
ny ho tia famindram-po,
ary ny hanaraka an'Andriamanitra amim-panetren-tena.
       9Miantso mafy miteny amin'ny tanàna ny feon'ny Tompo
- ary fahendrena kosa ny manaja ny anaranao: -
Mihainoa hianareo, ny tsorakazo,
mbamin'izay nandidy azy!
       10Mbola misy, ao an-tranon'ny ratsy fanahy ihany va
ny harena tsy marina,
sy ny efah tsy ampy, maharikoriko?
       11Moa hadio va aho, raha mana-mizàna mandainga,
sy vato tsy marina ao anatin'ny kitapo?
       12Feno fahasiahana ny mpanankarena amin'ity tanàna ity;
milaza lainga ny mponina ao aminy,
ary fitaka eo am-bavany fotsiny, ny lelany.
       13Koa izao kosa no ahy, ka hasiako kapoka mahafaty hianao,
haringako noho ny fahotanao hianao.
       14Hihinana hianao, nefa tsy ho voky,
ary ho ao anatinao ny hanoanana;
hahatakao lavitra ihany nefa tsy hisy hovonjenao na inona na inona,
ary na izay voavonjinao aza, hatolotro ny sabatra.
       15Hamafy hianao, fa tsy hijinja;
hamia oliva hianao, fa tsy hihosotra diloilo;
hamia ranom-boaloboka, fa tsy hisotro divay.
       16Mitandrina ny fitsipik'i Amrì ny olona,
mbamin'ny fanaon'ny taranak'i Akaba rehetra,
ary mandeha araka ny toroheviny hianareo,
mba hanolorako anareo ho amin'ny fandringanana,
ary ny mponina amin'ny tany, ho amin'ny fisitrisirana,
ka hivesaranareo ny latsan'ny vahoakako. >